หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม
หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม

ศูนย์รวมข่าวคมนาคม ลิงค์หน่วยงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ติดต่อเราติดต่อเรา ร้านค้าสวัสดิการ

การจัดเก็บภาษีอากรในสมัยกรุงธนบุรี พ ศ. 2311

วัฒนธรรมองค์กร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมมือ ร่วมแรง แข็งขันทำงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันได้ พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ (ท่าเรือ, เขื่อน, ขุดลอก) พัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้ได้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมการทำน้ำตาลเจริญเติบโตเร็วมาก ในปลายรัชกาลที่ ๒ ส่งออก ๘๐,๐๐๐ หาบ ในรัชกาลที่ ๓ เพิ่มเป็น ๑๐๐,๐๐๐ หาบ และขึ้นถึง ๑๐๗,๐๐๐ หาบ น้ำตาลไทยมีคุณภาพดีกว่าที่อื่น พ.ศ. ๒๓๘๓ ยอดส่งออกเพิ่มถึง ๒๔๐,๐๐๐ หาบ แหล่งรับซื้อรายใหญ่ คือ อังกฤษ บอมเบย์ และสิงคโปร์ (ในปลายรัชกาล การส่งออกลดลง เพราะมีผู้ค้าแข่งชาติอื่นเพิ่มขึ้น)

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ ศ. 2514 ฉบับ Replace ล่าสุด

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. มาตรา 10 บทบัญญัติใดแห่งกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอ้างถึงผู้ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึงผู้ได้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และผู้รับสัญญาจ้างบริการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม บทบัญญัติใดแห่งกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอ้างถึงการให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึงการให้สัมปทาน การให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และการให้เป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

เป็นการนำข้อสนเทศจากรายงานนั้นไปใช้ในการเรียบเรียงและเผยแพร่รายงานหรือบันทึกทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคหรือสถิติ โดยได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ทั้งนี้ ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อสนเทศด้านพาณิชย์ให้มากที่สุด หรือ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัมปทานให้เปิดเผยได้ แต่การให้หรือไม่ให้ความยินยอมของผู้รับสัมปทานต้องกระทำโดยไม่ชักช้า ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่รายงานเกี่ยวกับการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตและรายงานเกี่ยวกับพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานได้คืนพื้นที่แล้วตามมาตรา 36 หรือมาตรา 37

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม
หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม

การยาสูบแห่งประเทศไทยบุหรี่ยาสูบโรงงานยาสูบ ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ น่าวิตก! พบเสียชีวิตยังสูง 133 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 18,027 ราย

หลักประกันที่เป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือทรัพย์สินอื่นใดไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่ไม่พ้นจากความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้รับสัมปทานไม่วางหรือวางหลักประกันไม่ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนหลักประกันที่ต้องวาง หรือวางขาด แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ครบกำหนดส่ง และให้อธิบดีเตือนให้มีการวางหลักประกัน และเงินเพิ่มภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน และถ้ายังไม่มีการวางหลักประกันและเงินเพิ่มให้ถูกต้องรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนสัมปทานได้ ในกรณีที่อธิบดีมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทานในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอื่นใดตามมาตรา 80/1 ให้ใช้จ่ายจากหลักประกันตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาด และหากมีหลักประกันเหลือให้คืนแก่ผู้รับสัมปทาน การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายหลักประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง [newline]ผู้รับสัมปทาน ตัวแทน และลูกจ้างของผู้รับสัมปทานมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา eighty one (ได้มีการเพิ่มมาตรา 80/1 และมาตรา 80/2 โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 18)

  • ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวในเวลาใดก็ได้
  • ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และวันใช้บังคับกฎหมาย
  • 17.4 ในกรณีที่มีการยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน คุณตกลงให้ Shopee หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตทำการคืนเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ผ่านทาง ShopeePay Wallet หรือ Shopee Seller Balance เท่านั้น
  • เงินเพิ่มอาจงดหรือลดลงได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • ผลพวงจากรัฐประหารในเมียนมา ทำให้บริษัทข้ามชาติระงับการลงทุน

    ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม
หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม
  • 2532 มาตรา 9 และ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 9) เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแปลงสำรวจและพื้นที่ผลิต อธิบดีมีอำนาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดกำหนดเขตหรือตรวจสอบเขตได้ ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งในด้านปริมาณเงิน และปริมาณงานสำหรับการสำรวจปิโตรเลียมตามที่กำหนดในสัมปทาน (ความในมาตรานี้ ต่อมาได้มีการแก้ไขโดยเพิ่มเติมวรรคสอง โปรดดู พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม
หน่วย งาน ใด ทำ หน้าที่ ผูกขาด การ จำหน่าย สินค้า ต้อง ห้าม
  • เก็บรวบรวมหรือเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ใดๆ หรือเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้วิธีระบบทางคอมพิวเตอร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเก็บข้อมูลจากเว็บเพจด้วยโปรแกรมอัตโนมัติบอต โรบอตส์ สไปเดอร์ หรือ สเครปเปอร์) การทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ด้วยวิธี “frame” “mirror” หรือ “deep link” ส่วนใดๆของเว็บไซต์หรือสิ่งที่นำเสนอให้อื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เชื่อมโยงไปยังหน้าใดๆภายในเว็บไซต์หรือสิ่งที่นำเสนอให้อื่นๆจากเว็บไซต์ใดๆ หรือหน้าเว็บที่ทำการกล่าวอ้างเพื่อการรักษาหรือการเพิ่มพลังให้กับร่างกายที่เกิดขึ้นจากสารใดๆ โดยไม่คำนึงว่าสารดังกล่าวเกิดจากการผลิต วางขาย หรือจัดจำหน่ายโดยเรา คุณยินดีที่จะชดเชยให้กับเราสำหรับการเรียกร้องใดๆที่เกิดจากบุคคลที่สามทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากความเสียหาย ความสูญเสียและสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลจากการโพสต์หรืออัพโหลดเนื้อหากลุ่มสังคมใดๆไปยังผู้ใช้งานหรือการส่งเนื้อหากลุ่มสังคมใดๆ ให้เราหรือความผิดพลาดในการไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มสังคมของคุณ การใช้ที่อีเมล์ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์

close
Scroll to Top