เกษตร ทฤษฎี ใหม่ แบ่ง พื้นที่ ทํา กิน อย่างไร

เกษตร ทฤษฎี ใหม่ แบ่ง พื้นที่ ทํา กิน อย่างไร

พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30 % ใช้ในการขุดสระ เพื่อใช้กักเก็บน้ำในฤดูฝนและใช้ปลูกพืชในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ตลอดจนเลี้ยงสัตว์ปีก ปลา และพืชน้ำอื่น ๆ พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30 % ใช้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อความอยู่รอด และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30 % ปลูกไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรพืชไร่ เพื่อใช้บริโภคหากมีเหลือ ก็นำไปจำหน่าย

  • ขั้นตอนที่ ๑ เป็นการผลิตแบบพึ่งตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามกำลัง พอมีพอกินไม่อดอยาก
  • ปลูกผักสวนครัว พืชน้ำ ปลูกผลไม้
  • แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ
  • แนวคิดและทฤษฏีฟื้นฟูป่า
  • โครงการพัฒนาอาชีพ”อยู่อย่างพอเพียง”

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน เผยแพร่วารสารวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

โคก หนอง นา ดารา โมเดล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกษตร ทฤษฎี ใหม่ แบ่ง พื้นที่ ทํา กิน อย่างไร
เกษตร ทฤษฎี ใหม่ แบ่ง พื้นที่ ทํา กิน อย่างไร

จากภาพ วงกลมเล็ก คือสระน้ำที่เกษตรกรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม่ เมื่อเกิดช่วงขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถสูบน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ และหากน้ำในสระน้ำไม่เพียงพอก็ขอรับน้ำจากอ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ซึ่งได้ทำระบบส่งน้ำเชื่อมต่อทางท่อลงมายังสระน้ำที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลง ซึ่งจะช่วยให้สามารถมีน้ำใช้ตลอดปี กรณีที่เกษตรกรใช้น้ำกันมาก อ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็อาจมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้วิธีการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (อ่างใหญ่) ต่อลงมายังอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็จะช่วยให้มีปริมาณน้ำมาเติมในสระของเกษตรกรพอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องเสี่ยง กศน.อำเภอขนอม ห้องสมุดประชาชนอำเภอขนอม กศน.อำเภอขนอม ถวายเทียนพรรษา เผยแพร่เมื่อ three กรกฎาคม 2563

You can try our privateness coverage for more information. วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ การเมืองการเมือง การเมืองท้องถิ่น

เกษตรกรในจังหวัดชลบุรีกว่า A Hundred คน ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการน้ำด้วย โคก หนอง นา โมเดล

ไม้เพื่อเป็นอาหาร เป็นการปลูกต้นไม้สำหรับใช้กิน เป็นอาหารเป็นยาสมุนไพร เป็นเครื่องดื่มตลอดจนพืชที่ปลูกเพื่อการค้าขายผลผลิตเพื่อดำรงชีพ เช่น ไม้ผลต่าง ๆ ได้แก่เงาะทุเรียนมังคุดลองกองมะม่วง ฯลฯไม้ที่ให้ผลผลิตเพื่อขาย เช่น ปาล์ม มะพร้าว ยางพารา ไม้เพื่อใช้สอย การปลูกไม้สำหรับใช้สอย ในครัวเรือนใช้พลังงาน ใช้เป็นเครื่องมือต่างๆ ในการประกอบอาชีพได้แก่ ไม้ไผ่,หวาย สำหรับจักสานเป็นเครื่องเรือน ของใช้ ฯลฯ ไม้โตเร็วบางชนิดที่ใช้เป็นไม้ฟืนถ่าน ไม้พลังงาน เช่น สบู่ดำ ปาล์ม ฯลฯ ไม้ทำเครื่องมือการเกษตร ได้แก่การทำด้ามจอบ มีด ขวาน ทำรถเข็น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ นอกจากการปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหาร ยาสมุนไพร และไม้ยืนต้นแล้ว พื้นที่อีกส่วนหนึ่ง คือ พื้นที่บริเวณโดยรอบบ้าน ซึ่งควรปลูกพืช ผักสวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ ควรทำโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงควรเลือกให้เหมาะสม ดังนี้

สนับสนุนไทยโพสต์ เงื่อนไขข้อตกลงการ

พื้นที่หลักในการทำเกษตร ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของเกษตรกร เช่น ทำนา, เลี้ยงสัตว์, ปลูกพืชยืนต้น ฯลฯ 30% พื้นที่สำหรับการทำเกษตรเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือน 30% พื้นที่เฉพาะสำหรับการปลูกพืชเอาไว้ใช้ได้ทั้งประโยชน์ของตนเองและสร้างรายได้ เช่น ปลูกพืชสวนครัว, พืชไร่, พืชสมุนไพร 30%

การบริหารจัดการน้ำ ด้วย “โคก หนอง นาโมเดล”

ภูมิภาคภูมิภาค เศรษฐกิจเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์ คอลัมน์สังคมสยามรัฐ ตะเกียงเจ้าพายุ มองผ่านข้อมูล

เกษตร ทฤษฎี ใหม่ แบ่ง พื้นที่ ทํา กิน อย่างไร
เกษตร ทฤษฎี ใหม่ แบ่ง พื้นที่ ทํา กิน อย่างไร

พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา เศรษฐกิจพอเพียง.Net/พระราชดํารัสเศรษฐกิจ พอเพียง.html (17 มกราคม 2558). เกษตรทางเลือก เพิ่มโอกาสในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

เกษตร ทฤษฎี ใหม่ แบ่ง พื้นที่ ทํา กิน อย่างไร
เกษตร ทฤษฎี ใหม่ แบ่ง พื้นที่ ทํา กิน อย่างไร

สถานการณ์การผลิต ซื้อขายสินค้า มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กฎ/สาระความรู้

สานสายใย จากใจ ธ.ก.ส. ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตร

Scroll to Top