การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

ละครสมัยกรุงธนบุรี ตามประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยกรุงธนบุรี เป็นสมัยที่มีระยะเวลาในการครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ คือ พระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ พระเจ้าตากสินมหาราช น้อยที่สุด 15 ปี (พ.ศ.2310-พ.ศ.2325) และเป็นเวลาที่เพิ่งเสร็จจากการทำสงคราม แต่พระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงโปรดละครมาก ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 5 ตอน ได้แก่ ท้าวมาลีวราชว่าความ ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีหงายกรด (เผารูปเทวดา) ตอนพระลักษณ์ถูกหอกกบิลพัท ตอนหนุมานเกี้ยวนางวาริน และตอนปล่อยม้าอุปการ นอกจากนี้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครแล้ว พระองค์ยังทรงบัญชาการฝึกซ้อมละครด้วยพระองค์เอง ละครสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่1-รัชกาลที่7) การละครสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นเวลาที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ให้ความสนพระทัยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แต่งบทละครและมีคณะละครอยู่ในวังหลวง

การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร
การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

กลุ่มผู้สร้างสรรค์ในระบบการเรียนการสอน ผู้สอนควรสร้างโอกาสในการเรียนรู้เรื่องนากศิลป์ไทย ไม่เฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่ควรสร้างโอกาสในการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออีเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ควรปลูกฝังให้นักเรียนทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดได้มีโอกาสได้เรียนรู้นาฏศิลป์ไทยอย่างล้ำลึก ผู้สร้างสรรค์งานจึงสอดแทรกองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยในสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ชม อาทิละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ ละครเวที เป็นต้น 3.การสร้างค่านิยมใหม่ ในองค์กรทั้งที่เป็นของรัฐเอกชนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนนโยบายเพื่อสนับสนุนผู้สร้างงานนาฏศิลป์ งานอนุรักษ์ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ผู้สร้างงานอาจพัฒนารูปแบบเดิมให้มีความทันสมัย และกระชับมากขึ้น แต่ถ้าการแสดงประเภทใดที่มีบทบัญญัติ ขนบทำเนียม ประเพณี ความเชื่อ ก็ไม่ควรที่จะนำมาตัดต่อท่ารำ ผู้สร้างงานควรจะต้องศึกษาให้รู้จริง และใช้วิธีการนำเสนอโดยยึดรูปแบบของเดิมเป็นหลัก เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาและนำมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อไป การจัดกิจกรรมต่างๆ

5.ตอนปล่อนม้าอุปการ นอกจากทรงพระราชนิพนธ์ บทละครในเรื่องรามเกียรติ์ด้วยพระองค์เองแล้ว พระองค์ยังทรง ฝึกซ้อม ด้วยพระองค์เองอีกด้วย สมัยรัตนโกสินทร์

การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร
การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

เกี่ยวกับilove ข้อมูลอัพเดทล่าสุด ข่าว/บทความล่าสุด

๒.๒ การรำคู่ในชุดสวยงาม ท่ารำในการรำจะต้องประดิษฐ์ให้สวยงาม ทั้งท่ารำที่มีคำร้องตลอดชุด หรือมีบางช่วงเพื่ออวดลีลาท่ารำ มีบทร้องและใช้ท่าทางแสดงความหมายในตอนนั้น ๆ ได้แก่ หนุมานจับสุพรรณมัจฉา หนุมานจับนางเบญกาย พระรามตามกวาง พระลอตามไก่ รามสูร เมขลา รจนาเสี่ยงพวงมาลัย ทุษยันต์ตามกวาง รำแม่บท รำประเลง รำดอกไม้เงินทอง รถเสนจับม้า การรำหมู่ เป็นการแสดงมากกว่า ๒ คนขึ้นไป ได้แก่ รำโคม ญวนรำกระถาง รำพัด รำวงมาตรฐาน และรำวงทั่วไป การแสดงพื้นเมืองของชาวบ้าน เช่น เต้นกำรำเคียว รำกลองยาว ฟ้อนหมายถึง ศิลปะการแสดงที่เป็นประเพณีของทางภาคเหนือ จะใช้ผู้แสดงเป็นจำนวนมาก มีลีลาการฟ้อนพร้อมเพรียงกันด้วยจังหวะที่ค่อนข้างช้า การพิจารณาศิลปะการฟ้อนที่ปรากฏในลานนาปัจจุบัน อาจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ได้แบ่งการฟ้อนออกเป็น ๕ ประเภท คือ ฟ้อนที่สืบเนื่องมาจาการนับถือผี เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อและพิธีกรรม เป็นการฟ้อนเก่าแก่ที่มีมาช้านาน ได้แก่ ฟ้อนผีมด ผีเม็ง ฟ้อนผีบ้านผีเมือง ฟ้อนผีนางดัง

โครงการร่วมมือทางวิชาการ (รมป.) กลุ่มเรียนรู้ SDU EdPEx สำนักบริหารกลยุทธ์ หน่วยงานภายนอก กระทรวงสาธารณสุข

รำแม่บทเล็ก การแสดงพื้นเมืองภาคอีสาน การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ รอบรู้เครื่องประดับ

การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร
การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

โขน เป็นการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณ์ คือ ผู้แสดงจะต้องสวมหัวที่เรียกว่า หัวโขน และใช้ลีลาท่าทางการแสดงด้วยการเต้นไปตามบทพากย์ การเจรจาของผู้พากย์และตามทำนองเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงด้วยวงปี ่พาทย์ เรื่องที่นิยมนำมาแสดง คือ พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ แต่งกายเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ที่เป็นเครื่องต้น เรียกว่าการแต่กายแบบ “ยืนเครื่อง” มีจารีตขั้นตอนการแสดงที่เป็นแบบแผน นิยมจัดแสดงเฉพาะงานพิธีสำคัญ ได้แก่ งานพระราชพิธีต่าง ๆ รำ และระบำ เป็นศิลปะแห่งการร่ายรำประกอบเพลงดนตรีและบทขับร้อง โดยไม่เล่นเป็นเรื่องราว ในที่นี้หมายถึงรำและระบำที่มีลักษณะเป็นการแสดงแบบมาตรฐ าน ซึ่งมีความหมายที่จะอธิบายได้พอสังเขป ดังนี้ 3.1 รำ หมายถึง ศิลปะแห่งการร่ายรำที่มีผู้แสดงตั้งแต่ 1-2 คน เช่น การรำเดี่ยว การรำคู่ การรำอาวุธ เป็นต้น มีลักษณะการแต่งกายตามรูปแบบของการแสดง ไม่เล่นเป็นเรื่องราวอาจมีบทขับร้องประกอบการรำเข้ากับทำ นองเพลงดนตรี มีกระบวนท่ารำ โดยเฉพาะการรำคู่จะต่างกับระบำ เนื่องจากท่ารำจะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกัน และเป็นบทเฉพาะสำหรับผู้แสดงนั้นๆ เช่น รำเพลงช้า – เพลงเร็ว รำแม่บท รำเมขลา – รามสูร เป็นต้น 3.2 ระบำ หมายถึง ศิลปะแห่งการร่ายรำที่มีผู้แสดงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีลักษณะการแต่งกายคล้ายคลึงกัน กระบวนท่าร่ายรำคล้ายคลึงกัน ไม่เล่นเป็นเรื่องราว อาจมีบทขับร้องประกอบการรำเข้ากับทำนองเพลงดนตรี ซึ่งระบำแบบมาตรฐานมักบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ การแต่งกายยืนเครื่องพระ – นางหรือแต่งแบบนางในราชสำนัก เช่น รำบำสี่บท ระบำกฤดาภินิหาร ระบำฉิ่ง เป็นต้น ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อนเข้าสู่ระบบ

การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร
การ แสดง นาฏศิลป์ ชั้น สูง ของ ไทย ที่ มี เอกลักษณ์ คือ อะไร

พัชรพล ขุนสาร 62 15:54 น. ดีครับได้ความรู้ไว้ใช้ในการเรียน

๒๕๐๓ กรมศิลปากร ปรับปรุงการแสดง โขนชุดศึกพรมมาสตร์ โดยให้การแสดง เป็นแบบโขนชักรอก ในตอนหนุมานเหาะขึ้นไปหักคอช้างเอราวัณ หลังจากที่จัดทำบทและเตรียมการ ฝึกซ้อมพร้อมที่จะนำออกแสดง ณ โรงละครศิลปากร ก็พอดีในคืน วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ เกิด ไฟไหม้โรงละครศิลปากร วอดหมดทั้งหลัง กรมศิลปากรจึงต้องสร้างฉากขึ้นใหม่ แล้วย้ายไปแสดงที่ หอประชุมกระทรวงวัฒนธรรม สนามเสือป่า (ปัจจุบันเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุด) โดยเริ่มการ แสดงตั้งแต่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๓ ถึง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๔ รวม ๓๕ รอบ โขนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โขนในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ แบ่งได้เป็น ๓ ยุค คือ ยุคที่ ๑ เป็นโขน ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคที่ ๒ เป็นโขน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคที่ ๓ เป็นโขน ในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง โขนยุคที่ ๑

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top