ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง

1.กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง ประกอบด้วย สะสาง แยกสิ่งของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกัน และกำจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการนั้นออกไปจากสถานที่นั้น ๆ

ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง
ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง

การดำเนินงานของ ระบบธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการมีอิสระในการดำเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันกับ ธุรกิจรายอื่นอย่างอิสระ ธุรกิจจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้า หรือ บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดย รูปแบบการแข่งขันสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้ 1.) การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ มีลักษณะสำคัญคือ ลักษณะของสินค้าจะคล้ายคลึงกัน ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคู่แข่งขัน ผู้ดำเนิน ธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาด หรือออกจากตลาดได้อย่างง่ายดาย ทำให้มีจำนวนธุรกิจ หลายรายเป็นทางเลือกของผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่มีธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่จะมีอำนาจ หรือ มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาของสินค้า ดังนั้นราคาของสินค้าถูกกำหนดโดย กฎของอุปสงค์และอุปทานของตลาด 2.) การแข่งขันแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง
ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง

จากการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนคงที่ระยะสั้น และต้นทุนคงที่ระยาวจะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นต้นทุนคงที่ แต่ต้นทุนคงที่ก็จะไม่แปรผันเฉพาะในช่วงระยะหนึ่งของกิจกรรมของกิจการเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น แม้ค่าเสื่อมราคาของกิจการจะเป็นต้นทุนที่คงที่ในระยะยาว หากกิจการมีการเพิ่มการผลิต ซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้กิจการมีต้นทุนเป็นค่าเสื่อมราคาที่มากขึ้น หมายความว่า ต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นใหม่ได้ออกนอกช่วงของการคงที่ไปในระยะก่อนหน้าของกิจการไปแล้ว กราฟต้นทุนคงที่ ขึ้นชื่อว่าต้นทุนคงที่ กราฟแสดงความสัมพันธ์ของต้นทุน และจำนวนในการผลิตมักเป็นเส้นตรง ขนานกับจำนวนหน่วย แม้จะออกนอกช่วงของการคงที่ไปเมื่อมีการผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะค่อย ๆ ลดลงแต่จะไม่เท่ากับ 0 ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต่างกันอย่างไร ต้นทุนคงที่แตกต่างจาก

ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง
ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง

ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง เป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแต่กลับเป็นต้นทุนขึ้น การขนย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตมีมากมาย เช่น งานขนย้ายวัตถุดิบหรือชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งการขนส่งของไปวางไว้ชั่วคราวเพื่อรอการใช้ครั้งต่อไป เกิดเป็นสต๊อกงานระหว่างการผลิต เป็นเรื่องที่องค์กรจะต้องพิจารณาตั้งแต่การออกแบบผังโรงงาน เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยการลดความสูญเสีย เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยการลดความสูญเสียในถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ดังนั้นเทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยการลดความสูญเสีย มีหลายวิธีด้วยกันดังนี้ เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H และหลักการ ECRS

การผลิตแบบโครงการ การผลิตแบบโครงการ คือ ระบบการผลิตที่ผลิตสิ่งของขนาดใหญ่ มีมูลค่าสูง มีลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และต้องอาศัยทรัพยากรในการผลิตสูง ซึ่งต้องผลิตเสร็จเป็นโครงการโครงการไป เช่น งานก่อสร้างอาคาร การสร้างเขื่อน การสร้างเรือ การต่อเครื่องบิน เป็นต้น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า การผลิตแบบนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะผลิตโปรดักต์ชิ้นหนึ่ง (หรือหนึ่งโครงการ) จนแล้วเสร็จ การผลิตจึงเกิดขึ้นที่สถานที่ตั้งของโครงการ ทรัพยากรต่างๆ จะถูกนำมาไว้ ณ สถานที่นั้นให้พร้อม และเมื่อจบโครงการจึงค่อยย้ายทรัพยากร เช่น เครื่องจักร แรงงาน วัสดุ ฯลฯ ไปเก็บหรือย้ายไปสถานที่การผลิตโครงการต่อไป ลักษณะของการผลิตแบบโครงการ

ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง
ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง

แนะประยุกต์ใช้หลักป้องกันอันตรายจากรังสีป้องกันโควิด-19 ยุวเกษตรดีเด่น สานต่องานเกษตรบ้าน-โรงเรียน เด็กเก่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน กล้วยอบเนย ท่าฉนวน สุโขทัย ผลิตภัณฑ์ทำเงิน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว

ปัจจัย การ ผลิต ประกอบด้วย อะไร บ้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top