ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

เมื่อคลอดบุตรแล้วก็ไม่ควรละเลย ควรพาทารกไปพบกุมารแพทย์เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ประเมินพัฒนาการ และพฤติกรรมเป็นระยะๆ เพื่อหาความผิดปกติร่วมที่พบได้บ่อย เช่น ปัญหาด้านการมองเห็น การได้ยินบกพร่อง เพื่อให้การช่วยเหลือ กระตุ้นพัฒนาการโดยเร็วเพื่อลดปัญหาทางด้านการเรียนรู้และปัญหาสังคมที่จะตามมา (ตอบโดย ชยากร พงษ์พยัคเลิศ (นพ.)) (ตอบโดย ศิรินทิพย์ ผอมน้อย (นักจิตวิทยาคลินิก)) สิ่งที่คุณหมอสั่งตรวจส่วนมากได้แก่ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เกลือแร่ในเลือด น้ำตาล การทำงานของไต และความเสี่ยงๆ อื่นๆ แล้วแต่โรคที่เป็น ส่วนเรื่องสารกัญชาที่ตกค้างในเลือดจะอยู่นานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สูบมานานแต่ไหน ความถี่ ปริมาณ ความเข้มข้นของพันธ์กัญชาที่ใช้ แต่โดยส่วนมากสารที่ตกค้างจะอยู่ได้นานเป็นเดือนๆ ค่ะ

ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง
ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

• ผู้ที่เสพจะมีร่างกายผอม ซูบซีด อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน มึนงง ง่วงซึม บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง ประเภทของยากดประสาท • สารระเหย กาว สี น้ำมัน ก๊าด • เบนโซไดอาซีพีนส์ ยากล่อมหรือระงับประสาท • สารกลุ่มฝิ่น ฝิ่น มอร์ฟิน โคเดอีน เฮโรอีน เมทาโดน • G.H.B. แกมมา-ไฮดรอกซีบูไทเรท (ยาสลบ)

โทษของ: กัญชา

(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๑ (๒) (๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๓) (๓) ควบคุมการจำหน่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (๔) ต้องอยู่ประจำควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทำการ

ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง
ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

โคเคนเป็นสารเคมีที่สกัดมาจากใบของต้นโคคา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่เจริญงอกงามอยู่บนภูเขาสูงในทวีปอเมริกาใต้ โคเคนเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอย่างรุนแรง มีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาว นิยมเสพโดยการสูดผงยาเข้าโพรงจมูก มีอยู่ส่วนน้อยที่เสพโดยนำโคเคนไปละลายน้ำ แล้วฉีดเข้าหลอดโลหิตดำ โคเคนทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายได้ภายในเวลา 10 วินาที อาการผิดปกติ ได้แก่ ม่านตาขยายกว้างขึ้นกว่าปกติ ความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ หายใจถี่ และอุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ หากเสพโคเคนมากเกินไปจนร่างกายทนไม่ไหว ผู้เสพมักจะเสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย หรือระบบการหายใจล้มเหลว ยาอีเป็นสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นประสาทและหลอนประสาท ซึ่งเด็กวัยรุ่นนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเด็กวัยรุ่นที่ชอบมั่วสุมกันตามดิสโก้เธค หรือสถานที่ฟังเพลงและเต้นรำที่ๆมีการเปิดเพลงเสียงดัง ทั้งนี้เพราะผู้ที่เสพยาอีจะชอบเสียงดัง

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ

มาตรา ๑๗ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. มาตรา ๑๙ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.

ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง
ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท[ ๑๑] ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืน

สารเสพติด มีกี่ประเภท

.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๒๖ ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะรายซึ่งตนเองเป็นผู้ให้การรักษา )การขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาตามมาตรา ๒๖

  • ในการพิจารณาอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ผู้อนุญาตจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตามที่ขออนุญาต
  • รีวิวจากผู้ใช้จริง
  • ได้แก่ แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน
  • จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๑ ก

undefined

ให้ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทำการของผู้รับอนุญาตแสดงว่าเป็นสถานที่นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่นำเข้าหรือส่งออก

ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง
ข้อ ใด เป็น ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

เป็นกัญชาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ความดันในเลือดลดน้อยลง และก็รู้สึกสนุกเคลิบเคลิ้มไปกับมัน แน่นอนว่าสนุกก็จริง แต่ตรงกันข้าม มันก็ทำลายระบบความจำของเราและทักษะการเรียนรู้ของเราไปด้วย เสพมากเกินไป มะเร็งปอดถามหา 9.คาเฟอีนกับนิโคติน ฝิ่นนี้ก็ไม่แพ้กัน ก็ทำให้ผู้เสพรู้สึกมีอาการซบเซา มีความสุข ต้องการความปลอดภัย และรู้สึกพอใจที่ได้เสพ ฝิ่นเองก็ทำให้ผู้เสพขี้เซา สมาธิสั้น มองอะไรไม่ค่อยเห็น มองในที่มืดไม่ชัด ระบบการหายใจทำงานไม่ดี กังวลใจ และมากมายสารพัด กัญชาประเภทนี้จะนิยมปลูกกันโดยมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบหญ้า วัชพืช ซึ่งผู้เสพติดจะเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์มีเหตุมีผล นอนไม่หลับ กังวลใจ จากการวิจัยบางแห่งก็พบว่ากัญชาชนิดนี้จะทำให้ผู้เสพติดรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย มีความกดดัน และเป็นโรคจิตเสื่อมได้ ยาชนิดนี้เป็นยาที่ช่วยลดคลายกังวลได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ แน่นอนผลข้างเคียงก็ร้ายแรงไม่ใช่เล่น ทั้งมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่น สมาธิสั้น ระบบประสาททำงานไม่ประสานกัน กล้ามเนื้ออ่อนล้า มึนหัว และภาวะจิตใจสับสน ปกติแล้วยานี้จะใช้เป็นยานอนหลับ บรรเทาอาการเมาค้างมากกว่า ยาชนิดนี้จะคล้ายๆกับมอร์ฟีน ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ ทั้งเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจ เต้นไม่เป็นจังหวะ ซึ่งสารนี้มันก็จะอยู่ในส่วนผสมของยาบางชนิด โดยเราจะเห็นได้จากการกินยาเกินขนาดหรือยาตัวนั้นมีสารชนิดนี้มากอยู่แล้ว ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักจะเพิกเฉยเรื่องนี้กัน

undefined

ผู้ที่เสพฝิ่น ขณะที่เสพฝิ่นเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการจิตใจเลื่อนลอย ซึม ง่วง พูดจาวกไปวนมา อารมณ์ดี ความและการตัดสินใจเชื่องช้า อาการผู้เสพติดมอร์ฟีน โฮโรอีน หรือ ผงขาว เฮโรอีนเป็นยาเสพตดให้โทษชนิดร้ายแรง ประเภท ๑ (ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒) เฮโรอีนได้จากการสังเคราะห์ตามกรรมวิธีทางเคมี ฤทธิ์ของเฮโรอีนมีความรุนแรงกว่ามอร์ฟีน ประมาณ ๔-๘ เท่าและรุนแรงกว่าฝิ่นประมาณ ๓๐-๘๐ เท่า เฮโรอีนที่แพร่ระบาดในปัจจุบันมี ๒ ชนิด คือ เฮโรอีนบริสุทธิ์ หรือเฮโรอีนเบอร์ ๔ มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ชนิดนี้จะมีเนื้อเฮโรอีนสูงถึง ๙๐ – ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีกลิ่น รสขมจัด (นิยมเรียกว่า ผงขาว) มักบรรจุอยู่ในถุงห่อกระดาษ พลาสติก หรือหลอด ฯลฯ นิยมเสพโดยวิธี ฉีด สูบ ฯลฯ อาการผู้เสพติดเฮโรอีน

20 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 2,000,000-5,000,000 บาท จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย  คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน  คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 20 กรัม จำคุก

Scroll to Top