การ ปลงอายุสังขาร หมาย ถึง อะไร พระพุทธเจ้า ทรง กระทำ ที่ไหน

สำหรับวันนี้ ก็จะขอเทศน์เป็นการตัดอายุ….เนื้อความก็มีอยู่ว่า เมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงพระชนม์อยู่ ในวันนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ทรงกล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทว่า…. แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็ระงับลงได้โดยมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อ “โทณะ” เข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกษัตริย์และพราหมณ์เหล่านั้น โดยให้สติว่าการใช้กำลังกันอันเนื่องมาจากการเสด็จปรินิพพานของพระบรมศาสดา เป็นเรื่องที่ไม่สมควร และขอให้แบ่ง พระบรมธาตุออกเป็นแปดส่วนเท่า ๆ กัน เพื่อแบ่งให้นครต่าง ๆ นำไปสักการะบูชาสืบต่อไป. ในที่สุดก็พบว่า สมเด็จพระนราสภ คือ…องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แทนที่จะมีอายุ 1 กัป อย่างที่กล่าวไว้ แต่ทว่าการที่องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดา ต้องมีอายุ 80 ปี เหตุผลก็เป็นมาอย่างนี้ ตามที่องค์สมเด็จพระชินศรี ทรงกล่าวว่า….

การ ปลงอายุสังขาร หมาย ถึง อะไร พระพุทธเจ้า ทรง กระทำ ที่ไหน

ด้วยเหตุที่เพื่อนที่นั่งพักได้พบพระอริยบุคคลแต่ไม่กล้าปลุกตน เพื่อนที่นอนหลับรู้สึกไม่พอใจมาก แล้วสอบถามต่อว่า ขณะที่ถวายกำหญ้า เพื่อนได้ปรารถนาเรื่องใด หรือไม่? เพื่อนที่นั่งพักตอบว่า ตนได้ปรารถนาในโพธิญาณเหมือนหรือยิ่งกว่าพระเถระ เพื่อนที่นอนหลับจึงได้ตอบกลับว่า ดีแล้ว เราเองนี่แหล่ะ จะเป็นพันธุโยนิคอยติดตามและขัดขวางความปรารถนาในโพธิญาณของท่าน มิให้ประสบผลสำเร็จ… เทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหม ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวดีแล้ว ก็ บันลือเสียงต่อไปว่า นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะปฏิวัติไม่ได้. วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันที่พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดทำบุญ ทำจิตใจให้สงบ สร้างสติให้แก่ตนเอง โดย วันมาฆบูชา นี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุ… ก่อนพุทธกาล ศาสนาพราหมณ์เขาถือเรื่องต่อไปนี้กันอย่างไร ? ๑) เรื่องโลกธาตุ ๒) เรื่องเทวดากับธาตุ ๓) เรื่องการกราบไหว้ ๔) เรื่องความมุ่งหมาย ๕) เรื่องพระเจ้า ๑๓.

ศาสนา

ขบวนพุทธศาสนิกชนจากประเทศไทยที่ไปร่วมพิธีสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ตื้นตันใจแก่ทุกคน. บอกกําหนดวันสิ้นสุดแห่งอายุ (ใช้แก่พระพุทธเจ้า). อนึ่ง ท่านกล่าวความนี้ไว้ว่า จริงอยู่ แม้ที่โพธิมณฑล มารก็ขอร้องไว้แล้ว ถึงการทำนิมิตโอภาสก็เพื่อทำความโศกของพระเถระให้เบาบาง. พระพากุลเถระอยู่ ๑๖๐ ปี ท่านผู้นี้มีอายุยืนกว่าทั้งหมด.

การ ปลงอายุสังขาร หมาย ถึง อะไร พระพุทธเจ้า ทรง กระทำ ที่ไหน

ก็คิดว่าคราวนี้เราตายแน่ เราสู้ไม่ได้ เพราะคนนี้ต้องเป็นหน่อพระบรมโพธิสัตว์ เพราะกลางระหว่างเท้ามีกงจักรสีแดง จึงได้พูดว่า…. “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”. ขบวนพลช้าง พลม้า และพลข้าราชบริวาร ร่วมขบวนตามราชประเพณี ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวอินเดีย. แม้ดำรงอยู่ ก็ดำรงอยู่ตามความพอพระทัยของพระองค์เท่านั้น.

ผู้สนับสนุน

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่… ขณะมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ในวันที่พระองค์ตรัสรู้ นางสุชาดาได้ถวายข้าวมธุปายาส (หุงด้วยนม) ใต้ต้นไทร เมื่อเสวยเสร็จแล้วทรงลอยถาดทองในแม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า… คณะสงฆ์ไทย อินเดีย และชาติต่างๆ จำนวนมาก ร่วมในขบวนพุทธานุภาพ อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ สู่พิธีสักการะ ตามราชประเพณีสืบต่อมายาวนานจากสมัยพุทธกาล. อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในขบวนพุทธานุภาพ ในพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุอย่างอลังการ. กำจัดเสี้ยนหนามของพระศาสนาให้สูญสิ้นไป ๒.

การ ปลงอายุสังขาร หมาย ถึง อะไร พระพุทธเจ้า ทรง กระทำ ที่ไหน

เพียง ๒ ครั้ง และในครั้งที่ ๓ เราจะรับตามคำขอ…แต่บัดนี้เราได้รับคำพญามาร…

อยู่ให้ถึง ๑๒๐ ปี ด้วยอิทธิบาท ๔ เผยเคล็ดลับ ตามหลักพุทธศาสนา ผู้เจริญอิทธิบาท ย่อมมีอายุยืนอยู่ได้เป็นกัป!!

ได้จัดระเบียบวางรูปการศาสนาให้เป็นไปตามธรรมวินัย ๓. สืบอายุพระศาสนาให้ดำรงอยู่ได้นาน. ถาม เมื่อพระพุทธองค์ปลงพระชนมายุสังขาร เกิดเหตุอะไรขึ้น.. พุทธศาสนิกชนชาวไทยและอินเดีย อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ในขบวนพุทธานุภาพ เคลื่อนจากวัดไทยกุสินารา– เฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ไปประกอบพิธีสักการะ ณ สาลวโนทยาน. วันอัฏฐมีบูชา อาจจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่หลายคนไม่คุ้นเคยมากนัก แต่เมื่อได้ศึกษาที่มา และความสำคัญของวันนี้แล้ว จะพบว่าเป็นวันที่สะท้อนหลักธรรมเรื่องความไม่เที่ยง ความไม่แน่นอน เพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง. แต่โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ส่วนต้นนั้น มักไม่ทำให้ผู้ป่วยถ่ายออกมาเป็นเลือดสด แต่เป็นอุจจาระเหลวสีดำ ซึ่งมักจะหยุดเองเป็นส่วนใหญ่….

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. แต่คนอายุยืนอย่างนี้หาได้ยากนัก ได้ข่าวว่า คนโน้นอยู่นานอย่างนี้ ควรพากันไปดูในที่นั้นๆ. พระราชโอรส และ พระราชธิดา ของ เจ้ามัลละกษัตริย์ ประทับรถม้าพระที่นั่งตามเสด็จในขบวนพุทธานุภาพ. นายธวัชชัย ทวีศรี ประธานฝ่ายฆราวาส และ นายพงศ์ฤทธิ์ ศรีสมิต นั่งรถยนต์พระราชทานของ เจ้ามัลละกษัตริย์ ร่วมขบวน.

การ ปลงอายุสังขาร หมาย ถึง อะไร พระพุทธเจ้า ทรง กระทำ ที่ไหน

ครั้นยังไม่ถึง ๑๐๐ ปี ย่อมเป็นอยู่ ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปี หรือ ๖๐ ปี. ปลงอายุสังขารแล้ว สิ่งใดที่ตถาคตได้สละแล้ว คลายแล้ว ละแล้ว ปล่อยวางแล้ว… เรื่องสอบธรรม ของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๐.

ขบวนฟ้อนรำจาก จ.เชียงราย ประเทศไทย ร่วมขบวนพุทธานุภาพในพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ. พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมขบวนพุทธานุภาพ. ปัญหาโควิด… ยังปอกเปลือกให้เห็นความจริงในสังคมไทย คือ เรื่องของ “แรงงานต่างชาติ” หลายล้านคน ที่เป็น “ส่วนผสม” ที่สำคัญแบบแยกไม่ออก ไม่เหลียว ไม่แล ไม่ดูแลเค้าก็ไม่ได้.. อีกอย่างหนึ่ง การทำนิมิตโอภาสก็เพื่อแสดงพลังของพระพุทธเจ้า. ก็ถ้าว่า พระองค์จะพึงปรินิพพานตามที่มารขอร้อง ก็จะพึงปรินิพพานก่อนหน้านั้นทีเดียว. เจ้ามัลละกษัตริย์ ผู้สืบเชื้อสายผู้ปกครองแคว้นมัลละ นครกุสินารา พร้อม มหาราชินี ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมขบวน.

  • ในที่สุดก็พบว่า สมเด็จพระนราสภ คือ…องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แทนที่จะมีอายุ 1 กัป อย่างที่กล่าวไว้ แต่ทว่าการที่องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดา ต้องมีอายุ 80 ปี เหตุผลก็เป็นมาอย่างนี้ ตามที่องค์สมเด็จพระชินศรี ทรงกล่าวว่า….
  • เทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหม ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวดีแล้ว ก็ บันลือเสียงต่อไปว่า นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้ว ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะปฏิวัติไม่ได้.
  • นายธวัชชัย ทวีศรี ประธานฝ่ายฆราวาส และ นายพงศ์ฤทธิ์ ศรีสมิต นั่งรถยนต์พระราชทานของ เจ้ามัลละกษัตริย์ ร่วมขบวน.
  • ด้วยเหตุที่เพื่อนที่นั่งพักได้พบพระอริยบุคคลแต่ไม่กล้าปลุกตน เพื่อนที่นอนหลับรู้สึกไม่พอใจมาก แล้วสอบถามต่อว่า ขณะที่ถวายกำหญ้า เพื่อนได้ปรารถนาเรื่องใด หรือไม่?
  • ๑) เรื่องโลกธาตุ ๒) เรื่องเทวดากับธาตุ ๓) เรื่องการกราบไหว้ ๔) เรื่องความมุ่งหมาย ๕) เรื่องพระเจ้า ๑๓.
  • สำหรับวันนี้ ก็จะขอเทศน์เป็นการตัดอายุ….เนื้อความก็มีอยู่ว่า เมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงพระชนม์อยู่ ในวันนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ทรงกล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทว่า….

พระมโน เมตฺตานนฺโท ซึ่งท่านได้เขียนบทความข้างต้นนี้ ยังวิเคราะห์ในฐานะแพทย์ต่อไปอีกว่า…. ท่านคือ พระมโน เมตฺตานนฺโท, วท.บ., พ.บ. เทวดาชั้นดาวดึงส์ ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชแล้ว ก็บันลือเสียงต่อไป. เทวดาชั้นจาตุมหาราช ได้ยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแล้ว ก็บันลือเสียงต่อไป.

close
Scroll to Top