คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป

คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป

กับหัสไชยได้ด่านชานสมุทร พระราชบุตรอยู่ดงตาลด่านสิงขร จึงถามเหตุเภทพานแรกราญรอน มันยอกย้อนผ่อนแก้พูดแต่ดี ครั้นซักไซร้ให้สบถปดไม่ได้

คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป
คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป

การแสดง อุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดี อุบาสิกาบริษัทยังไม่อิ่มเลย อานนท์ย่อม นิ่งไปในเวลานั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์ ๔ ประการนี้แล มีอยู่ในอานนท์ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อัพภูตธรรมน่าอัศจรรย์ ๔ ประการนี้ มีอยู่ในพระเจ้า จักรพรรดิ ถ้าขัตติยบริษัทเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิ ด้วยการที่ได้เฝ้า ขัตติย- พระราชดำรัส ขัตติยบริษัทนั้นก็ยินดี ขัตติยบริษัทยังไม่อิ่มเลย พระเจ้าจักรพรรดิ

รู้เเล้วหรือ ว่าคนไหน

เยียวเห็นแลเคียดไส้ใจบุญ พี่เอยผิบ่เห็นฤๅฟุนเท่าเผ้าฟังอ่อนอมฤตฉุนใจชื่น ชมนาได้กล่าวผิดใจเจ้าจุ่งเจ้าอดออม ฯ๔๑๐ พี่ขุนจะอาบนํ้าเชิญลง อาบราลงอาบในสระสรงสว่างร้อนขัดสีธุลีผงสะเหงื่อ ไคลนาแล้วเก็บฝักบัวปล้อนเปลือกสิ้นกินพลาง ฯ [newline]สองนายฟังสองนาง ผลัดผ้าพลางลงอาบ ทำสุภาพเลมียด คำเลอียดเอาใจ เผื่ออาบในสระแล้ว เสมออาบนํ้าทิพยแก้ว แลน้องณหัว พี่เอย ฯ กินบัวอร่อยโอ้เอาใจ บารนีสโรชข่าวฉันใดใคร่รู้เชิญพี่จุ่งไปในบัวฝ่าย นั้นนาได้อมฤตรสสู้อย่าแล้ไปสวรรค์ ฯ๔๑๓ แม่โรยรักอย่าได้โรยใจ หนึ่งรานำแขกเราไปในฝ่ายนั้นจะเก็บจะกินใดโดยท่าน เถิดแม่เจ้าช่วยเก็บให้หั้นจุ่งให้เต็มใจ ฯ๔๑๔ นางโรยนางเรียกด้วยคำงามขวัญอ่อนดังขวัญกามยั่วแย้มใบบัวหนั่นหนาตามกันลอด ไปนาหอมกลิ่นบัวรสแก้มกลิ่นแก้มใครบัว ฯ๔๑๕

ข้ากระไดกระแหน่ แต่งแง่แผ่ตนท่า สองพระธิดาจอมราช ขึ้นช้างคลาศไคลคลา ส่วนพระราชาครั้นเช้า สั่งผู้เฝ้าสวนศรี แม้มีผู้มาถามหาว่าใคร มาอาไศรยสูจงบอก ชายชาวนอกสองคน พราหมณ์ตนหนึ่งเปนสาม ตามกันมาคะคลอน มาขอนอนยังรุ่ง มุ่งเมิลสวนไม้ไหล้ ถอนใจใหญ่โหยหา ครั้นเช้าลาคลาไคล พึ่งออกไปเมื่อกี้ ครั้นสั่งแล้วดั่งนี้ ท่านท้าวเสด็จไป ฯ สองนายระไวระวัง เหลียวหลังเห็นสองนาง ไต่ทางตามกันมา ปลงคชาสู่อุทยาน มินานถามผู้เฝ้า มีผู้เข้ามาฤๅ เขาบอกไปคือธสั่ง สองนางชั่งใจดู สูเห็นสูมากล่าว เถ้าฤๅบ่าวปูนใด โฉมปานใครสูว่า เขาว่าอย่าเทียมเทียบ ซีว่าเทพสิเปรียบไป่ปาน หนุ่มสคราญงามนัก น่าใคร่รักแห่งพราหมณ์ ผู้มาตามทั้งสอง โอ้อย่าปองบมิปูน สองฟังฉูนใจเคียด หึน่าเกลียดใจรา มาแต่งแง่ให้ช้า ผิว่าแว่นเร็วอ้า บร้างได้กินใจ หนึ่งเลย ฯ สองเจ็บใจละห้อยแอะอาตมมาช้าหน้อยหนึ่งให้เสียใจ บารนี ฯ๓๙๑ เยียฉันใดกูจักได้เห็นเล่านาให้ให้ลาภแล้สองรา ฯ๓๙๒

มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์

เป็นผู้อนุเคราะห์เรา ก็จักปรินิพพานเสีย ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งถาม พวกภิกษุว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนท์ไปไหน พวกภิกษุกราบทูลว่า ข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญ ท่านอานนท์นั้น เข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวไม้คันทวยร้องไห้อยู่ว่า เรายังเป็นเสขบุคคล มีกิจที่จะต้องทำอยู่ แต่พระศาสดาของเรา ซึ่งเป็นผู้ อนุเคราะห์เรา ก็จักปรินิพพานเสีย พระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งกะภิกษุรูปหนึ่งว่า เธอจงไปเถิดภิกษุ จงบอกอานนท์ตามคำของเราว่า ท่านอานนท์ พระศาสดา

คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป
คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป

จึ่งจำนองโคลงอ้างถวายแด่บพิตรเจ้าช้างท่านผู้มีบุญ แลนา ฯ ข้าไหว้พระบาทผู้อุดมเชิญบพิตรเสด็จชมช่อไม้อุทยานสำราญรมย์สองราช แลพ่อสรรสนุกไม้ไหล้แหล่งเหล้นสองศรี ฯ๓๒๙ พระชมการะเกดแก้วหอมหา ยากนาหอมหื่นกลเกศารวดเร้าพระชมมุลิลาลานสวาทชมดอกไม้เกี้ยวเกล้าเพื่อนไท้แพงทอง ฯ๓๓๐

อัฎฐกะ คือ หมวด ๘

17 ตัวอย่าง) ตัวอย่างทั้งหมด 60 ตัวอย่างจะมีให้ภายหลัง ที่ไหนที่มีการใช้ ESV มักจะแปลว่า “นมัสการ” (เช่น เหล่าสาวก “นมัสการ” พระเยซูหลังจากที่พระองค์ทรงทำให้พายุสงบลง ESV, NIV, NASB มีแนวโน้มที่จะแปล

  • แสนสนุกแสนหานางข้าหลวง
  • � เหม็งได้ฟังดังนั้นก็สนเท่ห์ยิ่งนัก นมัสการลาพระภิกษุรีบกลับฝ่าลมหนาวและละอองน้ำค้างมาตลอดทาง กว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัว ทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อม ผู้ที่เปิดประตูรับเขา ก็คือมารดาของเขานั่นเอง เหม็งสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากลับข้าง เสื้อที่ใส่ก็กลับ พอเห็นลูกชาย นายก็เอ่ยขึ้นว่า
  • ถ้าพวกเขาได้ดูบริบทของข้อนี้อย่างตั้งใจมากขึ้น พวกเขาจะเห็นว่าข้อความทั้งหมดในยอห์นบทที่
  • ความหมายว่ามีตนเป็นใหญ่
  • คือกลุ่มพระภิกษุทั้งหมด

กล่าวคือผู้ที่ขอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา และเมื่อผ่านพิธีกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหรือองค์ประกอบของสงฆ์ได้ทันที แม้จะบวชได้ในนาทีเดียว หรือวันเดียวก็นับว่าเป็นองค์ประกอบแห่งสงฆ์ได้ แต่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมติสงฆ์ ก็เพราะถูกสมติให้ว่าเป็นสงฆ์ หรือสงฆ์โดยการสมติ คือเป็นภิกษุที่ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมใด ๆ เพียงแต่มีอุดมการณ์เข้ามาบวชเพื่อต้องการบรรลุธรรมในโอกาสต่อไป ๆ

คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป
คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป

“อาตมภาพเพิ่งเริ่มบำเพ็ญเพียรในภาคสมณะ จงถามปัญหาที่อาตมภาพพอจะตอบได้เถิด” เทพธิดาผู้มีประกายแสงสดใสองค์สถิตอยู่บนดอกบัวถัดไปทางเบื้องซ้ายเทพอภิรักษ์กระทำอภิวาทแล้วส่งกระแสปุจฉา สมณเทพจิตตัง ใคร่คำนึงจิตอยู่ครู่หนึ่งแล้ววิสัชนาแก่หมู่เทพ เทพองค์อื่นปุจฉาต่อ

คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป
คำนับ พระเจ้า ซะ แม่ ชี ช่วย ล้าง บาป

จึงทรงตั้งพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าไปตั้งจิตคุ้นเคยสนิทสนมในสัทธิวิหาริกฉันบุตร และเพื่อให้เข้าไปตั้งจิตคุ้นเคยสนิทสนมในพระอุปัชฌาย์ฉันบิดา เริ่มแรกนั้นไม่ได้ทรงแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์เป็นหลักการเอาไว้ เพียงแต่ทรงอนุญาตให้แสวงหาพระอุปัชฌาย์เอาเอง โดยตรัสว่า

ทั้งนี้เขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นมักจะขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตการปกครองบ้านเมืองเป็นหลัก ถึงอย่างไรก็ตามผู้บริหารทุกระดับย่อมใช้คำว่า หรือทำการในนามคณะสงฆ์

แล้วตรัสต่อไปว่า ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด นั้นเป็นการเริ่มต้นของการมีผู้แทนสงฆ์ครั้งแรก ต่อมาจึงอุปสมบทให้กับพระวัปปะ, พระภัททิยะ และพระมหานามะ, พระอัสสชิ ตามลำดับ เป็นการครบองค์แห่งคำว่า

Scroll to Top