ดู เกรด วิทยาลัย เทคนิค เชียงใหม่

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเจตจำนงสุจริตใ… กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 256… 6 วิทยาลัยเทคนิค เปิดสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา​ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ในสังกัด … ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จำนว…

ดู เกรด วิทยาลัย เทคนิค เชียงใหม่

ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากบ… สัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม ประจําป… ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเคร… หลังจากที่ทางบริษัทได้ออกมาประกาศว่าจะ เลิกสนับสนุนการใช้งาน … การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย… การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททีม โจทย์ บ้านสร้างสรรค์สู่ครัวไทย…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับปวส. วันที่ 4 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน… การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้างาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนส่งสินค้าขาเข้า ขาออก ด้วยพิธีการทางศุลกากรแบบไร้เอกสาร (E-Custom)… ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเรื่องการขอเพิ่มหลักสูตร… กิจกรรม “สอน108อาชีพ ณ อบต.บางพึ่ง กับวิชาเกลือหอม และจัดช่อมือถือ”… นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครู… แนวทางการนำระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยโปรแกรม RMS2016… ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์…

กีฬามหาสนุก ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี… วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลั… กิจกรรมถวายความอาลัยและแปรอักษรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช… โครงการอบรมความรู้พื้นฐานในการออกแบบวิศวกรรมสายส่ง… โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสถานรศึกษาคุณธรรม…

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี… โครงการพัฒนางานกับเพื่อนบ้านอาเซียน (ศึกษาดูงานภาคใต้)… ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙…

ดู เกรด วิทยาลัย เทคนิค เชียงใหม่

ประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษา ปวส.๑ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓… โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนส่งสินค้าในระบบพิธีศุลกากร ( E-Custom) … ติดตั้งพัดลมเพดาน โถงอาคารอำนวยการ วิทยาเทคนิคลพบุรี … คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมปฏิบัติงาน คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ พ่นแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ติดสติกเกอร์… ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้า… ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบ…

จำนวนผู้เยี่ยมชม

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สู่การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา… โครงการให้ความรู้ทักษะการปฎิเสธเพื่อป้องกันยาเสพติด… การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจของทีมธุรกิจดีเด่น…

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒… ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง… อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ…

ดู เกรด วิทยาลัย เทคนิค เชียงใหม่

แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศระดับชาติ” สาขางานเครื่องยนต์เล็ก… นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์… การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ…. บริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์ จํากัด มารับสมัครงาน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์…

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ PLC กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี… การประชุมมาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา… ดร.วณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิง… วันที่ ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเข้าร่วมพิธีลงนามประสานความร่วม… คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน…

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานเขียนแบบก่อสร้าง ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙… การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๒… วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ยินดีต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา… วันที่ 22 มิ.ย.64 คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอนวิชาโครงการร่วมประชุมออนไลน์าร… วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้จัดงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม … นักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถาน ประกอบการ ณ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด…

  • โครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามมัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”…
  • ตรวจเยี่ยมห้องปฎิบัติการ Fabriication Lab แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์…
  • คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง …
  • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดชุดการสอน …
  • โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๑…

ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี และผู้บริหาร มอบดอกไม้และเกียรติบัตรร่วมแส… Google เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลกของอินเต … ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง… สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร… สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และชีวอนามัย… สระบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสระบุรี…

นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมโครงการ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง… กิจกรรมไหว้ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒… ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ… ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึ… การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานโยธา ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙… การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี…

โครงการนักเรียนนักศึกษาพบสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา… โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง… พิธีเปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้น… งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน… โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน…

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดำเนินการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร… กิจกรรม “อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 3 มิ.ย 59″… การลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์… วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีออกให้บริการประชาชนหลังน้ำลด…

ดู เกรด วิทยาลัย เทคนิค เชียงใหม่

วิทยากรอบรมให้คณะครูแผนกยานยนต์ โรงเรียนทหารปืนใหญ่… ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓… กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓… กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓… แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ.ลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 (E-commerce)… ประกาศรับวัคซีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช1.และปวส.1-2รอบที่ 6 …

ต้อนรับตัวแทน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)… พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช … อบรมเรื่อง “เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AW30-40LE รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์”… นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท โซนี่ และ บริษัท บริดจโตน… งานบริการชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าเบื้องต้น…

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช… ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว… ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาจีน…

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) … ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตต้นแบบงานปักผลิตภัณฑ์ส… ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตต้นแบบงานปักผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น ต…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง… วันแม่แห่งชาติ จัดพิธีในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม… กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ ? การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง… โครงการ การสร้างเสริมทักษะอาชีพเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน…

แผนกวิชาช่างยนต์จัดทำโครงการ รวมพลเก็บขยะทำความดีเพื่อพ่อ ณ.สนามหลวง… ประชุมนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ ร่วมกับ บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด … โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม…

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ทีมงานวิทยากร “อาชีวะสร้างชาติ “… การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน อศจ.ลพบุรี ปี57… การแข่งขันทักษะงานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวส…. การแข่งขันทักษะงานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช…. กิจกกรรม “โครงการปฏิบัติธรรม ธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต”… พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ…

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์… พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา … รับบริจาคเงินเพื่อตัดเสื้อผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง…

close
Scroll to Top