พ่อขุน รามคำแหง ทรง ส่งเสริม การ ค้า ด้วย วิธี ใด

วันที่ ๑๗ มกราคมนี้ เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง ถือเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” มหาราชพระองค์แรกของชาติไทย เหตุที่เลือกเอาวันนี้เป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวชได้ธุดงค์ไปพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๓๗๖ ณ เนินปราสาทเก่าเมืองสุโขทัย กรุงสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของไทยและมรดกของโลกในวันนี้ ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั้น เป็นยุคแห่งความรุ่งโรจน์ไปทุกด้าน ทั้งการเมืองการปกครองและการทำมาหากินของราษฎร กล่าวขานกันว่าเป็น “รุ่งอรุณแห่งความสุข” และเป็นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยมาจนถึงวันนี้ องค์การยูเนสโกสดุดีว่า “แก่นหลักหลายประการของกรุงสุโขทัยในยุคนั้น เป็นคุณค่าสากลที่หลายรัฐในโลกทุกวันนี้ร่วมยึดถือ”….. • ฝ่ายบริหารในระบบรัฐสภาได้มีวิวัฒนาการที่ทำให้มีอำนาจเพิ่มขึ้นมาก เพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะในประเทศที่ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในระบบการเมืองและการปกครอง เช่น ในประเทศญี่ปุ่น พรรค LDP ได้ครองเสียงข้างมากและเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ได้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน และในประเทศอังกฤษก็มีพรรคการเมืองเพียง 2 พรรคที่ผลัดกันเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล คือ พรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคกรรมกร สำหรับสาเหตุของความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของฝ่ายบริหารนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากวินัยของพรรคที่เข้มงวด ทำให้รัฐมนตรีมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามมติของพรรค หากไม่ปฏิบัติตามก็อาจถูกขับไล่ออกจากพรรค และประชาชนของประเทศเหล่านี้นิยมที่จะเลือกพรรคการเมืองมากกว่าตัวบุคคล ดังนั้นในกรณีที่ ส.ส.คนใดถูกขับไล่จากพรรค ส.ส.ผู้นั้นก็แทบจะหมดอนาคตทางการเมือง ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีจึงย่อมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคอย่างมั่นคงในรัฐสภา ทำให้รัฐบาลสามารถบริหารงานหรือดำเนินนโยบายได้สะดวกมากขึ้นหากสิ่งเหล่านี้เป็นมติหรือเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกพรรค ฝ่ายบริหารจะเป็น ที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นำและหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบทั้งในผลงานของทั้งตนเองและของรัฐมนตรีที่ตนเองเลือกมาให้เป็นรัฐมนตรีด้วย ขณะเดียวกันต้องไม่ให้ผู้นำของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลเหนือ ส.ส. ซึ่งเป็นสถาบันที่มีหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบฝ่ายบริหารทางการเมือง และต้องมีมาตรการที่ทำให้นายกรัฐมนตรีมีเสถียรภาพในการดำรงตำแหน่งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนด และตราบที่ยังไม่ปรากฏว่าทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากเสียงข้างมากของ ส.ส. ศิลาจารึกกรุงสุโขทัยที่มีอยู่ในหอสมุดนี้ เริ่มรวบรวมแต่ในรัชกาลที่ 3 มีจดหมายเหตุปรากฎว่า เมื่อ พ.ศ.

“ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ข้าน้อยได้กระทำโคมลอย คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมกำนัลทั้งปวงจึงเลือกผกาเกษรสีต่าง ๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย…” ประชาชนได้สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกัน ประสานงานกัน… เพราะว่าแต่ละท้องที่สภาพฝนฟ้าอากาศและประชาชนในท้องที่ต่างๆ กัน ก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน… ตามหลักฐานปรากฎว่าพระองค์ได้ทรงคิดอักษรไทยขึ้นใช้เมื่อปี พ.ศ.

พระมหากษัตริย์ไทย

เมื่อสิ้นรัชสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพ่อขุนบานเมืองแล้ว พระองค์ได้ครองกรุงสุโขทัย ต่อมาเป็น พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์พระร่วงสันนิษฐานว่าพระองค์ สิ้นพระชนม์ในราวปี พ. ฝ่ายจอมพลสฤษดิ์ ที่ได้มีท่าทีเช่นนี้ ได้สร้างความนิยมขึ้นอย่างมากในหมู่ประชาชน แต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายอำนาจจอมพล ป. เพราะหลังจากนี้ จอมพลสฤษดิ์ยังได้ประกาศด้วยตนเองผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นนัยทิ้งท้ายโดยกล่าวถึงผู้ชุมนุมที่ผ่านมาว่า “แล้วพบกันใหม่ เมื่อชาติต้องการ” จึงทำให้มีความแตกแยกและหวาดระแวงกันเองระหว่าง ฝ่ายทหารที่สนับสนุน จอมพลสฤษดิ์ และฝ่ายทหารและตำรวจที่สนับสนุนจอมพล ป.

พ่อขุน รามคำแหง ทรง ส่งเสริม การ ค้า ด้วย วิธี ใด

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงรวมเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปวิทยาต่างๆ ที่สำคัญยิ่งคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณ พ. 1829กษัตริย์ในราชวงศ์หงวนได้ส่งฑูตเข้ามาขอทำไมตรีกับไทย พระองค์จึงยอมรับเป็นไมตรีกับจีน เพื่อป้องกันมิให้กองทัพจีนยกมารุกรานเมื่อพระองค์ยกทัพไปรบเขมร พร้อมกันนั้นก็ได้ทรงพยายามสร้างความสนิทสนมกับไทยลานนาเช่นได้เสด็จด้วยพระองค์เองไปช่วยพระยาเม็งราย สร้างราชธานีที่นครเชียงใหม่เป็นต้น แหละเมื่อเห็นว่าสัมพันธไมตรีทางเหนือมั่นคงแล้ว พระองค์จึงได้เริ่มขยายอาณาจักรสุโขทัยลงไปทางใต้ตามลำดับ คือ ใน พ.ศ. พระเจ้ารามคำแหงก็ยังคงทรงวิตกอยู่ในข้อที่ว่าถ้าแม้ว่าพระองค์กรีฑาทัพขยายอาณาเขตลงไปสู้รบกับพวกขอมทางใต้แล้วพระองค์อาจจะถูกศัตรูรุกรานลงมาจากทางเหนือก็ได้ บังเอิญในปี พ.ศ. กองทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางานการส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชนซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกัน ซึ่งเป็นสองด้านก็หมายถึงว่าที่สำคัญปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์..

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกด้านของชีวิตประชาชน ที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไรและได้เห็นวิทยาการแผนใหม่จะสามารถที่จะหาดูวิธีการจะทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพ… ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. “ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยจากหลักฐานทางโบราณคดี.”

พ่อขุน รามคำแหง ทรง ส่งเสริม การ ค้า ด้วย วิธี ใด

2394 ต่อมาจึงโปรด ฯ ให้ย้ายพระแท่นมนังคศิลามาก่อแท่นประดิษฐานไว้หน้าวิหารพระคันธารราฐในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม… อย่างไรก็ตาม การจัดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือมุ่งเน้นการศึกษาเชิงพื้นที่ ฉะนั้น ในวันนี้ตรงเป้าหมายมาก จุดเด่นของ จ.สุโขทัย คือการประกาศนโยบายเดียวกับพ่อขุนรามคำแหง ก็คือรบให้ชนะ เพราะการจะรบชนะได้ต้องอ่านออก เขียนได้ เพื่อเปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่ชัดเจน ส่วน จ.ลำปาง เป็นการทำงานร่วมกัน และต้องทำงานดิ่งเดี่ยวไปที่คุณภาพการศึกษาของเด็ก ทั้งนี้ ตัวอย่างของอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง ที่ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษา โดยสอนเรื่องความพอเพียง เพศวิถี เงินทองของมีค่า คนดีศรีเมืองเสริม ทำให้เห็นตัวอย่างของการปฏิรูปหลักสูตรที่ชัดเจนเรื่องการศึกษาในพื้นที่. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขานิติกรรมเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติไว้ ความตอนหนึ่งว่าหากมีพระราชโอรสก็ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงบรรลุนิติภาวะ แต่ถ้าไม่มีพระราชโอรสก็ใคร่ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงรับรัชทายาทสืบสันติวงศ์ตามราชประเพณี… ในด้านมรดกตกทอดของสถาบันทางการเมืองและสังคมในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงใช้สติปัญญาก่อประโยชน์แก่ชาติไทยมากมายจนเจริญเป็นปึกแผ่นมาได้ทุกวันนี้ ทรงก่อตั้งราชอาณาจักรไทย ทรงช่วยให้ไทยรักษาเอกราชในทางเศรษฐกิจไว้ได้ ทรงเป็นปราชญ์ในทางอักษรศาสตร์ วรรณคดีไทย สร้างภาษาไทยให้คนไทยมีส่วนเป็นเจ้าของ ส่งเสริมการดนตรี วัฒนธรรม และศาสนา.

close
Scroll to Top