บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด

บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก เกเสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภีโต มุนิปุงคะโว กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ

● คำกล่าวถวายผ้ากฐิน ● คำกล่าวถวายผ้าป่า ● คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน ● คำกล่าวถวายผ้าไตร ● คำกล่าวถวายหนังสือธรรมะ

สวดมนต์ข้ามปีที่บ้านได้หรือเปล่า คำตอบก็คือการสวดมนต์ข้ามปีโดยไม่ไปวัดแต่สวดในบ้านของเราเองนั้นสามารถทำได้แน่นอนค่ะ แต่สำหรับการสวดที่บ้านเราสามารถเริ่มสวดตั้งแต่ประมาณ 23.40 น. ได้ โดยการสวดมนต์ข้ามปีนอกจากจะทำให้เราสงบใจ มีสติ และเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆ แล้ว การสวดมนต์ยังทำให้เรามีสมาธิ เป็นหนึ่งใน วิธีทำให้นอนเร็วเพราะลดการคิดฟุ้งซ่านก่อนนอนด้วยนะ

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่, นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะ ที่เขานำมาบูชา

บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด
บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด

มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คู่มือสำหรับประชาชน

ติตโถ ธีโรวะ สาสะเน ติตถิโย พุทธะวะจะเน ติตถันตังปิ นะมามิหัง.พระสงฆ์ชนะเจ้าลัทธิต่าง ๆ เป็นครูผู้มีปัญญาในพระศาสนาแท้ เป็นเจ้าท่าในพระพุทธวจนะ ข้าฯ ขอนอบน้อม พระสงฆ์นั้น แม้ผู้เป็นดุจท่า.๔ปัน.ปะสัฏโฐ ธัมมะคัมภีโร

บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด
บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด

หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะ เส.) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว โยจจันตะสุทัพพะระญาณะโลจะโน

บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด
บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด

● คาถาเจ้านายเมตตา ● คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี ● คาถาพญาเต่าเรือน ● คาถาพระบูชาบัวเข็ม

นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บทที่ 27 นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ

บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด
บท สวด ที่ ว่า สวา ก ขา โต ภ ค ว ตา ธั ม โม เป็น บท สวด บูชา คุณ ใน ข้อ ใด

อัตติ อัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บทที่ 20 อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง พรหมะสาวัง มะหาพรหมะสาวัง จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง

● พระคาถาบารมี 30 ทัศ ● บทสวดกรวดน้ำ (อิมินา) ● พระคาถาชินบัญชร

  • นุทาเปติ ปะรัง ชะนัง
  • (แบบที่ ๑) อะสุจิ อะสุภัง กัมมัฏฐานัง ภาเวติ
  • สีเลนะ โภคะสัมปะทา
  • นันทาเปติ มะหามุนิ

บทความมงคลชีวิต 38 ประการ ความดีสากล และ 5 ห้องชีวิต บทความวัฒนธรรมชาวพุทธ สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

Scroll to Top