ผู้ ประดิษฐ์ จาน เพาะ เชื้อ มี ชื่อว่า อะไร

เขาบวชอย่างนั้นแล้ว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้น. เขาไม่มีความยินดี มีความดำริยังไม่เต็มเปี่ยม ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น.เขาไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะให้เกิด พยายาม เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งกว่า และประณีตกว่า ลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อน ไม่ท้อถอย. เขาย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จ. เขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น แต่มีความดำริยังไม่เต็มเปี่ยมเขาไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอันนั้น. อนึ่ง เขายังฉันทะให้เกิดพยายาม เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งกว่า และประณีตกว่า ความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น ทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อน ไม่ท้อถอย.

(ไทย) ดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก, ผู้ได้รับปริญญาเอกดุษณีตุณฺหีตุษฺณีมฺอาการนิ่งซึ่งแสดงถึงการยอมรับ. (ไทย) โดยดุษณีภาพดุสิตตุสิตตุษิตสวรรค์ชั้นดุสิตเดช เดโชเตชเตชอำนาจ, ไฟ, ความร้อนเดรัจฉานติรจฺฉานติรศฺจีน”ผู้เป็นไปโดยขวาง”, สัตว์เว้นจากมนุษย์ เช่นหมู หมา วัว ควาย. เดียรัจฉานเดียงสาเดียง+ภาสา+ภาษารู้ผิดรู้ชอบตามปรกติสามัญ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เด็กยังไม่รู้เดียงสา. เขามีความยินดี มีความดำริเต็มเปี่ยม ด้วยญาณทัสสนะอันนั้น. เพราะญาณทัสสนะนั้น เขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่า เรารู้เราเห็น ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ ไม่รู้ไม่เห็นอยู่.

ผู้ ประดิษฐ์ จาน เพาะ เชื้อ มี ชื่อว่า อะไร

(บาลี ไม่มีที่ใช้ – ส่วนแห่งแผ่นดิน, แผ่นดินที่เป็นภาคหรือเป็นส่วนๆ)ภูมิภาคภูมิ+ภาคภูมิ+ภาคส่วนของแผ่นดิน, ภาคพื้น. (ไทย) หัวเมือง; (ภูมิศาสตร์) อาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่างเช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ทางการเมืองคล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ. ที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอย่างนั้นแล้ว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้น. เขาไม่มีความยินดี มีความดำริยังไม่เต็มเปี่ยม ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น เขาไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น. เขามีความยินดีด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น แต่มีความดำริยังไม่เต็มเปี่ยม.

ออเดิร์ฟ

คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 4 October 2015.

ผู้ ประดิษฐ์ จาน เพาะ เชื้อ มี ชื่อว่า อะไร

Blue Origin เปิดตัว 6 ผู้โดยสารของเที่ยวบินท่องขอบอวกาศ New Shepard 19 ใน 9 ธ.ค. Élysée – Présidence de la République (ภาษาฝรั่งเศส). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 1 April 2010. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 27 August 2010.

ตั้งชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคลวันจันทร์

ดูกรพราหมณ์ เราเรียกบุคคลนี้ว่า มีอุปมาฉันนั้น. คำไทยบาลีสันสกฤตความหมายภมร, ภุมราภมรภฺรมรแมลงผึ้งภรรยา, ภริยาภริยาภรฺยาเมียภักษาภกฺขภกฺษอาหารการกินภัณฑุปกรณ์ภณฺฑ+อุปกรณภาณฺฑ+อุปกรณอุปกรณ์คือสิ่งของภัทรภทฺท ภทฺรภทฺรเจริญภัศดาภตฺตาภรฺตฺฤผัว ‘ผู้เลี้ยง’ภราดาภาตา (ภาตุ)ภฺราตฺฤพี่น้องชาย En. Brotherภาพภาวภาวความมี, ความเป็น เช่น ภราดรภาพ ความเป็นพี่น้องกัน. (ไทย) รูปที่ปรากฏเห็น, รูปที่วาดขึ้นภาคภาคภาคส่วนภาคภูมิภาค+ภูมิ(ไทย) มีสง่า, ผึ่งผาย.

ผู้ ประดิษฐ์ จาน เพาะ เชื้อ มี ชื่อว่า อะไร

(ไทย) เชิญพระภิกษุนิมมานนิมฺมานนิรฺมาณสร้าง, ทำนิมิตนิมฺมิตนิรฺมิตสร้าง, ทำนิมิตนิมิตฺตนิมิตฺตเครื่องหมาย, ลาง, เหตุ, เค้ามูล; อวัยวะสืบพันธุ์.นิยมนิยมนิยมแน่นอน, กำหนด. (ไทย) ยอมรับกันอย่างแพร่หลายนิยามนิยามนิยามกําหนด, ทาง, อย่าง, วิธี.นิรคุณนิรคุณนิรฺคุณไม่มีลักษณะดีนิรโฆษนิรโฆสนิรฺโฆษเสียงก้องออก; ไม่มีเสียงนิรทุกข์นิรทุกฺขนิรฺทุกฺขไม่มีความทุกข์นิรเทศนิรเทสนิรฺเทสไม่มีถิ่นที่นิรนามนิรนามนิรนามนฺไม่มีชื่อนิรภัยนิพฺภยนิรฺภยไม่มีภัยนิรมลนิมฺมลนิรฺมลไม่มีมลทิน, ไม่หมองมัวนิรมิตนิมฺมิตนิรฺมิตสร้าง, ทำ, เนรมิต. (ไทย) พลอยชนิดหนึ่งมีสีดำ, เขียวนิวัตินิวตฺตินิวฺฤตฺติเป็นไปกลับ (การกลับ)นิเวศน์นิเวสนนิเวศนการเข้าอยู่, ที่อยู่นิศากร, นิสากรนิสา+กรนิศา+กรดวงจันทร์ “ผู้ทำซึ่งกลางคืน”นิสิตนิสฺสิตนิ+ศฺริตผู้อาศัย(อาจารย์).

บุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว พึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ รู้จักแก่น รู้จักกระพี้ รู้จักเปลือก รู้จักสะเก็ด รู้จักกิ่งและใบ จริงอย่างนั้น บุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ตัดเอาแก่นนั่นแหละถือไป รู้อยู่ว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจักสำเร็จประโยชน์แก่เขา ฉันใด. เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์จะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคได้เมื่อไหร่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นความลับหรือปิดบังอะไร แต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เหมาะสม หรือต้องรอให้มีการประกาศราชกิจจาฯเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. หรือมีแนวโน้มว่า จะเลือกเมื่อไหร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน พรรคจะต้องดูในจุดนี้ด้วย เพราะถ้าส่งก็จะส่งในนามพรรค ซึ่งแตกต่างจากผู้สมัครที่เปิดตัวไปก่อนในการลงสมัครในนามอิสระ ซึ่งเงื่อนไขต่างกัน. ขอบคุณครับคุณ LookHin ที่กรุณาตอบ ขอบคุณครับ ส่วนเรื่องนรกสวรรค์นั้น ในฐานะที่ผมอ่านพระไตรปิฎกมาพอสมควร ยืนยันได้ว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆครับว่านรกสวรรค์มีจริง ในพระไตรปิฎกก็ระบุไว้ครับ ไม่เชื่อคุณ LookHin ลองไปอ่านดูในพระไตรปิฎกก้ได้นะครับ ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพผมแนะนำให้เดินทางไปอ่านที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก็ได้นะครับ ที่นั่นมีพระไตรปิฎก อยู่ที่หมวดอ้างอิงครับ…..

คำไทยบาลีสันสกฤตความหมายตติยะตติยตฺฤตียที่สามตถาคตตถาคตตถาคตผู้ไปแล้วอย่างนั้น (พระพุทธเจ้า)ตนตนุตนุเบาบาง, น้อย, ห่าง; ละเอียด; ตน. (ไทย) ตน.ตบะตปตปสฺความร้อน, ธรรมเครื่องเผาบาปตมะตมตมสฺมืดตรรกตกฺกตกฺรคิด, ตรึกตระกูลกุลกุลวงศ์, เชื้อสาย. (ไทย) เติม ตระ-ตรัยตรึงศ์เตตฺตึสตฺรยสฺตฺรึศตฺสามสิบสามตรีติตฺริสามตรีภูมิติ+ภูมิตฺริ+ภูมิภูมิสามตรีโลกติ+โลกตฺริ+โลกโลกสามตรุตรุตรุต้นไม้ En.

ดูกรพราหมณ์ ก็ธรรมที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่า ญาณทัสสนะเป็นไฉน? ภิกษุในพระศาสนานี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่. แม้ธรรมข้อนี้ ก็ยิ่งกว่าและประณีตกว่าญาณทัสสนะ. ท่วมทับแล้ว ถูกความทุกข์ท่วมทับแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า ไฉนหนอ ความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. เขาบวชอย่างนี้แล้ว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้น.

  • เขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น เพราะญาณทัสสนะอันนั้น.
  • ด้วยเหตุนั้น คนทั้งหลายจึงตั้งชื่อเขาว่า ปูรโณ.
  • ที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ.
  • (ไทย) ติเตียนลับหลัง.นินนาทนินฺนาทนินาทเสียงกึกก้องนิบาตนิปาตนิปาตตกลง (ชื่อคัมภีร์และคำในไวยากรณ์)นิพพานนิพฺพานนิรฺวาณดับสิ้นเชื้อนิพัทธ์นิพทฺธนิพทฺธเนื่องกัน, เนืองๆ, เสมอนิภานิภานิภาสว่างออก (รัศมี)นิมนต์นิมนฺตนิมนฺตฺรณเชื้อเชิญ.
  • (ไทย) เลขศูนย์, ใจกลาง, แหล่งกลาง, แหล่งรวมเศรษฐีเสฏฺฐีเศฺรษฐีคนมีเงิน(มาก), “ผู้ประเสริฐ/เลิศ(ด้วยทรัพย์สินเงินทอง)”เศรษฐกิจเสฏฺฐ+กิจฺจเศฺรษฺฐ+กฺฤตฺย(ไทย) การผลิตการบริโภคเศวตเสตเศฺวตขาว, สีขาวเศวตคช, คชเศวตเสตคช, คชเสตเศฺวตจฺคชช้างสีขาว, ช้างเผือกเศวตฉัตรเสตฉตฺตเศฺวตจฺฉตฺรร่มสีขาว, ฉัตรขาวเศียรสิรศิรสฺหัวโศกโสกโศกความทุกข์, ความเศร้า.
  • (ไทย) ลำดับเสียงอันไพเราะ.ดนยาตนยาตนยาลูกสาวดนัยตนยตนยลูกชายดนูตนุตนุน้อยดรรชนี, ดัชนีตชฺชนีตรฺชนีนิ้วชี้, บัญชีคําเรียงตามลําดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือ ดรุณตรุณตรุณหนุ่มดรุณีตรุณีตรุณีสาว, อ่อน, รุ่นดัสกรตกฺกรตสฺกรโจร, ขโมย.

(ไทย) ผู้เรียนในมหาวิทยาลัย.นุกูลอนุกูลตามเกื้อหนุน. (ไทย) อนุกูล ตัด อ.นุชอนุชอนุ+ชผู้เกิดภายหลัง, น้อง. (ไทย) ตัด อ พยางค์หน้าออก.เนตรเนตฺตเนตฺรตาเนรเทศนิรเทสนิรฺเทศให้ออกนอกประเทศเนรนาถนิร+นาถนิรฺ+นาถไม่มีที่พึ่งเนรมิตรนิมฺมิตนิรฺมิตสร้าง, ทำ, นิรมิต. (ไทย) สร้างหรือบันดาลด้วยอํานาจ ฤทธิ์ หรืออภินิหารให้บังเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นโดยฉับพลัน. คำไทยบาลีสันสกฤตความหมายบงกชปงฺกชปงฺกชบัว “เกิดในตม”(เรือ)บดโปตโปตเรือเล็กของเรือกำปั่น; เรือต่อชนิดหนึ่ง หัวท้ายเรียว หรือ เรือกรรเชียงท้ายตัด.

“ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานไทย”. ขอให้หนูเป็นผู้แกล้วกล้าในการคิดและตัดสินใจ เพราะหนูรำคาญมากๆ กับข้อเสียของหนูข้อนี้. ฮ่องกงพบแบคทีเรียตัวหนึ่งในลำไส้ ยกระดับแอนติบอดีห…

อนึ่ง เขาไม่ยังฉันทะให้เกิด ไม่พยายาม เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งกว่า และประณีตกว่าญาณทัสสนะนั้น ทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อน ท้อถอย. เปรียบเหมือนบุรุษคนนั้น ที่มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ยวเสาะหาแก่นอยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ละเลยแก่นไปเสีย ถากเอากะพี้ถือไป สำคัญว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขา จักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขา ฉันใด. ด้าน พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ผอ.ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า มีแนวโน้มที่จะต้องล็อกดาวน์เข้มงวดมากขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่องในขณะนี้ เพราะต้องมีมาตรการเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะเข้มงวดมาตรการอย่างไร พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า ยังไม่มีข้อสรุปต้องหารือกันอีก 2 ครั้ง ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ ศบค.วันที่ 14 ต.ค.

อย่างไรก็ดี มีผู้อ่าน ” ข้อควรรู้ก่อนรับการตรวจเอดส์ ” ให้ฟังแล้ว คือ………………………………. แพทยสภา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมควบคุมโรค, กรมควบคุมโรค, กรมควบคุมโรค, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, เฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, เฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค, เฟซบุ๊ก KSecurities, เฟซบุ๊ก Infectious ง่ายนิดเดียว, Thai PBS, Thai PBS, กรมควบคุมโรค, กรมควบคุมโรค, สสส. อย่า..คิดเข้าถึงธรรม…เพียงเพราะการปลงใจเชื่อ..เพียงอย่างเดียว..อยู่อีกเลย.. เอ๋อ..สภาวะอนิจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นอย่างนี้นี่เอง …นี่ถ้ายังมัวยึดมั่นอยู่ว่า ใครกันนะมาดูถูกเราได้เพียงเพียงนี้.. ท่านกล่าวคำอธิบายไว้ว่า ถ้าปฏิญญานั้นของพวกเขาเป็นนิยานิกะไซร้ เขาทั้งหมดก็รู้ ถ้าไม่เป็นนิยานิกะไซร้ พวกเขาก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ความของปัญหานั้นจึงมีดังนี้ว่า ปฏิญญาของพวกเขาเป็นนิยานิกะหรือเป็นอนิยานิกะ.

เจ้าลัทธิชื่อว่า นิคันถะ โดยได้นามเพราะพูดอย่างนี้ว่า พวกเราไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัด ไม่มีกิเลสเครื่องพัวพัน ว่าพวกเราเว้นจากเครื่องร้อยรัดคือกิเลส. ชื่อว่านาฏบุตร เพราะเป็นบุตรของนาฏกะนักรำ. เชื่อไม่ได้เลยว่า นั้นคือรสเดียวกับพระธรรมที่เหล่าพระอริยสาวกได้ลิ้มแล้ว @.. เพราะผมได้ลิ้มรสมันแล้ว….จึงไม่จำเป็นต้องเชื่อต่อคำบอก..หรือตำราใด ๆ อีกต่อไป… ‘ศุลกากร’ จับกุมไอซ์ส่งออกไต้หวัน 897 กก.

อีกข้อหนึ่ง เพราะล่วงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุย่อมบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน. อีกข้อหนึ่ง เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุย่อมบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ด้วยพิจารณาว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้. อีกข้อหนึ่ง เพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญา ภิกษุย่อมบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ด้วยพิจารณาว่าอากาศหาที่สุดมิได้. อีกข้อหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่. พระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว ทรงประชุมชาดกว่า ชาวเกวียนในครั้งนั้น ได้มาเป็น พุทธบริษัท ส่วนพระดาบสมาเป็นเราตถาคต ฉะนี้แล. ที่นี่…เกร็ดความรู้.net เราได้รวบรวมเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ สาระน่ารู้แจ่มๆ ความรู้รอบตัวที่ควรรู้ ทั้งแบบความรู้รอบตัวแบบเฉพาะและความรู้รอบตัวทั่วไป เรื่องน่ารู้ใหม่ๆ มาให้เพื่อนๆได้อ่านกันอย่างเต็มอิ่มจ้า….

ผู้ ประดิษฐ์ จาน เพาะ เชื้อ มี ชื่อว่า อะไร

(ไทย) มีความอดทน.มานุษยวิทยามานุส-วิชฺชามานุษฺย-วิทฺยาวิชาว่าด้วยเรื่องมนุษย์ มนุษย์ในสังคมมายามายามายาการลวง, การแสร้งทํา.มายาคติมายา+คติมายา+คติ(ไทย บัญญัติ) คติความเชื่อหรือทัศนคติที่ไม่เป็นความจริง มายูรมายุรมายูรฝูงนกยูงมารดา (มาน-ดา)มาตา (มาตุ)มาตฺฤแม่. (ไทย) เติม ร.มารยา (มาน-ยา)มายามายาการลวง, การแสร้งทํา. (ไทย) มายา เติม ร.มารยาทมริยาทามรฺยาทาเขตแดน. (ไทย) กิริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ, มารยาท ก็ว่า.มาลามาลามาลาระเบียบดอกไม้, มาลัยมาลีมาลีมาลินฺระเบียบ, ดอกไม้มิจฉามิจฺฉามิถฺยาผิด. Mis-มิติมิตมิต(ไทย) การวัด, การนับมิสสกวันมิสฺสกวนมิศฺรวนชื่อป่าหรือสวนของพระอินทร์ มีไม้ต่างๆ ระคนกัน.

Boatบรมปรมปรมอย่างยิ่ง, ที่สุดบรรจถรณ์ปจฺจตฺถรณปฺรตฺยาสฺตรณเครื่องลาด, เครื่องปูบรรณปณฺณปรฺณใบไม้, หนังสือบรรพชิตปพฺพชิตปฺรวฺรชิตนักบวชพุทธบรรพตปพฺพตปรฺวตภูเขาบรรยายปริยายปรฺยายความเป็นไปรอบ, ลำดับ. Personบุษราคัมปุษฺปราคพลอยสีเหลืองเบญจปญฺจปญฺจนฺห้า. (ไม่เกี่ยวกับเพศชายหญิง)เบียดเบียน (เบียฑเบียฬ)ปีฑปีฬทำให้เดือดร้อนโบกขร, บุษกรโปกฺขรํปุษฺกรสระบัวโบราณโปราณเปาราณมีมาแล้วช้านานโบสถ์อุโปสถอุปวสถ, อุโปษธ(ไทย) อุโบสถ (ตัด อุ พยางค์หน้าออก) สถานที่สงฆ์ใช้ประชุมทําสังฆกรรม เช่น สวดพระปาติโมกข์ อุปสมบท มีสีมาเป็นเครื่องบอกเขต; อนุโลมเรียกสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นว่า โบสถ์ เช่น โบสถ์พราหมณ์ โบสถ์คริสต์. บ้างว่ามาจาก ศรีสระเกศ (สระน้ำ) ศรีสะเกษ (สระผม)(พระ)ศรีอารยเมตไตรยสิริอริยเมตฺเตยฺยศฺรีอารฺยเมไตรฺยเมตเตยยะ พระนามพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จอุบัติเป็นพระองค์ที่ 5 ต่อจากพระพุทธเจ้าโคตมะของเรา ในภัททกัปนี้.

เขามีความยินดี มีความดำริเต็มเปี่ยม แล้วด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น. เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอันนั้น เขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่า เรามีศีล มีกัลยาณธรรม ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ เป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม. อนึ่ง เขาไม่ยังฉันทะให้เกิด ไม่พยายาม เพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมเหล่าอื่นอันยิ่งกว่า และประณีตกว่าความถึงพร้อมแห่งศีลนั้น ทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อน ท้อถอย. เปรียบเหมือนบุรุษคนนั้น ที่มีความต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ ละเลยแก่น ละเลยกระพี้ ละเลยเปลือกไปเสีย ถากเอาสะเก็ดถือไป สำคัญว่าแก่น และกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขา จักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขา ฉันใด.

การปกครองเช่นนั้น เรียกว่า (ระบบ) ทรราชย์. คำว่า ไม่ต้องเชื่อใคร คือ ธรรมที่ตนรู้ยิ่งเห็นจริงด้วยตนเองแล้ว บุคคลไม่ต้องเชื่อต่อใคร ๆ อื่นอีกต่อไป ( ..ขอยกตัวอย่างเสริม เช่น ผู้ที่เคยลิ้มรสมะนาวแล้ว ก็ไม่ต้องเชื่อต่อใคร ๆ อีกต่อไปว่ามะนาวนั้นมีรสเปรี้ยว เพราะได้รู้ยิ้งเห็นจริงด้วยลิ้นของตนเองแล้ว) เพราะตนรู้ยิ่ง เห็นจริงด้วยตนเองแล้วว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ … พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่าเลย พราหมณ์ ข้อที่ว่าพวกนั้นทั้งหมดรู้ยิ่งตามปฏิญญา ของตนๆ หรือทุกคนไม่รู้ยิ่งเลย หรือว่าบางพวกรู้ยิ่ง บางพวกไม่รู้ยิ่งนั้น จงงดไว้เถิด เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน ท่านจงฟังธรรมนั้น จงกระทำไว้ในใจให้ดี เราจักกล่าว ปิงคลโกจฉพราหมณ์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว.

มะม่วงในสวน แต่ไม่่ได้ห้ามตนเอง ถ้าต้องการรับประทาน นั่นแปลว่า…. บทว่า โอลีนวุตฺติโก จ โหติ ได้แก่ เป็นผู้มีอัธยาศัยเหยาะแหยะ. บทว่า อพฺภญฺญึสุ ความว่า สมณพราหมณ์รู้ไม่รู้ก็โดยที่พวกเขาปฏิญญาไว้. ก็คำว่า โกจฺโฉ นี้เป็นชื่อของพราหมณ์นั้น เพราะฉะนั้น พราหมณ์นั้นท่านจึงเรียกว่า ปิงคลโกจฉะ.

close
Scroll to Top