ระบบ กริด Utm ที่ ใช้ ทํา แผนที่ โลก จะ ใช้ ระหว่าง ละติจูด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ข้อมูลขององค์กร 1.

ระบบ กริด utm ที่ ใช้ ทํา แผนที่ โลก จะ ใช้ ระหว่าง ละติจูด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). ระบบพิกัดในแผนที่. สัญญา สราภิรมย์. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.

close
Scroll to Top