ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ

ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ

ปลดล็อกกับดัก “ท่องเที่ยว” เครื่องยนต์ฟื้นเศรษฐกิจไทย หลังโควิด นายกฯ‘ไม่ออก’ ระวังวิกฤติซ้อนวิกฤติ อคส.เดินหน้าหารายได้ เปิดขายข้าวถุง “พูดได้” “การใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นต้นแบบหนึ่งของ กสศ. ถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานเชิงพื้นที่ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดย กสศ.เข้าไปหนุนเสริมทักษะความรู้และงบประมาณบางส่วน ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นความสุขมากขึ้น ผมคิดว่ารูปแบบการทำงานแบบบนี้น่าจะเป็นทางเลือกทางรอดของประเทศได้”

  • All About EEFSea (ประเทศไทย) จับมือ กสศ.
  • เศรษฐกิจเศรษฐกิจ
  • งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล งานภาคกลาง งานภาคเหนือ งานภาคตะวันออก งานภาคใต้ งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
  • หน่วยงานอื่นๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารแผนงานและโครงการด้านนวัตกรรมและระดมทุนตั้งแต่การพัฒนาวิเคราะห์วางแผน บริหารงบประมาณ ติดตามสนับสนุน วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ว นักสื่อสารองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาออกแบบประเด็นรณรงค์สื่อสารสาธารณะจากข้อมูลทางวิชาการและกรณีศึกษาต่างๆ ที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์และภารกิจของกองทุน อันจะสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของ นักวิชาการบริหารแผนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารแผนงานและโครงการ ตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณ ติดตาม สนับสนุน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนงานและโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสง หน้าที่ความรับผิดชอบ – วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดโจทย์และแนวทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทํางานของ สถาบันวิจัยฯ – บริหารจัดการและติดตามโครงการวิจัยด้านต่างๆของ

ผลการดำเนินงาน เด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสใน 20 จังหวัด นำร่องได้รับเงินอุดหนุน 21,136 คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 300 ศูนย์ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน [ครูรัก(ษ์)ถิ่น] ผลการดำเนินงาน ผลิตครูรุ่นใหม่บรรจุในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นบ้านเกิดของตนเอง รุ่นที่ 1 มีเยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 328 คน ครอบคลุมพื้นที่ forty five จังหวัด

Sea ประเทศไทย จับมือ กสศ เปิดโครงการ ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล

2562 มีโครงการสำคัญ ดังนี้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ผลการดำเนินงาน จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 711,536 คน ในสถานศึกษา 27,805 แห่ง ผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ 20 จังหวัด จำนวน forty nine,474 คน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพตามความถนัด รุ่นที่ 1 มีนักศึกษาได้รับทุน 2,113 คน ใน 36 สถาบันการศึกษาสายอาชีพ โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีรายได้น้อย ช่วยกลับคืนสู่ห้องเรียน โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมมือ ผ่านระบบ iSEE คัดกรองช่วยเหลือเด็ก เพื่อไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษา … กสศ.iSEEนักเรียนเรียนต่อรายได้น้อยเพชรบุรีThaiPBSnewsข่าวไทยพีบีเอส วิกฤต COVID-19 ซ้ำเติมปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำ

โควิด

ปริศนา”I Roam Alone”? ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ…พวกสามนิ้วเขา “คาร์ม็อบ” เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว ชีวิตรอได้”เพื่อวัคซีนไทย” ตลกเทพของ “ป๋าเทพ” เหรียญทองที่เหนือทอง “พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข” มิติสะท้อน”น้องเทนนิส” “น้องเทนนิส”ของคนไทย ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ
ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ

สถาบันวิจัย กสศ.เกี่ยวกับสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ คลังสมองข่าวสาร ติดต่อติดต่อสำนักงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง

กสศ

เริ่มกิจกรรมเสริมความพร้อมส่งน้องไปโรงเรียน ให้เด็กกลุ่มเปราะบางบนวิถีชีวิตถนน กองบรรณาธิการ TCIJ 20 พ.ค. 2562

ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ
ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)เชิญชมประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม (Pre-University) นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 กรกฏาคม 2563โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน โดย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ
ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ

“จุดเด่นของระบบ iSEE คือ การแสดงข้อมูลสุขภาวะและทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชน ข้อมูลสถานะครัวเรือนและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ข้อมูลการเดินทางระหว่างไปโรงเรียน ข้อมูลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และจากการประมวลผลข้อมูลพบปี 2562 มีนักเรียนในระบบการศึกษาหายไปครึ่งหนึ่งหลังจบ ม.3 ยังพบว่า three จังหวัด ได้แก่ ตาก กรุงเทพ แม่ฮ่องสอน มีเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษามากที่สุด” รองผู้จัดการ กสศ.กล่าว ดร.ไกรยส กล่าวว่า กสศ.ต้องการจัดทำระบบ iSEE ให้เป็น user- centered data Visualization Tools หรือ นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่ง่ายและสอดคล้องกับการใช้จริงของภาคีเครือข่าย ในการทำให้สังคมไทยมองเห็นเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่าน 5 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 4) ขับเคลื่อนทรัพยากรและเครือข่ายในสังคมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 5) สนับสนุนผู้ที่ต้องการเป็นนักวิจัย begin up ผู้ประกอบการทางสังคม และสื่อมวลชน ให้มีพลังในการขับเคลื่อนวาระทางสังคมมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา

20 กุมภาพันธ์ 2561

ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ
ก ส ศ กองทุน เพื่อ ความ เสมอภาค ทางการ ศึกษา คือ

เชิญชมประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม (Pre-University) นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ร่วมมือกับ eleven สถาบันอุดมศึกษา ลงนามความร่วมมือผลิตและพัฒนาครูรักษ์ถิ่น พร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรักถิ่นโครงการครูรักษ์ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่าง กสศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม4.

close
Scroll to Top