หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด

2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีหลายหน่วยงานที่ไม่รายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/การดำเนินการทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการติดตามและประเมินผล จึงเห็นควรเร่งรัดให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอต่อไป เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดให้เกิด Digital authorities คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดให้เกิด Digital government ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอว่า โดยที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ให้ สคก. พัฒนาระบบนิเวศทางกฎหมาย เพื่อเร่งรัดให้เกิด Digital government ซึ่ง สคก.

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด
หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. มาตรา ๑๗ ภาย ใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

บทความยอดนิยม ได้เวลาเคาะสนิมตอม่อร้าง25ปี สร้างทางด่วนเกษตร-วงแหวนฯ สำรวจความพร้อม!!

๔ การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด

ได้ดำเนินการแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ จัดทำร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้การยื่นคำขอหรือติดต่อใด ๆ ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ การติดต่อราชการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันและระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของรัฐ สามารถทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (ระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แล้ว โดยหน่วยงานของรัฐต้องใช้อีเมลในการสื่อสารเป็นหลักตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้ในการจัดทำระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยตรวจสอบกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับภาคเอกชนที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดทำร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด
หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า หรือสนับสนุนภารกิจกรมทรัพยากรธรณี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย ให้แบ่งส่วนราชการภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี เป็น 1 ฝ่าย 2 ส่วน และให้มี หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับ การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

๑๒  จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร

ด้านบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน ดูแลส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ และให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน โดยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ พัฒนาขีดความสามารถ คือพัฒนาความสามารถในเชิงทักษะ 1.6 บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม/ศูนย์ในสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด
หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด

บริษัทและบริษัทย่อยเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การดูแลชุมชนและสังคม การดูแลบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อและแบ่งปันประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมที่จะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มทำเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ระบบการสนับสนุนเป็นการสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างระบบประกันให้กับผู้รับบริการ หรือ ประชาชนว่า ประชาชนจะได้รับบริการที่ดี การส่งเสริมประสิทธิภาพท้องถิ่น การส่งเสริมประสิทธิภาพท้องถิ่นเป็นบทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะต้องสร้างความเข้มข้นในการส่งเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการดำเนินการให้บริการสาธารณะในอนาคต 18 นั้น จะเห็นได้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะที่มีขอบเขตกว้างขวางกว่าเดิม และในมาตรา 30กำหนดให้มีการถ่ายโอนงานบริการสาธารณะที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งผลกระทบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือภารกิจที่เป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจทั้งหมดนี้ต้องถ่ายโอนภายใน

  • การคำนวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย
  • ฝุ่น PM 2.5 กลับมาวิกฤต รัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างหลังประกาศเป็น “วาระแห่งชาติ”
  • เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
  • เพื่อลดภาระของ สธ.
  • กองสำรวจและแผนที่

สารบัญบริการภาครัฐ สารบัญเว็บไซต์ ›หน่วยงานภาครัฐ›กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลพื้นฐาน แปลงนโยบายระดับชาติ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง ลงสู่แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ ขับเคลื่อน ดำเนินการ สนับสนุน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันและประเมินผลการจัดการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบรูณาการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่การคัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้

บุคลากรสาธารณสุขสมัครใจถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณาตัดหลักเกณฑ์การถ่ายโอนตามข้อ 2 ออก เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพ รพ.สต. ที่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เพื่อให้ รพ.สต. ดังกล่าวผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด
หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ กำกับ ดูแล ควบคุม และ จัดการ มลพิษ ระดับ จังหวัด

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ประเมินประสิทธิภาพ อปท. เชียงใหม่เมืองมรดกโลก

Scroll to Top