กรม ทะเบียน การ ค้า กระทรวง พาณิชย์ มี หน้าที่ ทำ อะไร

พาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตาม 1-5 ซึ่งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้ หลักฐานประกอบคำขอ 2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบดำเนิน กิจการในประเทศไทย (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัว [newline]2.2 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2.3 กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

กรม ทะเบียน การ ค้า กระทรวง พาณิชย์ มี หน้าที่ ทำ อะไร

สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำ ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไข three ข้อ ดังนี้ มีสถานที่ประกอบกิจการเป็นประจำ มีพนักงานประจำ

เรื่องล่าสุด

มาตรฐานการให้บริการเว็บ นโยบายเว็บไซต์ ร้องเรียนร้องทุกข์

  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
  • การจดทะเบียนเลิก มีเอกสารดังนี้
  • ซีเอส ฟาร์ม ‘บริหารยืดหยุ่น’ ความจัดเจนของฟาร์มปลาเมืองสุพรรณ
  • ศูนย์รวมข่าวคมนาคม
  • ข้อมูลเผยแพร่

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการจดทะเบียนธุรกิจ ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนสิงหาคม 2563

กรมสรรพากร

บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

กรม ทะเบียน การ ค้า กระทรวง พาณิชย์ มี หน้าที่ ทำ อะไร

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทำประเภทธุรกิจอื่นต่างไปได้ไหม และความรับผิดชอบต่อหนี้สิน มีสิทธิโกงแล้วไม่ชอบผิดชอบไหม กฎหมายพาณิชย์ เพาะเห็ดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการลงทุน มีปัญหาการส่ง บอจ5 e-filing ค่ะ คอมมือใหม่งบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้าMicrosoft Office การตลาดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าธุรกิจบริการสินค้าอุตสาหกรรม เลื่อนยื่นงบการเงินปี 2563

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปฏิรูปบริการจดเครื่องหมายการค้าเปิดเฟสแรก “จดทะเบียน-ต่ออายุเครื่องหมายการค้า Fast Track” เอื้อผู้ประกอบการใช้ประโยชน์เครื่องหมายการค้าได้เร็วขึ้น ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ฉบับที่ 2 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ คำร้อง หรือเอกสารต่างๆ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. เชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ออกประกาศและคำชี้แจงการให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2564″ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบรางวัล DBD – Logistics อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อว่า “สำหรับใจความสำคัญของประกาศฯ และคำชี้แจง มีดังนี้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดภูเก็ต กฎหมายน่ารู้

กรม ทะเบียน การ ค้า กระทรวง พาณิชย์ มี หน้าที่ ทำ อะไร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการอาสาสมัครประกันภัย โครงการยุวชนประกันภัย สอบถามข้อมูล แนะนำติชม แจ้งปัญหาทุจริต บริการประชาชนบริการประชาชน เอกสารเผยแพร่

กรม ทะเบียน การ ค้า กระทรวง พาณิชย์ มี หน้าที่ ทำ อะไร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ​ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำสงวนสิทธิ์ “กรมพัฒน์ฯ” ออกประกาศให้บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ต้องขอผ่าน DBD e-Service เริ่ม 11 ม.ค.sixty four

Scroll to Top