ปฐม กษัตริย์ ครอง กรุง สุโขทัย มี พระนาม ว่า

1582 ก็ได้เสียเมืองให้แก่ขุนเสือขวัญฟ้า (บางฉบับก็ว่าพระยาสุธรรมวดี) แม้กษัตริย์ที่เมืองนครไชยบุรีและนครไชยนารายณ์จะยกทัพมาช่วยก็สู้ข้าศึกไม่ได้ พระเจ้าไชยศิริจึงรับสั่งให้เผาเมือง แล้วอพยพผู้คนพลเมืองหนีมาทางใต้ ไปตั้งอยู่ที่เมืองอู่ทองเพื่อตั้งตัวต่อไป จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบางยุคบางสมัยในดินแดนเหล่านี้ บางครั้งก็มีความคลาดเคลื่อนกันไป ทั้งทางด้านสถานที่ หรือด้านของเวลา จึงยากที่จะชี้ชัดลงไปอย่างชัดเจนว่าหลักฐานใดถูกต้อง สำหรับอาณาจักรโบราณและเมืองต่าง ๆ อันเป็นที่ตั้ง ของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ที่ปรากฏในตำนานหรือพงศาวดารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้น พอจะแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ ดังนี้ ยุคอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน ยุคหิรัญนครเงินยาง ยุคเชียงราย (มังราย)

ปฐม กษัตริย์ ครอง กรุง สุโขทัย มี พระนาม ว่า

ผู้บริหารจังหวัด โครงสร้างส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัด

สุโขทัย

กำมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์ พ่อขุนบางกลางหาว (ไม่ใช่ ทรงเป็นปฐมวงศ์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย

ปฐม กษัตริย์ ครอง กรุง สุโขทัย มี พระนาม ว่า

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองนครไชยศรีได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆในพระราชอาณาจักร ทั้งนี้เพราะนโยบายปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยเพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามของลัทธิจักวรรดินิยมจึงมีการปฏิรูปการปกครองที่เคย ใช้สืบเนื่องกันมาแต่สมัยอยุธยาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรัดกุมและมีประสิทธิภาพตามแนวตะวันตกทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มณฑลนครไชยศรีจัดเป็นมณฑลขนาดเล็ก ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2438 มี “พระยามหาเทพ” (บุตร บุญยรัตนพันธุ์) เป็นข้าหลวงคนแรก

พ ศ

1981 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา)แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพระราเมศวร พระราชโอรสซึ่งประสูติจากพระอัครชายาที่เป็นพระธิดาของ พระมหาธรรมราชาที่ 3 ขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัย ทำให้อาณาจักรสุโขทัย รวมกับอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรเดียวกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และนับเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์(พ่อขุนบางกลางหาว) พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือพระนามเต็ม กำมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์ พระนามเดิม พ่อขุนบางกลางหาว (ไม่ใช่ “กลางท่าว”) ทรงเป็นปฐมวงศ์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย ครองราชสมบัติ ตั้งแต่ พ.ศ.

  • และ เชื้อพระวงศ์จักรีทุกพระองค์
  • พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง ตูมีพี่น้องท้องเดียวห้าคน ผู้ชายสาม ผู้หญิงสอง พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือตั้งแต่ยังเล็ก
  • และเมืองบางขลงได้
  • พระเจ้ารามคำแหง ทรงเป็นมหาราชองค์ที่สองของชาวไทย และทรงเป็นมหาราชพระองค์เดียวในสมัยสุโขทัยพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยกษัตริย์
  • 1825 (ค.ศ. 1282) ทูตคณะนี้นำโดยเหอจี จี่ นายทหารระดับสูงเป็นหัวหน้าคณะ แต่ขณะนังเรือแล่นผ่านฝั่งทะเลอาณาจักรจามปา ได้ถูกจับกุมและถูกประหารชีวิต ผลจากคณะทูตนี้ถูกประหารชีวิตก่อนจะเดินทางไปยังอาณาจักรสุโขทัยทำให้อาณาจักรสุโขทัยไม่ทราบว่ามองโกลพยายามส่งทูตมาติดต่อ

อีกต่อไป การเข้ามาครองสุโขทัยของพระองค์ ราชวงศ์พระร่วง เข้ามามีอิทธิพลในเขตนครสุโขทัยเพิ่มมากขึ้น และได้แผ่ขยายดินแดนกว้างขวางมากออกไป

ผู้บริหารอธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะกรรมการสภาวิชาการ

นโยบายการเผยแพร่ซํ้า โฆษณาออนไลน์ ติดต่อเว็บมาสเตอร์

ปฐม กษัตริย์ ครอง กรุง สุโขทัย มี พระนาม ว่า

ชาวบ้านทั้งปวงจึงพร้อมใจกันทำราชาภิเษกบุตรชายคนนั้น บุตรชายซึ่งครองราชย์สมบัติในเมืองสุโขทัยนั้น ปรากฏพระนามในครั้งนั้นว่า ภายหลังปรากฏพระนามว่าพระเจ้าล่วง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งหมดเชื่อได้ว่า เมืองคณฑีโบราณ

ปฐม กษัตริย์ ครอง กรุง สุโขทัย มี พระนาม ว่า

“ยุคก่อนประวัติศาสตร์” [newline]นครในตำนานถึงบ้านวังไฮ “ยุคหริภุญไชย” หริภุญไชย ปฐมอารยนครแห่งล้านนาหริภุญ สงครามสามนครสู่สายสัมพันธ์มอญหงสาวดี สววาธิสิทธิ กษัตริย์ผู้ทรงธรรม อรุณรุ่งแห่งพุทธประทีป

(พระนามขณะที่ยังทรงพระเยาว์ไม่ปรากฏ) วิธีการคิดปั้นรูปหล่อ(จินตนาการ)พ่อขุนศรีฯ เมื่อเทียบเคียงวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของหลักฐานที่มีอยู่ จัดแบ่งลำดับขั้นตอนความสำคัญที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ โดยนำมาประมวลออกแบบ สร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมขององค์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ซึ่งกำหนดลักษณะตามแบบอย่างพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องพระอิสริยยศทรงจอมทัพไทย ประทับยืนทรงถือพระแสงขรรค์ชัยศรีด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง พระพักตร์ทอดพระเนตรเบื้องหน้าเสมือนกับทรงดูแลอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขขณะเดียวกันก็ยังคงดูลักษณะการประทับยืนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นท่าประทับยื่นที่สง่างามกว่าทุกพระองค์) ประกอบไปด้วย

เป็นข้อน่าสังเกตว่าระยะแรกของสมัยสุโขทัยนั้น ฐานะของพระมหากษัตริย์เรียกว่า “พ่อขุน” รูปแบบการปกครองเชื่อได้ชัดเจนว่าเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก และต่อมาในระยะหลังฐานะของพระมหากษัตริย์เรียกว่า “พระยา” ซึ่งเริ่มแต่รัชสมัยของ พระยาเลอไทย-พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 4 ของราชวงศ์พระร่วง พ่อขุนบานเมือง เป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพระนางเสือง เป็นพระเชษฐาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอาณาจักรสุโขทัย เป็นพระโอรสพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพระนางเสือง เสด็จขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช 1822 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นนักรบที่เข้มแข็ง อาณาจักรสุโขทัยแผ่ไพศาลออกไปอย่างกว้างขวางทรงเลือกพญามังรายแห่งเมืองเชียงรายเป็นพันธมิตร พร้อมด้วยพญางำเมืองแห่งเมืองพะเยา และในกาลครั้งนั้นทั้งสามพระองค์ได้รวมกำลังกันต่อสู้กับการขยายอำนาจของ จักรพรรดิกุบไลข่านจากประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนเกิดขึ้นในรัชกาลนี้ โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงส่งคณะทูตไปเฝ้าพระเจ้าหงวนสีโจ๊ว (กุบไลข่าน) จักรพรรดิมองโกลแห่งราชวงศ์หงวน (หยวน) เป็นครั้งแรกในปี 1835 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ยังทรงนำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ลัทธิลังกาวงศ์ จากเมืองนครศรีธรรมราช มาเผยแผ่ที่กรุงสุโขทัย

close
Scroll to Top