วิธี ถ่ายทอด คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า ใน สมัย พุทธกาล มี การ ปฏิบัติ กัน อย่างไร

ชมพูทวีป ดินแดนเกิดพระพุทธศาสนา แต่คนที่นับถือหายไปจากทวีปนี้เกือบหมดนานนับพันปี ที่เหลือกลายเป็นชนกลุ่มน้อย ไม่ว่าในดินแดนที่เรียกว่าอินเดีย หรือปากีสถานในปัจจุบัน…. วิรชาติ นิ่มอนงค์ คณะปรัชญาและศาสนา, บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, รายงานการวิจัยสถาบัณวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒), หน้า ๒๗. Plato, The Republic , Book VII. วิรชาติ นิ่มอนงค์ คณะปรัชญาและศาสนา, บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , รายงานการวิจัยสถาบัณวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๓๙.

Den R. Stiver, The Philosophy of Religious Language, op. cit.,p.35. วิรชาติ นิ่มอนงค์ คณะปรัชญาและศาสนา, บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , รายงานการวิจัยสถาบัณวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๒๙. ปรุตม์ บุญศรีตัน, “รูปแบบการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, หน้า ๑๕๑-๑๕๒. ปรุตม์ บุญศรีตัน, “รูปแบบการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, หน้า ๔๕.

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ตามที่กล่าวแล้วว่าท่านพุทธทาสตั้งใจจะบวชเรียนตามประเพณีเพียง ๓ เดือนเท่านั้น แต่เมื่อได้ใช้ชีวิตเป็นพระแล้วความยินดีในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการเอาอกเอาใจจากพุทธบริษัทรอบข้าง ทำให้ท่านพุทธทาสไม่มีความคิดที่จะลาสิกขาออกมาครองเพศฆราวาสอีกต่อไป รวมทั้งพระภิกษุในวัดหลายรูปเห็นว่าท่านพุทธทาสเรียนหนังสือเก่งและเทศน์ดี จึงสนับสนุนให้ท่านอยู่ที่วัดต่อไป เพื่อเป็นกำลังในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เล่ากันว่าเจ้าคณะอำเภอเคยถามท่านพุทธทาสว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในการใช้ชีวิต ท่านตอบว่า……” “ผมออกจากบ้านไปอยู่วัดเมื่ออายุ ๘-๙-๑๐ เรียนหนังสือ ก ข ก กา กระทั่ง มูลบทบรรพกิจกันที่วัด อายุ ๑๑ ปี ได้เวลาไปโรงเรียนแล้วถึงกลับมาอยู่บ้าน สมัยก่อนมันเป็นธรรมเนียมเด็กชายต้องอยู่วัดกันทั้งนั้น แต่ละวัดมีเด็กเป็นฝูง จะไปอยู่วัดก็มีดอกไม้ธูปเทียนไปฝากตัวเป็นศิษย์พระ ทางวัดเขาก็จะมอบหน้าที่ให้อาจารย์องค์หนึ่งหรือสององค์ให้คอยดูแลเรื่องอาหารการกิน คอยควบคุมให้เด็กมันได้กินกันเป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วให้มันได้เรียนหนังสือ ได้รับการอบรมอะไรบ้าง ในเรื่องไหว้พระสวดมนต์ เรื่องอุปัฏฐากพระเป็นเวรผลัดกันตักน้ำ ขาดไม่ได้ ทำสวนครัวริมสระ ยกร่องปลูกมัน ทำกันทั้งนั้น อาหารนั้นข้าวก็ได้จากบิณฑบาต ส่วนแกงนี่ทางบ้านเขาจะส่งเป็นหม้อเขียว ๆ ของบ้านใครเด็กคนนั้นก็ไปเอามา หม้อแกงจึงมีมาก ข้าวก็พอฉัน แกงก็พอ บ้านพุมเรียง ข้าวปลามันอุดมสมบูรณ์“. เมื่อท่านอายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้เข้าสู่ผ้ากาสาวพัสตร์ (บวช) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ ที่วัดอุบลหรือวัดนอก ก่อนจะย้ายมาประจำอยู่ที่วัดพุมเรียง โดยมีพระอุปัชฌาย์คือพระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) รองเจ้าคณะเมืองในสมัยนั้น และมีพระปลัดทุ่ม อินทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบล และพระครูศักดิ์ ธมฺรกฺขิตฺโต เจ้าอาวาสวัดวินัย หรือวัดหัวคู เป็นพระคู่สวด ท่านพุทธทาสได้รับฉายาว่า อินฺทปญฺโญ ซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ การบวชของท่านพุทธทาสเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี และท่านเองไม่คิดที่จะบวชแบบไม่สึก ดังที่ท่านปัญญานันทภิกขุ อ้างถึงคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุก่อนที่จะบวชไว้ว่า…“เรื่องบัญชี บัญน้ำ เก็บไว้ก่อน เมื่อสึกออกมาแล้วค่อยมาทำต่ออีก”…… ฝ่ายฆราวาสก็ปราศจากปัญญา มิได้รู้ว่า ทำทานเช่นนี้จะเกิดผลน้อยมากแก่ตนหามิได้ มักพอใจทำทานแก่ภิกษุสามเณรอันผสมประสานทำการของตนจึ่งทำทาน บางคนย่อมมักง่ายถวายเงินทองของอันเป็นอกัปปิยะมิควรแก่สมณะ สมณะก็มีใจโลภสะสมทรัพย์เลี้ยงชีวิต ผิดพระพุทธบัญญัติ ฉะนี้ ได้ชื่อว่าฆราวาสหมู่นั้นให้กำลังแก่ภิกษุโจรอันปล้นพระศาสนา ทานนั้นหาผลมิได้ ชื่อว่าทำลายพระศาสนา …” โรคประจำตัวของท่านพุทธทาสซึ่งเป็นมาตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี คือโรคท้องผูกและริดสีดวง ท่านเล่าว่าสมัยหนุ่ม ๆ ไม่มีล้มเจ็บหนักอย่างมากเป็นไข้มาเลเรีย ๒-๓ วัน แต่ตอนหลัง ๆ เป็นหวัดแค่ ๒-๓ วัน ก็เรียกว่าเจ็บหนักแล้ว ปี พ.ศ.

วิธี ถ่ายทอด คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า ใน สมัย พุทธกาล มี การ ปฏิบัติ กัน อย่างไร

(บาลี) ๑/๒๐/๓๕, วิ.มหา. (ไทย) 1๑/๒๐/๒๕, วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๕๒/๑๘๓, วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๕๒/๓๖๑.

รู้จักแล้วจะรัก 4 แพลตฟอร์ม Wonder Waste! นวัตกรรมคัดแยกขยะชุมชน ต่อยอดสู่การผลิตพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

นายกฯ-ภริยา นำตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป-วางพานพุ่ม เนื่องวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. วิกิพิเดียสารานุกรมเสรี. พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ).

วิธี ถ่ายทอด คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า ใน สมัย พุทธกาล มี การ ปฏิบัติ กัน อย่างไร

๒๕๐๕ ท่านเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เข้ารับการรักษาด้วยอาการเจ็บที่สมองที่โรงพยาบาลศิริราช ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีอาการอาพาธกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.

๒๕๓๔ มีอาการหัวใจวายและน้ำท่วมปอด วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. พระสุนทร รตนปญฺโญ (มติยาภักดิ์),“การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในยุคปัจจุบัน”,หน้า ๑๘๑-๑๘๒. ต่อยอดการทำงานกับภาคอุตฯของ มทร.ตะวันออก สู่มหาวิทยาลัยที่คิดการณ์ใหญ่ ยกระดับการพัฒนาคนระดับชาติด้ว… แปล ได้ใจความว่า “บทแรกเป็นบทที่หนึ่งแสดงลักษณะแห่งตน เว้นแล้วจากบทแรก แสดงบทมีบทที่สองเป็นต้น พึงจำแนก (สาระแห่งอริยสัจ) โดยลำดับแก่งอักษรย่อคือ ส.ม.นิ. ส.ม.ทุ ส.นิ.ทุ (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, หน้า 75.

วิธี ถ่ายทอด คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า ใน สมัย พุทธกาล มี การ ปฏิบัติ กัน อย่างไร

นอกจากนี้ท่านยังกล่าวอีกว่า …”มันไม่มีแบบอะไรที่ตายตัวเอาตามสบายอย่างง่ายที่สุด อย่าให้มันมีปัญหาก็แล้วกัน ไปจำกัดตายตัวอย่างนั้นอย่างนี้ ยิ่งบ้าใหญ่ อย่าไปรู้ไปชี้มันมากนักแหละดี”…. วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านพุทธทาสเดินทางกลับถึงพุมเรียงได้ไม่นาน ได้ร่วมกับน้องชายคือนายยี่เกย หรือท่านธรรมทาส พานิช และเพื่อน ๆ ในคณะธรรมทานประมาณ ๔-๕ คน ที่รับรู้ได้ถึงปณิธานอันมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมตามรอยพระอรหันต์ของท่านพุทธทาส ทุกคนเต็มอกเต็มใจที่จะหนุนช่วยด้วยความศรัทธาโดยพากันออกเสาะหาสถานที่ซึ่งคิดว่ามีความวิเวกและเหมาะสมจะเป็นสถานที่ ที่ปฏิบัติธรรมตามรอยพระอรหันต์ สำรวจกันอยู่ประมาณเดือนเศษก็พบวัดร้างเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ ชื่อวัดตระพังจิก (อยู่ในเขตพุมเรียง) ซึ่งรกร้างมานานเป็นป่ารกครึ้มมีสระน้ำใหญ่ซึ่งร่ำลือกันว่ามีผีดุมาก แต่ก็เป็นที่ที่พอใจของคณะธรรมทาน ก็เลยจัดทำเพิงที่พักขึ้นหลังหนึ่งอยู่ด้านหลังพระพุทธรูปเก่า ซึ่งเป็นพระประธานในวัดร้างนั้น แล้วท่านก็เข้าอยู่ในวัดร้างแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยมีอัฐบริขาร ตะเกียง และหนังสืออีกเพียง ๒-๓ เล่ม เข้าไปอยู่ได้ไม่กี่วันวัดร้างนามตระพังจิกนี้ก็ได้รับการตั้งนามขึ้นใหม่ ซึ่งท่านเห็นว่าบริเวณใกล้ที่พักนั้น มีต้นโมกและต้นพลาขึ้นอยู่ทั่วไป จึงคิดนำคำทั้ง ๒ คำมาต่อเติมขึ้นใหม่ให้มีความหมายในทางธรรมจึงเกิดคำว่า “สวนโมกขพลาราม” (สวนโมกข์-พุมเรียง) อันหมายถึงสวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นทุกข์ ขึ้นในโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สวนโมกขพลารามเป็นสวนที่ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าธรรมะ เพื่อปฏิบัติธรรมะให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป สวนโมกขพลารามไม่ใช่มีเพียงชาวพุทธที่เป็นคนไทยเท่านั้นที่ไปปฏิบัติธรรม ยังมีชาวต่างประเทศมากมากเข้ามาศึกษาธรรมะกับท่านด้วย ซึ่งเรื่องนี้ท่านปัญญานันทภิกขุเล่าไว้ในประวัติของท่านไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวกับสวนโมกขพลารามว่า …“เวลานี้ฝรั่งมาอยู่ที่สวนโมกข์มากมาย บางเดือนถึง ๑๐๐ ทุกเดือนนี่ท่านต้องพูดกับฝรั่ง ๑๐ วันตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๐ ทุกวันเวลาบ่าย”… นามปากกาที่ท่านพุทธทาสใช้มีมากมายได้แก่ “พุทธทาส” จะเขียนเรื่องธรรมะโดยตรง ส่วน “อินฺทปญฺโญ” กับ “ธรรมโยธ” จะเขียนเรื่องให้คนโกรธ เพราะจะวิจารณ์กันอย่างแรงกระทบกันแรง “สิริวยาส” จะเขียนโคลงกลอน “สังฆเสนา” เขียนแบบนักรบเพื่อธรรม ส่วน “ทุรโลกา รมณจิต” เขียนเรื่องปรารถนาโลก “ข้าพเจ้า” เขียนเรื่องแง่คิดขำ ๆ “นายเหตุผล” เป็นการแกล้งเขียนเป็นเจตนาที่จะให้ผู้อ่านคิดนึกในทุกแง่ทุกมุม แกล้งเขียนค้านพุทธศาสนา ถ้าจะค้านมันจะค้านได้อย่างนี้ ให้คนอื่นได้วินิจฉัยได้ความรู้ทางพุทธศาสนามากขึ้น ต่อมาท่านพุทธทาสมุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมเป็นหลัก โดยค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎก ท่านจึงได้เขียน “ตามรอยพระอรหันต์” ขึ้นโดยคัดเลือกเอาพระไตรปิฎก ส่วนหรือสูตรที่ควรจะเผยแพร่มาแปลลงในหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา โดยท่านเล่าไว้ว่า …”ในนั้นมีความสมบูรณ์ของการปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะค้นคว้าสำหรับไว้ใช้เองด้วยเพื่อตามรอยเอง เพื่อใช้กับตนเองแล้วก็เห็นว่าคนอื่นเขาก็ใช้ได้ก็เลยให้พิมพ์ให้โฆษณาออกไป”…

วิธี ถ่ายทอด คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า ใน สมัย พุทธกาล มี การ ปฏิบัติ กัน อย่างไร

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. กีรติ บุญเจือ, กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ (ช่วงพหุนิยม), ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น เล่ม ๗, หน้า ๑๓๖. กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ (ช่วงพหุนิยม), ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น เล่ม ๗, หน้า ๑๓๑. กีรติ บุญเจือ, ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ (ช่วงพหุนิยม), ชุดปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น เล่ม ๗, หน้า ๒๓๐. เครื่องขึ้นรูปผลิตจานใบไม้ รักษ์โลก ลดขยะพิษพลาสติก สร้างงานดีไซน์ เพิ่มรายได้จากการส่งออก…

  • วิรชาติ นิ่มอนงค์ คณะปรัชญาและศาสนา, บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , รายงานการวิจัยสถาบัณวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๒๙.
  • วิกิพิเดียสารานุกรมเสรี.
  • ๒๕๐๕ ท่านเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาปี พ.ศ.
  • แปล ได้ใจความว่า “บทแรกเป็นบทที่หนึ่งแสดงลักษณะแห่งตน เว้นแล้วจากบทแรก แสดงบทมีบทที่สองเป็นต้น พึงจำแนก (สาระแห่งอริยสัจ) โดยลำดับแก่งอักษรย่อคือ ส.ม.นิ.
  • Plato, The Republic , Book VII.

ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยพร้อมเพรียงกันนะ.. อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์. อินเดียคงไม่มีวันทะยานขึ้นเป็นมหาอำนาจใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้เลยหากปราศจากชายชื่อ อัมเบดการ์ ที่ช่วยเพื่อนร่วมชาติที่ถูกหยามเหยียด ดูหมิ่น ดูแคลนสืบมานานนับพันปี.. “…อตฺติ ภิกฺขเว ตทายตนํ, ยตฺถ เนว ปฐวี น อาโป น เตโชน วา โย, น อากาสานญฺจายตนํ น วิญฺญฺาณญฺ จายตนํ น อาภิญฺจญฺญา ยตนํ น เนวสญฺญา นาสญฺญายตนํ, นายํ โลโก น ปรโลโก น อุโก จนฺทิมสุริยา, ตมหํ ภิกฺขเว เนว อาคตึวทามิ น คตึ น ฐิตึ น จุตึ นอุปฺปตฺตึ อปฺปติฏฐํ อปฺ ปวตฺตํ อนา รมฺมณ เมว ตํ, เอ เสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ…”

ก้าวไกลชี้ ‘บิ๊กตู่’ ยื้อเลือกผู้ว่าฯกทม. พิษศึกภายในพปชร.-แย่งลงชิงเก้าอี้ ปชป.เชื่อ 2 … © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved. (บาลี) ๒๐/๕๐๕/๒๔๑-๒๔๘, องฺ. (ไทย๒๐/๕๐๕/๑๗๙-๑๘๔.

close
Scroll to Top