ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท

สรุปผลและเสนอรายงาน (Interpretation and เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าแล้ว ผู้ศึกษาจะต้องสรุปผลการศึกษาค้นคว้าและเขียนไปตามที่ได้ค้นพบโดยไม่มีอคติหรือเพิ่มเติมความรู้สึกส่วนตัวลงไป และควรสรุปด้วยว่าได้ค้นพบอะไร หรือมีปัญหาอะไรที่ควรจะศึกษาต่อ เมื่อได้ข้อสรุปของสาเหตุแห่งปัญหาสังคมแล้ว เช่น พบว่า ปัญหาโสเภณีเกิดจากความยากจน เราก็ต้องแก้ความยากจนของผู้คนในสังคมด้วยวิธีการต่าง ๆ และเมื่อแก้ความยากจนได้ ปัญหาโสเภณีก็จะลดหรือหมดไป ดังนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้น

ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท
ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท

1) ปัญหาประชาชนบางส่วนไม่มีงานทำ เนื่องจากประชาชนบางส่วน ที่พักอาศัยในพื้นที่ ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ ให้ประชาชนที่พักอาศัยในเขตเทศบาลตกงาน 2) ปัญหาขาดอาชีพเสริมสำหรับประชาชน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนคลองเจ็กพัฒนา และชุมชนหมู่ 6 พัฒนาจะประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้น้อย และไม่มีรายได้อื่น ๆ เสริมอีก ด้านสังคม ประสพปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากเป็นท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม หอพักจำนวนมาก จึงทำให้มีอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่จำนวนมาก และมีสภาพหนาแน่น ซึ่งมีปัญหาในการป้องกันและระงับอัคคีภัย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่มีคนเลื่อนย้ายเข้าออกในพื้นที่อยู่เสมอทำให้การควบคุมดูแลปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ทำได้ยากลำบาก 2) ปัญหาชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรม เนื่องจากเทศบาลเป็นชุมชนชานเมือง กรุงเทพมหานคร ดังนั้นพื้นที่บางส่วนจึงเป็นพื้นที่ ที่ประชาชนพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนหมู่ 6 พัฒนา ซึ่งทำให้ประสพปัญหาทางสังคมด้านอื่น ๆ ตามมา

ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท
ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท

เป็นภาระแก่สังคม สังคมต้องอุ้มชูดูแลคนยากจน ทำให้ประเทศชาติไม่สามารถทุ่มเทการพัฒนาได้ ทำให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไม่มั่นคง ประเทศที่มีคนยากจนมากไม่สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไม่มั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น กระจายรายได้ การสร้างงานในชนบท และขยายการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น พัฒนาสังคม เช่น ขยายการศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการบริการฝึกอาชีพให้กับประชาชน

ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท
ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท

1 ความเมตตาและเข้าใจ 2 การแบ่งปัน 3 การเคารพในภูมิหลังของคนอื่น 4 การทำหน้าที่และความรับผิดชอบ สุดท้ายกลายเป็นนิสัยถาวรเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และเป็นที่มาของปัญหาสังคมด้วย บทสรุป จากหตุการณ์ต่างๆ ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นและคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั้นจะต้องถือว่าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกภาคส่วนต้องหันกลับมาไตร่ตรองทบทวนจริยธรรมขั้นพื้นฐานให้มากขึ้น และที่สำคัญคือการแบ่งปันใจให้แก่กันให้เป็นปฐมบทในทุกด้านทุกองค์กรก็จะเป็นที่มาของความผาสุกร่มเย็นได้อย่างง่ายดายทีเดียว..

ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท
ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท

Time Boxing ตารางเวลาจัดการภารกิจ 1 สิงหาคม 2020 ชีวิตนักเรียนทุน อาสายุวพัฒน์ สินค้าเพื่อการกุศล รายงานของมูลนิธิฯ

ลักษณะ ของ ปัญหา สังคม แบ่ง ออก เป็น กี่ ประเภท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top