แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด

แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด

ความหมายและคำอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข่าวและกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมพอเพียง ภารกิจของเรา จัดการเครือข่าย พัฒนานวัตกรรม ทุนเศรษฐกิจพอเพียง การเงินพอเพียง

ให้ยืนบนขาตัวเองนี่ มีคนบางคนพูดว่าชอบกล. ใครจะมายืนบนขา. คนอื่นมายืนบนขาเรา เราก็โกรธ แต่ตัวเอง ยืนบนขาตัวเอง ก็ต้องเสียหลักหกล้มหรือล้มลง.

มีความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์การพัฒนาเอกชน และภาค ราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการและข่าวสารข้อมูล สำหรับในภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถนำ ปี แต่ทุกคนมองข้ามประเด็นนี้ไป ตลอดจนได้รับผลจากภายนอกประเทศทำให้ประชาชนหลงลืม และมึนเมาอยู่กับการเป็นนักบริโภคนิยม รับเอาของต่างชาติเข้ามาอย่างไม่รู้ตัว และรวดเร็วจนทำให้เศรษฐกิจของไทยตกต่ำ

แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด
แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด

“ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง” ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต “ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นสำคัญ” ตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านการใช้จ่ายเงินในครอบครัว คือ ในครอบครัวจะมีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน รวมถึงตัวของเราเองก็จะมีการวางแผนหรือจดบันทึกเพื่อที่จะได้ทราบว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ครอบครัวเราใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวัน ซึ่งเราจะได้รู้ถึงหลักการในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมภายในครอบครัว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชดำริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงคำนึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกลายมาเป็น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จนถึงทุกวันนี้ โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน

แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด
แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด

สื่อเรียนรู้ บริการห้องสมุด หนังสือเผยแพร่และ e-book เกี่ยวกับเรา รู้จักศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เกี่ยวกับผู้อำนวยการ

กับการวางแผนการเงินของคนไทย จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงให้ไว้กับปวงชนชาวไทยนั้น

หน่วยงานโครงการฯ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่มีความความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้

แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด
แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด

(๑) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) (๒) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจำหน่ายผลผลิต) (๓) การเป็นอยู่ (กะปิ น้ำปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)

จากเดิมที่ประกอบอาชีพทำการเกษตรเชิงเดี่ยว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนเป็นหนี้สิน ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสรับความรู้จากหน่วยราชการและขวนขวายด้วยตนเอง มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชผักแบบหมุนเวียน ให้แต่ละชนิดเกื้อกูลกัน ปลูกไม้ผล ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงสัตว์ ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาหารบริโภคตลอดปี ทำให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนอยู่อย่างมีความสุข จัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เนื่องจากมีรายได้รายวันที่เกิดจากการขายพืชผักชนิดต่างๆ และเงินได้รายงวดหรือรายเดือนจากไม้ผล เช่น กล้วย มะพร้าว มะละกอ รวมทั้งผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลา เช่น คะน้า ผักกาดขาว กวางตุ้ง ผักชี แตงกวา จึงทำให้ปัจจุบันไม่มีหนี้สิน มีเงินออมไว้ใช้ยามจำเป็น ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี 2544 จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยทำการเกษตรร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ มีการจัดรูปแบบแปลงแบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงดิน รวมทั้งการอบรมอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ทำการเกษตรในพื้นที่ eight ไร่ อยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้น เหลือกินก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านและนำไปขายสร้างรายได้เสริม เช่น การทำปุ๋ยหมัก ผลิตถั่วงอกแบบไร้ราก การปลูกแตงกวา กล้วย พริก ผักกางมุ้ง ผักกูด มะนาว ไผ่ตงหวาน อีกทั้งยังมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงปลาในบ่อดิ

แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด
แนว พระ ราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจ พอ เพียง เริ่ม ต้น เมื่อ ใด

ในส่วนภาคเกษตร และภาคเอกชนเอง จะนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้กับได้อย่างไร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ด้านองค์กรธุรกิจเอกชน ในส่วนของภาคเอกชนนั้นได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างไร เมื่อได้เรียนรู้จากภาคธุรกิจไปแล้ว ขอให้ท่านได้เรียนรู้ทางด้านภาคเกษตร คุณลุงสำรอง แตงพลับ เป็นเกษตรกรดีเด่น และเพิ่งได้รางวัลเกษตรกรผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ อันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรีส่งเข้าประกวด

close
Scroll to Top