คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ

คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ

สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

นำโดยนายธานินทร์ ปั้นเทียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็น ถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษาจึงได้นำคณะข้าราชการและลูกจ้างศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถวายเทียน ในเทศกาลวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีถวายเทียนและทำบุญร่วมกันของคณะข้าราชการและลูกจ้างของศูนย์ฯ ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ดังนี้ วัดดอยแก้ว three. วัดตองกาย 4.

วันนี้

2497 จึงเริ่มมีการทำเทียนพรรษาติดพิมพ์ประกวดแบบพิสดารโดยนายประดับ ก้อนแก้ว คือ ทำเป็นรูปพุทธประวัติติดพิมพ์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันมาหลายปี จนปี พ.ศ. 2502 นายคำหมา แสงงาม ช่างแกะสลัก ได้ทำเทียนพรรษาแบบแกะสลักมาประกวดเป็นครั้งแรก จนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นจึงได้มีการแยกประเภทการประกวดต้นเทียนเป็นสองแบบคือ ประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลัก จนในช่วงหลังปี พ.ศ. 2511 นายอุตสาห์ และนายสมัย แสงวิจิตร ได้เริ่มมีการจัดทำเทียนพรรษาขนาดใหญ่โต ทำเป็นหุ่นและเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะของเทียนพรรษาขนาดใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบัน 2) ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน ภาพที่ ว4-9ผ้าอาบน้ำฝน หรือผ้าวัสสิกสาฏก

  • ปรับการแสดงผลให้แสดงในรูปแบบปกติ
  • ปัจฉิมพรรษา คือ พรรษาหลัง เป็นช่วงระยะเวลาที่พระสงฆ์เข้าอยู่พรรษาตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
  • เปิดอ่าน 2,062,370
  • และพระสงฆ์ที่อธิษฐานรับคำเข้าจำพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ แต่ถ้าหากเดินทางออกไปแล้วและไม่สามารถกลับมาในเวลาที่กำหนด คือ ก่อนรุ่งสว่าง ก็จะถือว่าพระภิกษุรูปนั้น”ขาดพรรษา” และต้องอาบัติทุกกฎเพราะรับคำนั้น รวมทั้งพระสงฆ์รูปนั้นจะไม่ได้รับอานิสงส์พรรษา ไม่ได้อานิสงส์กฐินตามพระวินัย และทั้งยังห้ามไม่ให้นับพรรษาที่ขาดนั้นอีกด้วย
  • การรับประกันสินค้า

กลับหน้ากลัก วันอาสาฬหบูชา ร่วมงานอาสาฬหบูชา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พวงหรีดดิจิทัล คืออะไร

วางแผนการเงิน – ลงทุน ในประเทศอาชญากรรรม-กระบวนการยุติธรรม ภูมิภาคต่างประเทศปริทรรศน์โลก การศึกษาศาสนา-วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ดวง-โหราศาสตร์ วิทยาการ-ไอที

โดยเมื่อทำวัตรเย็นประจำวันเสร็จแล้วเจ้าอาวาสจะประกาศเรื่อง วัสสูปนายิกา คือการกำหนดบอกให้ให้พระสงฆ์ทั้งปวงรู้ถึงข้อกำหนดในการเข้าพรรษา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ แจ้งให้ทราบเรื่องการเข้าจำพรรษาแก่พระสงฆ์ในอาราม แสดงความเป็นมาและเนื้อหาของวัสสูปนายิกาตามพระวินัยปิฏก

วันเข้าพรรษาในปฏิทินสุริยคติไทย

เชียงใหม่ เป็นวัดที่เจ็ด ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่ และนายสนธยา แก้วมณี ร่วมกันถวายเทียนพรรษาที่วัดดอยถ้ำ เชียงใหม่ เป็นวัดที่แปด นายยุทธนา เดือนดาว และนายอนุพนธ์ ปิยะปง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ
คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน,สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พระพุทธศาสนา มิส กนิษฐรินทร์ พลศักดิ์

คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ
คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ

หน่วยงานภายใน ระบบสารสนเทศ 1. ทำเนียบพระสมณศักดิ์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด

ทั้งนี้ คำว่า “อาสาฬหบูชา” สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน eight ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8 ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า”ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ
คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ

อัจเจกจีวรเช่นนี้ พระวินัยอนุญาตให้พระสงฆ์รับเก็บไว้ได้ แต่ต้องรับก่อนวันปวารณาไม่เกิน 10 วัน (คือตั้งแต่ขึ้น 6 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 11) และต้องนำมาใช้ภายในช่วงจีวรกาล ผ้าอัจเจกจีวรนี้ เป็นผ้าที่มีความมุ่งหมายเดียวกับผ้าจำนำพรรษา เพียงแต่ถวายก่อนฤดูจีวรกาลด้วยวัตถุประสงค์รีบด่วนด้วยความไม่แน่ใจในชีวิต ซึ่งประเพณีนี้คงมีสืบมาแต่สมัยพุทธกาล ปัจจุบันไม่ปรากฏเป็นพิธีใหญ่ เพราะเป็นการถวายด้วยสาเหตุส่วนตัวเฉพาะรายไป ส่วนมากจะมีเจ้าภาพผู้ถวายเพียงคนเดียวและเป็นคนป่วยหนักที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า อย่างไรก็ตาม บางประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอาจกำหนดวันไม่ตรงกับของไทยในบางปี เนื่องจากประเทศไทยมีการคำนวณที่ต่างจากประเทศโดยทั่วไปและนิยมใช้ปฏิทิน100ปีไทยเป็นหลักซึ่งไม่เที่ยงตรงและไม่ได้รับการปรับตามจริง เนื่องจากรอบการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 1 รอบ ใช้เวลา 29 วันครึ่ง ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปได้ แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญ รักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส โดยการจัดเตรียมสิ่งของเพื่อนำไปถวายแก่พระสงฆ์ที่จะจำพรรษา การตั้งใจรักษาศีล 5 หรือศีล 8 และตั้งใจบำเพ็ญความดี เข้าวัดฟังธรรมตลอดพรรษากาล ซึ่งไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านทั่วไปเท่านั้น สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ให้ความสำคัญกับการเข้าพรรษาของพระสงฆ์เป็นอย่างมากเช่นกัน การพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเข้าพรรษานี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเดิมก่อน พ.ศ. 2501 เรียกเพียง การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเข้าพรรษา แต่หลังจากที่ทางคณะสงฆ์มีการกำหนดให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง (ก่อนหน้าวันเข้าพรรษา 1 วัน) ในปี พ.ศ.

คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ
คำ กล่าว ขึ้น ต้น ใน การ ถวาย เทียน จำนำพรรษา คือ

การเข้าพรรษาของพระสงฆ์ตามพระวินัยปิฎก ประเภทของการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ข้อยกเว้นการจำพรรษาของพระสงฆ์อานิสงส์การจำพรรษาของพระสงฆ์ที่จำครบพรรษา การถือปฏิบัติการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน การเตรียมตัวเข้าจำพรรษาของพระสงฆ์ในปัจจุบันการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ในระหว่างพรรษาในปัจจุบัน

close
Scroll to Top