การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะและส่วนงาน คณะและบัณฑิตวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

บทความก่อนหน้านี้ เมนูข้อมูล/อ้าง “ประชาชน” ได้เลย ตั้ง ‘ถวิล เปลี่ยนศรี-อ.คณะนิติราษฎร์’ นั่งกก.วินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลสาขาตปท.-มั่นคง

สัตตกนิบาต หมวดพระสูตรที่ว่าด้วยหัวข้อธรรม สูตรละ ๗ ประการ มี ๑,๑๓๒ สูตร แบ่งเป็น ๑ ปัณณาสก์ ๕ วรรค และอีก ๕ วรรค (ไม่จัดเป็นปัณณาสก์) กับ ๑ หัวข้อเปยยาล อักฐกนิบาต หมวดพระสูตรที่ว่าด้วยหัวข้อธรรม สูตรละ ๘ ประการ มี ๖๒๖ สูตร แบ่งเป็น ๒ ปัณณาสก์ ๑๐ วรรค กับ ๑ หัวข้อเปยยาล นวกนิบาต หมวดพระสูตรที่ว่าด้วยหัวข้อธรรม สูตรละ ๙ ประการ มี ๔๓๒ สูตร แบ่งเป็น ๒ ปัณณาสก์ ๙ วรรค กับ ๑ หัวข้อเปยยาล ทสกนิบาต หมวดพระสูตรที่ว่าด้วยหัวข้อธรรม สูตรละ ๑๐ ประการ มี ๗๔๖ สูตร แบ่งเป็น ๕ ปัณณาสก์ ๒๒ วรรค กับ ๑ หัวข้อเปยยาล เอกาทสกนิบาต หมวดพระสูตรที่ว่าด้วยหัวข้อธรรม สูตรละ ๑๑ ประการ มี ๖๗๑ สูตร แบ่งเป็นวรรคได้ ๓ วรรค กับ ๑ หัวข้อเปยยาล เนื้อหาโดยสังเขปของขุททกนิกาย

การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด
การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด

Powerpoint พระพุทธศาสนา ข้อสอบข้อสอบพระพุทธศาสนา ข้อสอบนักธรรม ข้อสอบธรรมศึกษา

การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด
การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด

เพราะเหตุนั้น พึงทราบเนื้อความโดยนัยนี้ว่า สังขารย่อมเกิดมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย. ���������������ในคำว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี้ มีความย่อเท่านี้ แต่ว่าโดยพิสดาร อนุโลมปฏิจจสมุปปาทกถา ซึ่งเกิดพร้อมกันทุกอย่าง ท่านกล่าวไว้แล้วในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเพราะเหตุนั้น อนุโลมปฏิจจสมุปปาทกถานั้น ผู้ศึกษาพึงถือเอาโดยความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นแล. ���������������ก็ในปฏิโลมกถา คำว่า อวิชฺชายเตฺวว ตัดเป็น อวิชฺชาย ตุ เอว. ���������������บทว่า อเสสวิราคนิโรธา ได้แก่ เพราะอวิชชาดับโดยไม่เหลือด้วยมรรค กล่าวคือวิราคะ (การสำรอก). การที่สังขารดับโดยไม่เกิดขึ้น (อีก) ชื่อสังขารนิโรธะ (สังขารดับ).

การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด
การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด

ตอบเมื่อ: 13 มี.ค.2006, 7:08 pm วัดป่าธรรมชาติ บ้านหนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 หลวงพ่อพนมศักดิ์ พุทธญาโณ (หลวงพ่อจิ๋ว) เจ้าอาวาส ตอบเมื่อ: 13 มี.ค.2006, 7:24 pm

การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด
การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด

“โบสถ์พราหมณ์”. Now Connect. 11 มกราคม 2563. ดวงกมล การไทย. “ไทย – ศาสนาและความเชื่อ”. ฐานข้อมูลสังคม – วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

การ ตั้ง ปัญหา ถาม ตอบ ของ 18 นิกาย มี ปรากฏ ใน คัมภีร์ ใด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top