ไม ย รา พ ถอด กล่อง ดวงใจ ไว้ ใน สัตว์ ชนิด ใด

สิยา จ ตสฺส ภิกฺขุโน โกจิเทว ปจฺจโย เสนํ คมนาย ทฺวิรตฺตติรตฺตํ เตน ภิกฺขุนา เสนาย วสิตพฺพํ. ตโต เจ อุตฺตรึ วเสยฺย ปาจิตฺติยํ. อคิลาเนน ภิกฺขุนา จาตุมาสปจฺจยปวารณา สาทิตพฺพา อญฺญตฺร ปุนปวารณาย อญฺญตฺร นิจฺจปวารณาย ตโต เจ อุตฺตรึ สาทิเยยฺย ปาจิตฺติยํ. โย ปน ภิกฺขุ มาตุคาเมน สทฺธึ รโห ปฏิจฺฉนฺเน อาสเน นิสชฺชํ กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยํ. พร้อมด้วยองค์ 4 ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า 217). โย ปน ภิกฺขุ อทินฺนํ มุขทฺวารํ อาหารํ อาหเรยฺย อญฺญตฺร อุทกทนฺตโปณา ปาจิตฺติยํ.

  • ตญฺเจ ภิกฺขุํ อญฺเญ ภิกฺขู ชาเนยฺยุํ นิสินฺนปุพฺพํ อิมินา ภิกฺขุนา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุํ ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน โก ปน วาโท ภิยฺโยติ น จ ตสฺส ภิกฺขุโน อญฺญาณเกน มุตฺติ อตฺถิ ยญฺจ ตตฺถ อาปตฺตึ อาปนฺโน ตญฺจ ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพ อุตฺตริญฺจสฺส โมโห อาโรเปตพฺโพ ตสฺส เต อาวุโส อลาภา ตสฺส เต ทุลฺลทฺธํ ยํ ตฺวํ ปาติโมกฺเข อุทฺทิสฺสมาเน น สาธุกํ อฏฺฐิกตฺวา มนสิกโรสีติ.
  • ตตฺถายํ สมโย สตฺถคมนีโย โหติ มคฺโค สาสงฺกสมฺมโต สปฺปฏิภโย อยํ ตตฺถ สมโยติ.
  • เป็นนางเอกที่อยู่นิ่งๆพระเอกกลับวิ่งเข้าหา แตกต่างกับนางร้าย ที่ยิ่งวิ่งเข้าหาเขากลับยิ่งถอยห่าง ตลกดีนะว่าไหม ….
  • โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ กุปิโต อนตฺตมโน สงฺฆิกา วิหารา นิกฺกฑฺเฒยฺย วา นิกฺกฑฺฒาเปยฺย วา, ปาจิตฺติยํ.
  • มันเป็นการเหนี่ยวไกในเสี้ยววินาทีความเป็นความตายโดยสัญชาตญาณสายเลือดโจรที่เหี้ยมดุดัน ร่างลวงของริเงะพุ่งลงรับกระสุนจริงจากไอยรา จนเหลือร่างจริงของริเงะที่เงื้อดาบนินจาริเงะนาโนโกะ ตวัดผ่านอากาศลงมาคมดาบห่างจากหน้าผากไอยราแค่คืบ สายเลือดไอ้แหลมในตัวไอยราได้เข้าปกป้องไอยราผู้เป็นลูกโดยการเข้ากระตุกนิ้วมือไอยราให้เหนี่ยวไกปืนในเสี่ยววินาทีแห่งความตายออกไป..

เมื่อการสวมใส่เสื้อผ้าของเธอไม่ได้มีไว้เพื่อความสง่างามเท่านั้น… และ เจ้าคุณเมธีรัตโนดม รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี จุดเทียนชัยเวลา 19.19 น. ดับเทียนชัยเวลา 21.39 น.

เมล์จากหมอแป้มให้คิดครับ คนเราก็เท่านี้เกิดแก่เจ็บตาย

เนื่องในวันทำบุญปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่รวมญาติในคราวเดียวกันของเพื่อนเรา นพดลปศุสัตว์คนเก่งอำเภอพานครับ เพื่อนสัตวแพทย์๔๙ท่านใดๆผ่านไปอำเภ… เบื้องหน้าปอปอคือหญิงสาวที่อ่อนหวานมารยาหญิง1000เล่มเกวียน อดีตของปอปอคือนักฆ่าล่าค่าหัวสาวของกอเงี้ยว ปัจจุบันคือหัวหน้านักฆ่าล่าค่าหัวขององค์กรลับที่ชื่อ.. เรื่องเริ่มต้นที่แฮร์รี่ซึ่งต้องใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนอยู่ที่บ้านเดอร์สลีย์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับนักโทษแหกคุ… พูดไม่ค่อยเก่ง – AB Normal I ประติมากรรมน้ำแข็ง – Baby Bull I เกินเลย – Basher I เคยตัว – Basher I ฉันไม่ได้เอาอะไรมาเลย – Big App… ที่ชื่อว่า คราวภัตของสมณะ คือ คราวที่มีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งนับเนื่องว่าเป็นนักบวชทำภัตตาหารถวาย ภิกษุคิดว่าเป็นคราวภัตของสมณะ แล้วฉันได้. ภิกษุรูปหนึ่งให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้จีวรแก่นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ต้องปาจิตตีย์.

ไม ย รา พ ถอด กล่อง ดวงใจ ไว้ ใน สัตว์ ชนิด ใด

ท่านที่สนใจรายการใดติดต่อสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้ครับผม ทุกรายการจองได้ไม่เกิน 7 วัน… พบกัน คือ วาสนา… จากกัน คือ โชคชะตา… กลับมา คือ ฟ้าลิขิต…

ที่ชื่อว่า เป็นผู้กล่าวคำอื่น คือ ภิกษุเมื่อถูกไต่สวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ ท่ามกลางสงฆ์ไม่ปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น ไม่ปรารถนาจะเปิดเผยเรื่องนั้น จึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนว่า ใครต้อง ต้องอะไร ต้องในเรื่องอะไร ต้องอย่างไร ท่านทั้งหลายว่าใคร ว่าเรื่องอะไร ดังนี้ นี่ชื่อว่า เป็นผู้กล่าว คำอื่น. พระฉันนะประพฤติอนาจาร ถูกโจทอาบัติในท่ามกลางสงฆ์ กลับพูดเฉไฉไปต่าง ๆ บ้าง นิ่งเสียบ้าง พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้พูดไปอย่างอื่น ผู้ทำสงฆ์ให้ลำบาก (ด้วยการนิ่งในเมื่อถูกไต่สวนในท่ามกลางสงฆ์). ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงตำนานของพระฤาษีผู้มีฤทธิ์ในวรรณคดีนี้ อาจจะไม่เป็นเรื่องธรรมะโดยตรง แต่ก็แฝงแง่คิดไว้หลายประการ..อีกประการจุดประสงค์ของข้าพเจ้า ก็ อยากทำให้ ธรรมะเป็นทาน เป็นเรื่องที่ ไม่น่าเบื่อ ผู้ใด อ่านแล้ว ก็เกิดความเพลิดเพลิน หรือ อยากรู้ในช่วงตอนต่อไป..

กรณีพระธรรมกาย บทเรียน เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรสังคมไทย โดย พระพรหมคุณาภร ป อปยุตฺโต

เป็นนางเอกที่อยู่นิ่งๆพระเอกกลับวิ่งเข้าหา แตกต่างกับนางร้าย ที่ยิ่งวิ่งเข้าหาเขากลับยิ่งถอยห่าง ตลกดีนะว่าไหม …. ภิกษุทำเองก็ดี ใช้คนอื่นทำก็ดี เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ต้องอาบัติทุกกฏ. ภิกษุฉัพพัคคีย์ (พวก ๖) หลอกภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (พวก ๑๗) ให้กลัวผีจนร้องไห้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุทำภิกษุให้กลัว๑ ต้องปาจิตตีย์.

โย ปน ภิกฺขุ ธมฺมิกานํ กมฺมานํ ฉนฺทํ ทตฺวา ปจฺฉา ขียนธมฺมํ อาปชฺเชยฺย ปาจิตฺติยํ. พร้อมด้วยองค์ 3 ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า 240). โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส สญฺจิจฺจ กุกฺกุจฺจํ อุปทเหยฺย อิติสฺส มุหุตฺตมฺปิ อผาสุ ภวิสฺสตีติ เอตเทว ปจฺจยํ กริตฺวา อนญฺญํ ปาจิตฺติยํ. พร้อมด้วยองค์ 4 ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า 239).

ไม ย รา พ ถอด กล่อง ดวงใจ ไว้ ใน สัตว์ ชนิด ใด

ครับเข้าสู่ตอนที่ 9 แล้วครับสำหรับนวนิยายเรื่องแรกในจินตนาการของผม ไอยราแม่หญิงงาขาว ผู้มีสายเลือดดีเอ็นเอโจรล่าสวาทที่เหี้ยมดุดันจากพ่อซึ่งเป็นวายร้ายมหาภัย มีสายเลือดดีเอ็นเอที่เมตตากรุณาจากผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นหมอที่ช่วยเหลือผู้คนทุกคน สายเลือดใหนที่จะเข้มข้นกว่ากัน สายเลือดใหนที่จะนำพาชีวิตของไอยราให้เป็นไปในวิถีทางนั้น สายเลือดใหนที่จะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของไอยรา ก็ต้องติดตามกันต่อกับนวนิยายในจินตนาการเรื่องแรกของผมหมอซิงผสมผสานไปกับเรื่องเซ็กส์ฉากเสียวจากประสบการณ์จริงบางส่วนในชีวิตจริงของหมอซิง.. ในไอยราพยัคฆ์สาวไบโอนาโนเมตทริก.. นมอีหมอไอยสวยงามเหลือเกินกูขอชิมหน่อยละว่ะ… ไอ้ตู่โดนปากนุ่มรูดลำควยทั้งลำมันยืนแอ่นยืนเกร็งขาแข็งอยู่ในกระแสน้ำวนด้วยความเสียว มันพลิกเป็นคนกระทำเอาควยเย็ดปากไอยรินครูสาวสุดสวยของลูกชายอย่างเมามัน น้ำมันจะพุ่งจะพุ่ง ก็มีแรงอึดหดเก็บน้ำควยของมันไว้ได้ ไอ้ตู่เด้าปากครูสาวสุดสวยของลูกชายพอแก่ใจน้ำควยแทบพุ่งเกือบแตกเกือบแตกแล้ว มันก็ดึงควยออกจากปากไอยริน ก้มช้อนตัวไอยรินไว้ในวงแขนพาเรือนร่างไอยรินขึ้นจากสระน้ำวน ก้าวเท้าฉับๆๆๆๆพาไอยรินไปที่เตียงเชือดโดยไม่รีรอ เพื่อไม่ให้การเชือดสวาทได้ขาดตอนนาน… พระอุปนนทะ ศากยบุตร รับนิมนต์ไปฉันในที่แห่งหนึ่งแล้ว ไปสู่สกุลอื่นเสียก่อน ทำให้ภิกษุอื่น และเจ้าของบ้านที่นิมนต์ไว้ต้องคอย พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามทำเช่นนั้น ภายหลังมีเหตุเกิดขึ้น จึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมหลายครั้ง รวมความในสิกขาบทนี้ว่า ภิกษุรับนิมนต์แล้ว ไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่ (ในวัด) เที่ยวไปในสกุลทั้งหลายก่อนฉันก็ดี ภายหลังฉันก็ดี เว้นแต่สมัย คือคราวถวายจีวร และคราวทำจีวร ต้องอาบัติปาจิตตีย์.

‘พันธ์ จักรพันธ์’ คว้าแชมป์เพชรตัดเพชร คนแรกของประเทศไทย

ภิกษุฉัพพัคคีย์หาวิธีแย่งที่อยู่ภิกษุอื่น โดยเข้าไปนอนเบียดภิกษุเถระ ด้วยคิดว่า เธออึดอัดเข้าก็จะหลีกไปเอง พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุรู้อยู่ เข้าไปนอนเบียดผู้เข้าไปอยู่ก่อนในวิหารของสงฆ์ ด้วยคิดว่า เธออึดอัดก็จะหลีกไปเอง เธอมุ่งอย่างนี้เท่านั้น ไม่ใช่อย่างอื่น ต้องปาจิตตีย์. ภิกษุทั้งหลายซึ่งมีพระเมตติยะและพระภุมมชกะเป็นหัวหน้า ติเตียน บ่นว่าพระทัพพมัลลบุตร ผู้แจกเสนาสนะ แจกภัตต์ พระผู้มีพระภาคทรงสอบสวนแล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ติเตียน บ่นว่า (ภิกษุผู้ทำการสงฆ์โดยชอบ). …ไม่ใช่เรื่องที่จำได้ แต่เป็นเรื่องที่ยังไม่ลืม จะพูดว่าไงดี…ตอนนั้นแอริธมาหาพวกเรา เธออยู่ใกล้ๆแต่พวกเรามองไม่เห็น นึกให้ออกสิ ตอนนั้นเธอทำอะไร เธอทิ้งคำพูดอะไรไว้หรือเปล่า…..” เสียงโอ้ยย..ของไอยราน้ำตาของไอยรา ยิ่งทำให้ไอ้ทิงกระทิงเฒ่าฮึกเหิมที่จะพิชิตความสาวของไอยราให้โดยไว มันกลายเป็นสุภาพบุรุษชายชาตรีฉับพลัน โน้มปากลงไปพูดกับไอยรา..หมอไอยทนเจ็บนิดหนึ่งน่ะลุงสัญญาจะทำให้หมอไอยเจ็บน้อยที่สุด พ้นความเจ็บนี้แล้วลุงรับรองหมอไอยจะมีแต่ความสุขความเสียวไปกับลุง…

ภิกษุฉัพพัคคีย์ยังคบหาพระอริฏฐะผู้กล่าวตู่พระธรรมวินัย ผู้ยังไม่ยอมละทิ้งความเห็นผิดนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามคบ ห้ามอยู่ร่วม ห้ามนอนร่วมกับภิกษุเช่นนั้น ทรงปรับอาบัติปาจีตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด. ภิกษุรูปหนึ่งไม่ชอบรับอาหารที่มนุษย์ถวาย จึงไปถือเอาเครื่องเซ่น ที่เขาทิ้งไว้ตามสุสานบ้าง ตามต้นไม้บ้าง ตามหัวบันไดบ้าง มาฉัน เป็นที่ติเตียนของคนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ฉันอาหารที่เขามิได้ให้ (ประเคน) เว้นไว้แต่น้ำและไม้สีฟัน. ภิกษุฉัพพัคคีย์ (พวก 6) แย่งที่ภิกษุสัตตรสวัคคีย์ (พวก 17) เมื่อเห็นขัดขืนก็โกรธ จึงจับคอฉุดคร่าออกไป พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุโกรธ ไม่พอใจ ฉุดคร่าเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นฉุดคร่าก็ดี ซึ่งภิกษุ จากวิหารของสงฆ์ ต้องปาจิตตีย์.

ภิกษุทั้งหลายก่อไฟผิงในฤดูหนาว งูร้อนออกจากโพรงไล่กัดภิกษุแตกหนีกระจายไป พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุก่อไฟเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นก่อไฟก็ดี เพื่อจะผิง ต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงอนุญาตให้ทำได้เมื่อเป็นไข้ (ผิงไฟที่คนอื่นเขาก่อไว้แล้ว ไม่ผิด). ที่ชื่อว่า ความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคล ได้แก่ ภิกษุผู้อันอุปสัมบัน ว่ากล่าวอยู่ด้วยพระบัญญัติ แสดงความไม่เือื้อเฟื้อโดยอ้างว่า ท่านผู้นี้ถูกยกวัตร ถูกดูหมิ่นหรือถูกติเตียน เราจักไม่ทำตามถ้อยคำของท่านผู้นี้ ดังนี้ ต้องอาบัติปาจิตตีย์. ภิกษุชาวเมืองอาฬวีทำการก่อสร้าง จึงขุดดินเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นขุดบ้าง มนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียนว่าผิดประเพณีนิยมของสมณะ พระผู้มีพระภาค (ทรงอนุโลมตามประเพณีที่ถือว่าแผ่นดินเป็นของมีชีวิต คือมีอินทรีย์หนึ่ง) จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุขุด๓ดินเองหรือใช้ให้ผู้อื่นขุด ต้องปาจิตตีย์. คนอยุธยานับถือหลวงปู่มาก เจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้สาเหตุต้องมาให้หลวงปู่รดน้ำมนต์ หายสนิท หลวงปู่ทองหล่อท่านเป็นเกจิยุคเก่าแก่ เป็นเกจิมานาน สร้างเหรียญรุ่นแรกตั่งแต่ปี 2517 ครูดีสายดี พิธีใหญ่ อย่างพิธีจักรพรรดิ 2515 ต้องมีหลวงปู่ทองหล่อ พิธีวัดระฆัง สมเด็จโต ต้องมี หลวงปู่ทองหล่อ พิธีวัดพระแก้วงานหลวง มีบัญชาให้หลวงปู่ทองหล่อองค์นี้แหละเข้าไปเสก พระที่หลวงปู่ท่านสร้างเองเททองเองเสกเดี่ยวเองจะไม่ดี ได้หรอ… พระฉันนะประพฤติอนาจาร ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือน กลับพูดว่า จะขอถามภิกษุผู้รู้วินัยดูก่อน พระผูมีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุที่ภิกษุว่ากล่าวถูกต้องตามธรรมกลับพูดว่า จักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้จนกว่าจะได้ถามภิกษุอื่นผู้ฉลาด ผู้รู้วินัยก่อน ต้องปาจิตตีย์ อันภิกษุผู้ศึกษา จะต้องรู้จะต้องสอบสวน จะต้องไต่ถาม.

ที่ชื่อว่า จี้ด้วยนิ้วมือ คือ ใช้นิ้วมือจี้ อุปสัมบัน มีความประสงค์จะยังอุปสัมบันให้หัวเราะ ถูกต้องกายด้วยกาย ต้องอาบัติปาจิตตีย์. พระเวลัฏฐสีสะเก็บข้าวตากไว้ฉันในวันอื่น พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน. ภิกษุฉัพพีคคีย์พูดส่อเสียดภิกษุสองฝ่ายซึ่งทะเลาะกัน ฟังความข้างนี้ไปบอกข้างโน้น ฟังความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อให้แตกร้าวกัน ทำให้ทะเลาะกันยิ่งขึ้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้พูดส่อเสียดภิกษุอื่น. สรรพสิ่งมี “เกิดขึ้น” และ “ดับลง” ในระหว่างการ เกิด-ดับ นั้น มีเพียงสิ่งเดียวที่คงอยู่ คือ ปัจจุบันกาล และเป็นสิ่งเดียวที่สามารถควบคุมจัดการได้ เพื่อให้บรรลุยังเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้. กลุ่มคนที่ทำลายธุระกิจลับของไอ้ตู่ได้อย่างแม่นยำ ต้องยกความดีความชอบให้กับไอยริน ที่ได้ล้วงความลับมาจากไอ้โจ๋ ลูกชายของไอ้ตู่ปลานิล ไอยรินล้วงเอาความลับจากไอ้โจ๋มาได้อย่างไร….. ภิกษุฉัพพัคคีย์แกล้งกล่าวติเตียนพระวินัยว่า สิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ชวนให้น่ารำคาญ รบกวนเปล่า ๆ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ความว่า เมื่อสวดปาฏิโมกข์ ภิกษุแกล้งกล่าวติเตียนสิกขาบท ต้องปาจิตตีย์.

ภิกษุได้เตียง ตั่งที่คนอื่นทำสำเร็จแล้วมาใช้สอย ต้องอาบัติทุกกฏ. โย ปน ภิกฺขุ รตนํ วา รตนสมฺมตํ วา อญฺญตฺร อชฺฌารามา วา อชฺฌาวสถา วา อุคฺคเณฺหยฺย วา อุคฺคณฺหาเปยฺย วา ปาจิตฺติยํ. รตนํ วา ปน ภิกฺขุนา รตนสมฺมตํ วา อชฺฌาราเม วา อชฺฌาวสเถ วา อุคฺคเหตฺวา วา อุคฺคหาเปตฺวา วา นิกฺขิปิตพฺพํ ยสฺส ภวิสฺสติ โส หริสฺสตีติ. บทว่า ที่รัตน์ยังไม่ออก คือ พระมเหสียังไม่เสด็จออกจากตำหนักที่บรรทม หรือทั้ง 2 พระองค์ยังไม่เสด็จออก.

ไม ย รา พ ถอด กล่อง ดวงใจ ไว้ ใน สัตว์ ชนิด ใด

ช่างกลึงงาช้างปวารณาให้ภิกษุของกล่องเข็มได้ ภิกษุทั้งหลายก็ขอกันเรื่อย มีกล่องเล็กขอกล่องใหญ่ มีกล่องใหญ่ขอกล่องเล็ก จนช่างไม่เป็นอันทำขาย. พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้ทำกล่องเข็มที่ทำด้วยกระดูก, งาช้าง, เขาสัตว์ ต้องปาจิตตีย์ ที่ให้ต่อยทิ้ง (ก่อนจึงแสดงอาบัติตก). พระเจ้าปเสนทิโกศลขอให้พระพุทธเจ้าส่งภิกษุไปสอนธรรมแก่พระองค์ พระผู้มีพระภาคจึงส่งพระอานนท์ไปสอนเป็นประจำ เช้าวันหนึ่งพระอานนท์เข้าไปยังตำหนักของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระนางมัลลิกาต้องรีบออกจากตำหนักนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ความว่า ภิกษุมิได้รับนัดหมายก้าวล่วงธรณีเข้าไป (ในห้อง) ของพระราชาผู้ได้รับมูรธาภิเษก ในเมื่อพระราชายังไม่เสด็จออก พระมเหสียังไม่ออก ต้องปาจิตตีย์.

พร้อมด้วยองค์ 2 ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า 226). พร้อมด้วยองค์ 2 ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า 225). พร้อมด้วยองค์ 2 ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์(บุพพสิกขาวรรณนา หน้า 224). พร้อมด้วยองค์ 2 ดังนี้ จึงเป็นปาจิตตีย์ (บุพพสิกขาวรรณนา หน้า 224). ทฺวิรตฺตติรตฺตญฺเจ ภิกฺขุ เสนาย วสมาโน อุยฺโยธกํ วา พลคฺคํ วา เสนาพฺยูหํ วา อนีกทสฺสนํ วา คจฺเฉยฺย ปาจิตฺติยํ.

โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุสฺส ชานํ ทุฏฺฐุลฺลํ อาปตฺตึ ปฏิจฺฉาเทยฺย ปาจิตฺติยํ. โย ปน ภิกฺขุ สญฺจิจฺจ ปาณํ ชีวิตา โวโรเปยฺย ปาจิตฺติยํ. โย ปน ภิกฺขุ อุยฺยุตฺตํ เสนํ ทสฺสนาย คจฺเฉยฺย อญฺญตฺร ตถารูปปจฺจยา ปาจิตฺติยํ. โย ปน ภิกฺขุ สโภชเน กุเล อนุปขชฺช นิสชฺชํ กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยํ. ที่ชื่อว่า อเจลก ได้แก่ ชีเปลือยคนใดคนหนึ่งที่จัดเข้าในจำพวกนักบวช. โย ปน ภิกฺขุ อเจลกสฺส วา ปริพฺพาชกสฺส วา ปริพฺพาชิกาย วา สหตฺถา ขาทนียํ วา โภชนียํ วา ทเทยฺย ปาจิตฺติยํ.

ปากไอ้โจ๋อ้าแตก..อ๊าา.า.า..ไม่หยุดหย่อน ไอยรินรูดริมฝีปากขึ้นห่อเม้มหัวควยไอ้โจ๋ดูดหัวควยวัยโจ๋ของลูกศิษย์หนุ่ม..ด๊วบเดธ ด๊วบเดธ ด๊วบเดธ. จำนวนการสร้างทั้งหมด ๔ เนื้อ คือเนื้อ ทองคำ, เงิน, กะไหล่ทอง, ทองแดง.. [KR 18+] ไม่เซ็นเซอร์ 5 [ยอดรัก สลักใจ] E671 – ห้องนอนคนจน – ยอดรัก สลักใจ.DAT E672 – นักเพลงคนจน – ยอดรัก สลักใ…

ต่อมาทรงผ่อนผันให้นอนร่วมกันได้ไม่เกิน 3 คืน. ” เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกคุ้นหูกับชื่อนี้ไม่น้อยไปกว่านามของนางสีดา นางเบญกาย หรือนางสุพรรณมัจฉา แต่ประวัตินางมณโฑเป็นมาอย่างไร คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้ . ภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าสู่บ้านในเวลาวิกาล (เที่ยงแล้วไป) ชวนชาวบ้านพูดเรื่องไร้สาระ เป็นที่ติเตียนของคนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามเข้าสู่บ้านในเวลาวิกาล ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด ภายหลังทรงผ่อนผันให้เข้าไปในบ้านในเวลาวิกาลได้ เมื่อบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดหรือในเมื่อมีกิจรีบด่วน.

ที่ชื่อว่า คบหากันในทางธรรม คือ บอกธรรมให้ หรือขอเรียนธรรม. โย ปน ภิกฺขุ ชานํ ตถาวาทินา ภิกฺขุนา อกฏานุธมฺเมน ตํ ทิฏฺฐึ อปฺปฏินิสฺสฏฺเฐน สทฺธึ สมฺภุญฺเชยฺย วา สํวเสยฺย วา สห วา เสยฺยํ กปฺเปยฺย ปาจิตฺติยํ. ที่ชื่อว่า อาบัติชั่วหยาบ ได้แก่ อาบัติปาราชิก 4 และอาบัติสังฆาทิเสส 13.

หมุนจนได้กองเกลือเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมทำโค้ดย้ายเครื่องด้วยล่ะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน… “ หลังจากที่แยกจากกัน ราชาฟ ก็ได้เฝ้าภาวนาให้ เดรค รอดปลอดภัยกลับมา ทว่า คำภาวนากลับไม่เป็นผล… สร้างพระที่แจ้ห่มร่วมกับท่าน ผอ กองการเจ้าหน้าที่ก… The Sound of Silence – Simon & Garfunkel สวัสดีความมืดเพื่อนเก่า เรามาทักทายกันอีกหน ภาพฝันคืบคลานมาอย่างแยบยล เมล็ดพันธุ์ฝันหล่นฝังใ… พระอาจารย์ เกษมสุข วัดประคู่ธรรมธิปัตย์ อ.ดุสิต กทม.

โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขุํ เอวํ วเทยฺย เอหาวุโส คามํ วา นิคมํ วา ปิณฺฑาย ปวิสิสฺสามาติ ตสฺส ทาเปตฺวา วา อทาเปตฺวา วา อุยฺโยเชยฺย คจฺฉาวุโส น เม ตยา สทฺธึ กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ โหติ เอกกสฺส เม กถา วา นิสชฺชา วา ผาสุ โหตีติ เอตเทว ปจฺจยํ กริตฺวา อนญฺญํ ปาจิตฺติยํ. ที่ชื่อว่า ปริพาชกาได้แก่ สตรีคนใดคนหนึ่งที่จัดเข้าในจำพวกนักบวช เว้นภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี. ยานิ โข ปน ตานิ ปณีตโภชนานิ เสยฺยถีทํ สปฺปิ นวนีตํ เตลํ มธุ ผาณิตํ มจฺโฉ มํสํ ขีรํ ทธิ.

พระอุปนนทะ ศากยบุตร เข้าไปในสกุลที่มีสามีภริยาเขานั่งอยู่ด้วยกัน ได้ภิกษาแล้ว สามีไล่ให้กลับ แต่ภริยานิมนต์ให้นั่งอยู่ก่อน จึงนั่งอยู่ เขาไล่ถึง ๓ ครั้ง ก็ไม่กลับ พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามภิกษุเข้าสู่สกุลที่มีสามีภริยาอยู่ด้วยกัน ทรงปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด. ภิกษุพวก 17 ฉันอาหารในเวลาวิกาล พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์ แก่ภิกษุผู้ฉันอาหารในเวลาวิกาล (ตั้งแต่เที่ยงไปจนรุ่งอรุณ). ภิกษุฉัพพัคคีย์สอนอุบาสกทั้งหลายให้กล่าวธรรม (พร้อมกัน) โดยบท ทำให้อุบาสกเหล่านั้น ขาดความเคารพในภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้สอนธรรมแก่อนุปสัมบัน (คือผู้มิได้เป็นภิกษุหรือภิกษุณี) พร้อมกันโดยบท. ข้า แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งผ้าจำนำพรรษา กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งผ้าจำนำพรรษา กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และสัตวะทั้ง ๓๑ ภูมิ ให้ถึงซึ่ง มัคค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ โดยเฉียบพลันในปัจจุบันกาล ชาตินี้ เทอญ.

โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูหิ สหธมฺมิกํ วุจฺจมาโน เอวํ วเทยฺย น ตาวาหํ อาวุโส เอตสฺมึ สิกฺขาปเท สิกฺขิสฺสามิ ยาว นญฺญํ ภิกฺขุํ พฺยตฺตํ วินยธรํ ปริปุจฺฉามีติ ปาจิตฺติยํ. สิกฺขมาเนน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อญฺญาตพฺพํ ปริปุจฺฉิตพฺพํ ปริปญฺหิตพฺพํ. อยํ ตตฺถ สามีจีติ.

ไม ย รา พ ถอด กล่อง ดวงใจ ไว้ ใน สัตว์ ชนิด ใด

ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยระบบผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. VioletvampireThailand”ตัวฉัน คนอย่างตัวฉัน ใครจะมาสนใจ…” อิอิ.. รักเสียงเพลง บรรเลงตัวหนังสือ… ชอบอ่าน ชอบเขียน……

พระอุทายีเย็บจีวรให้นางภิกษุณี มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุเย็บเอง หรือใช้ผู้อื่นให้เย็บจีวร เพื่อให้นางภิกษุณีผู้มิใช่ญาติ ต้องปาจิตตีย์. ภิกษุฉัพพัคคีย์เข้าไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่ นางภิกษุณีทั้งหลายติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่ ต้องปาจิตตีย์ ภายหลังทรงผ่อนผันให้เมื่อนางภิกษุณีเจ็บไข้. อย่างอบอุ่นอาทร หากนั่นกลับตรงข้ามกับผู้เป็นโอรส… แต่สิ่งที่ชั้นทำในตอนนี้ขอให้พวกนาย เชื่อในตัวชั้นด้วย นี่คือสิ่งที่ ซาราเบลด บอกกับชั้นในหัวใจ…

close
Scroll to Top