การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร

การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร

พระราชบิดาได้ทรงไถ่สองกุมารจากชูชก และเสด็จไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับกรุง (เรื่องนี้แสดงการเสียสละส่วนน้อย เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ คือ การตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า อันจะเป็นทางให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้ มิใช่เสียสละโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรือเหตุผล) ประวัติพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ทรงมีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ” ทรงเป็นพระราชโอรสของ “พระเจ้าสุทโธทนะ”กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และ “พระนางสิริมหามายา” พระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์ แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ

การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร
การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร

เปิดอ่าน 122,750 “โฆษกตาลิบัน” โทรหาผู้ประกาศข่าวสาวของ BBC ขณะกำลังรายงานสด เปิดอ่าน 117,166 ตาลิบัน ฆ่าสาวดับกลางเมือง เหตุไม่สวมผ้าคลุมปิดใบหน้า แม้พูดออกสื่อจะรักษาสิทธิสตรี เปิดอ่าน 7,647

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คริสตจักรที่วันๆสอนแต่ให้มองเหยียดหยามนิกายอื่นต ไม่ใช่สายเพรสไบทีเรียนแน่นอน นิสัยแบบนี้ หุๆๆ จะให้อธิษฐานเผื่อหรืออธิษฐานเองก็ได้ไม่ผิด แต่ถ้าให้อธิษฐานเผื่อแล้วก็เราอธิษฐานโดยตรงด้วยก็ได้ จะได้ผลมาก คิดว่าไม่เป็นอะไรครับ

วันเฉลิมฉลองนักบุญแห่งนามของเจ้าอาวาสอเล็ก (ชีรีปานิน)รายละเอียด… หลวงพ่อนักบุญหลายๆ ท่านต่างขนานนามศีลสารภาพบาปนี้ว่าเป็นดั่งศีลล้างบาปครั้งที่สอง ถ้าในการผ่านศีลล้างบาปมนุษย์จะได้ชำระตนจากบาปของการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งตกทอดมาจากการเป็นลูกหลานของอดัมและอีวาแล้ว ศีลสารภาพบาปนั้นจะชำระเขาจากบาปของตนเองที่ก่อไว้ ซึ่งสะสมโดยตัวเขาเองหลังจากรับศีลล้างบาป เพื่อให้พิธีศีลสารภาพบาปดำเนินไปอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ผู้สารภาพบาปจำเป็นต้องทำคือ การระลึกตระหนักถึงบาปของตนเอง และสารภาพบาปเหล่านั้นออกมาอย่างใจจริง ความปรารถนาที่จะกลับตัวจากบาป และไม่กระทำบาปนั้นซ้ำอีก ความศรัทธามั่นในพระเยซู และความหวังถึงพระเมตตาของพระองค์ รวมถึงความเชื่อที่ว่าศีลสารภาพบาปมีอำนาจที่จะชะล้างบาปและทำความสะอาดใจที่สารภาพบาปออกมาอย่างจริงใจผ่านบทสวดของนักบวช บาปที่ผิดต่อพระเจ้า ความไม่กตัญญูต่อพระเจ้า ความไม่เชื่อ ความสงสัยในศรัทธา การอบรมสั่งสอนคนอื่นอย่างผิดๆ เพื่อแก้ตัวต่อความไม่เชื่อของตนเอง

คำสารภาพ ศาสนา

นักบวชหญิงในนิกายคาทอลิกจะไม่มีสิทธิ์รับศีลบวช จึงมีสถานะสูงสุดที่ซิสเตอร์ ไม่สามารถเป็นบาทหลวงหญิงได้ แต่นักบวชชายสามารถรับศีลบวชเป็นบาทหลวงได้ เมื่อเป็นบาทหลวงแล้วก็ยังคงอยู่ในสังกัดคณะนักบวชอยู่ โดยมีอธิการเป็นหัวหน้า อธิการคณะจะขึ้นตรงต่อมหาธิการ อีกต่อหนึ่ง และมหาธิการ (บางคณะก็เรียกว่าอัคราธิการ) จะขึ้นตรงต่อพระสันตะปาปาถ้าคณะนั้นเป็นสิทธิของพระสันตะปาปา หรือขึ้นต่อมุขนายกเขตมิสซังถ้าเป็นคณะที่เป็นสิทธิของเขตมิสซัง บาทหลวงโรมันคาทอลิกชาวไทยคนแรก คือ บาทหลวงอันโตนีโอ ปินโต ลูกครึ่งโปรตุเกส-สยาม ศึกษาที่วิทยาลัยกลาง กรุงศรีอยุธยา เรียนจบแล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโปรปากันดาฟีเด กรุงโรม รับศีลบวชขั้นบาทหลวงในปี ค.ศ. 1682 แล้วกลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่สยามจนถึงแก่กรรมในวันที่ 24 สิงหาคม1696 นิกายออร์ทอดอกซ์ ชาวไทยคนแรกที่ได้บวชเป็นบาทหลวงออร์ทอดอกซ์ คือ บาทหลวงดาเนียล ดนัย วรรณะ สังกัดศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียซึ่ง ได้รับศีลบวชเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่โบสถ์ตรีเอกานุภาพแห่งผู้มอบชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงมอสโคว โดยมีบิชอป มาร์ค อีกาเรฟสกี้ เป็นผู้โปรดศีลบวช

การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร
การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร

หนังสือชุด การดำเนินชีวิตคริสเตียนในยุคสุดท้าย เรื่อง จงกลับใจใหม่ เขียนโดย จำปา ร้องคำ ปี ๒๐๑๔ “ จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว ” ภาพยนตร์เรื่อง ชีวิตพระเยซูคริสต์ ของแคมพัสครูเสดได้นำคนเป็นล้านๆ มาเชื่อในพระเยซูคริสต์ และได้เกิด คริสตจักรใหม่ขึ้นมากมาย

การปฏิบัติอธิษฐานของคริสตจักร ความลึกลับแห่งชีวิตมนุษย์ คำสอนของอัครสาวก ฐานที่แท้จริงของความเป็นหนึ่ง การร้องออกพระนามพระเจ้า พระโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซูคริสต์

ฝ่ายที่สนับสนุนความเหนือกว่าของฝ่ายศาสนาส่วนใหญ่ ได้แก่ บรรดานักบวชคริสต์เอง พวกนี้นอกจากจะยึดถือแนวความคิดของเกรกอรีที่ 7 แล้ว ยังให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า ฝ่ายศาสนาเป็นฝ่ายที่รู้ซึ้งถึงกฎหมายธรรมชาติอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการชำระล้างบาปของดวงวิญญาณ ตลอดจนการเปิดประตูแห่งสวรรค์ให้แก่มนุษย์โลกรวมทั้งองค์จักรพรรดิด้วย ดังนั้นจึงควรมีอำนาจเหนือกว่า ควรที่จะสามารถควบคุมสถาบันทางโลก มีอำนาจถอดถอนหรือแต่งตั้งผู้ปกครองฝ่ายฆราวาส แม้ ณ ปัจจุบันนี้ พระราชอำนาจและพระราชสถานะของพระสันตะปาปาถูกแยกออกจากอาณาจักร (อื่น ๆ นอกเหนือจากนครรัฐวาติกันซึ่งพระองค์เป็นประมุข) อย่างสิ้นเชิงแล้ว แต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของมวลมนุษยชาติในโลกหาใช่เพียงแต่คริสตศาสนิกชนโรมันคาธอลิกเท่านั้น -law.web ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง -law.web GOD’s PROVISION CHURCH คริสตจักรพระเจ้าอุปถัมภ์ เพชรบุรี-สมุทรสงคราม About Churchนิมิตและปรัชญา

  • ชาวคริสต์แต่ละคนจะต้องกำหนดเองว่าเมื่อใดที่ตนสมควรจะต้องเข้ารับศีลสารภาพบาปและศีลมหาสนิท หรือไม่ก็เป็นไปตามความประสงค์ของบิดาฝ่ายวิญญาณ มีธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีทั่วไปที่ทำกัน คือ ในแต่ละปีจะรับศีลมหาสนิทไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง คือ four ครั้งในช่วงถือศีลอดใหญ่ (1 ปีมี 4 ครั้ง) และครั้งที่ 5 คือ ในวันบูชาเทพองครักษ์ของตน (วันของเทพองค์นั้น ที่ตนถือชื่อของตัวเองตาม)
  • การอ่านอธิษฐานพระคำ
  • ลมใคร่จะพัตไปข้างไหนก็พัตไปข้างนั้น…(ยอห์น ๓,๘)
  • Downloadพระคัมภีร์ทุกภาษา
  • ในเมื่อพระเจ้าเป็นวิญญาณและเราก็นมัสการพระองค์ผ่านทางจิตวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเรา ดังนั้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็ไม่ขึ้นอยู่บนเงื่อนไขของการกระทำของตัวเราเอง แต่ขึ้นอยู่กับภาวะจิตใจภายในของเรามากกว่า

การเวียนว่ายตายเกิด ( สังสาระ ) ย่อมเป็นไปตามกรรมจนกว่าจะพ้นกรรมและเข้าสู่โมกษะ5. โมกษะ เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา หมายถึง ภาวะที่อาตมันเข้าไปรวมกับ ปรมาตมันทำให้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป วิธีการเข้าสู่โมกษะ ได้แก่- กรรมโยคะคือ วิธีที่ใช้การกระทำ เช่น บูชายัญ- ชญานโยคะคือ วิธีที่ใช้สมาธิและปัญญา- ภักติโยคะคือ วิธีที่ใช้ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า อาศรม 4 คือ ขั้นตอนของชีวิตในช่วงต่างๆ แบ่งเป็น- พรหมจารีได้แก่ วัยเล่าเรียน- คฤหัสถ์ได้แก่ วัยครองเรือน หาทรัพย์สิน เลี้ยงดูบุตรและภรรยา- วนปรัสถ์ได้แก่ วัยชรา วัยเข้าหาธรรมะ- สันยาสีได้แก่ วัยที่มุ่งเข้าหาโมกษะ คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู แบ่งได้ดังนี้1. คัมภีร์พระเวท แบ่งเป็น- ฤคเวทคือ บทสรรเสริญอ้อนวอนพระเจ้า- ยชุรเวทคือ คู่มือประกอบพิธีกรรม- สามเวทคือ คัมภีร์ถวายน้ำโสมขับกล่อมเทพเจ้า- อาถรรพเวทคือ คัมภีร์เวทย์มนต์คาถา

การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร
การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร

การไม่ถือศีลอดในวันพุธ และวันศุกร์ การผิดหลักการถือศีลอดอื่นๆ ที่กำหนดไว้โดยคริสตจักร การไม่ตั้งใจ (ละเว้นการอ่านทุกวัน) อ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ล หรือหนังสือจรรโลงใจ การละเมิดศีลต่างๆ ที่บัญญัติไว้โดยพระเจ้า อาการท้อถอยในเวลาที่ลำบาก และความไม่เชื่อในพระวินิจฉัยของพระเจ้า การกลัวความชรา ความยากจน และความเจ็บป่วย การเสียสมาธิในขณะอธิษฐานสวดมนต์ การใช้ความคิดถึงเรื่องทางโลกในขณะประกอบพิธีทางศาสนา

การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร
การ สารภาพ บาป ใน ศาสนา คริสต์ มี จุด ประสงค์ หลัก เพื่อ อะไร

ขอบคุณมากๆ นะค่ะสำหรับคำตอบ ไม่ยากค่ะๆ มาตอบให้เน๊อ ถ้าเห็นที่เราตอบแล้วก็ตอบกลับด้วยนะคะ 5555 จะได้รู้ว่าได้อ่านที่เราตอบแล้ว คริสเตียนรับแค่ศีลล้างบาปกับศีลมหาสนิทค่ะ ส่วนคาทอลิก เรียกคริสตัง ใช่แล้ว

ออกจะเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กที่จะกระทำกิจสวดมนต์เช้า-เย็นตามข้อบังคับของศาสนาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการรับศีลมหาสนิท พ่อแม่ควรจะร่วมปรึกษากับบาทหลวงในการเลือกบทสวด และบัญญัติที่ไม่เป็นการหนักหนาเกินไปสำหรับเด็กก่อนที่จะค่อยๆ เพิ่มจำนวนบทสวดที่จำเป็นต่อการเข้ารับศีลมหาสนิทเข้าไปทีละน้อยจนกระทั่งเด็กสามารถสวดได้หมดตามกฏบัญญัติก่อนเข้ารับศีลมหาสนิท ด้วยความที่ในทางปฏิบัติ ผู้เข้ารับศีลมหาสนิทจะไม่รับประทานอาหารเพื่อทำร่างกายให้สะอาดมาก่อน ด้วยเหตุนี้จะเริ่มไม่รับประทานอาหาร ไม่ดื่มน้ำ (ผู้สูบบบุหรี่ ให้งดเว้น) ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป กฏดังกล่าวยกเว้นเด็กที่อายุยังไม่ถึง 7 ขวบ ส่วนเด็กๆ ควรเริ่มในวัยที่เหมาะสม (ประมาณ 5-6 ปี หรืออาจจะก่อนหน้านั้น) ที่จะฝึกให้คุ้นเคยกับกฏระเบียบที่มีอยู่นี้ ในระหว่างประกอบพิธีกรรมเพื่อถวายบูชาพระเจ้าจะประกอบพิธีรับศีลมหาสนิท คือ การรับพระมังสา (ขนมปัง) และพระโลหิต (เหล้าองุ่น) ซึ่งในทางอัศจรรย์จะแปลงเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซู ส่วนผู้ที่รับศีล เมื่อได้รับประทานของประทานนี้แล้วในระหว่างที่ทำพิธี ในทางอัศจรรย์เช่นกัน ซึ่งเหนือเกินความสามารถทางปัญญาจะเข้าถึงและเข้าใจได้ ก็จะร่วมเข้าสถิตเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเอง เหมือนที่องค์พระเยซูสถิตในของประทานทุกส่วนนั้นในพิธีศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิทนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อันไม่อาจคณานับได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการชำระตนก่อนล่วงหน้าก่อนการรับศีลมหาสนิท จะยกเว้นก็เสียแต่เด็กเล็กที่มีอายุยังไม่ถึง 7 ขวบ ซึ่งสามารถรับศีลมหาสนิทได้โดยไม่ต้องชำระตนล่วงหน้าตามที่กำหนดแก่คริสตชนทั่วไป ส่วนผู้หญิงจะต้องลบลิปสติกเครื่องสำอางออกให้หมดจากริมฝีปาก ห้ามสตรีในช่วงมีประจำเดือนเข้ารับศีลมหาสนิท ผู้หญิงที่ให้กำเนิดหลังตั้งครรภ์ต้องรับการสวดบทสวดทำความสะอาดตนจากบาทหลวงก่อนเป็นหลังเวลา forty วัน จึงจะสามารถรับศีลมหาสนิทได้

close
Scroll to Top