เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา

เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา

ด้วยความน่าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับชุดโคตรแพงของนางวิสาขาดังกล่าว ผมจึงค้นหาข้อมูลของนางวิสาขามาเผยแพร่ เพื่อให้ทราบทั่วกัน จะได้เปรียบกับข้อมูลของทางวัดธรรมกายดังกล่าว และในที่สุดแล้วผมก็ได้เลือกข้อมูลจากวิกิพีเดียมาเผย เพราะเป็นข้อมูลที่ตัด ‘กระพี้’ ต่างๆออกไปแล้ว รวมทั้งเรื่องชุดแสนแพงของนางวิสาขาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลอื่นที่มีความพิศดารอีกด้วย ซึ่งถึงแม้ด้วยใจจริงแล้วผมก็ไม่เต็มใจที่จะนำมาเผยแพร่นัก แต่ในฐานะ พุทธศาสนิกชนที่องค์พระศาสดาทรงตรัสสอนเอาไว้ใน หลัก ‘กาลามสูตร’ ให้เราพิจารณาหาความจริง แม้แต่ในคำสอนของพระองค์

เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา
เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับกิจกรรมแจกสื่อฯ ประกาศกิจกรรมแจกสื่อฯ ความเคลื่อนไหวล่าสุดกิจกรรมแจกสื่อฯ รายงานกิจกรรมแจกสื่อฯ ในประเทศ รายงานกิจกรรมแจกสื่อฯ ต่างประเทศ

เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน

เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้าง ยี่สิบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏกัปเป็นอันมากบ้าง

๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟ็กซ์. กลุ่ม LINE ทำงานและข่าวสารของวัด ประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓

ขอให้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุ

บรรเทาความไม่ยินดีของภิกษุเหล่านั้นด้วยเรื่องกุณาลชาดก แล้วให้ท่านทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล แล้วนำกลับมาสู่ป่ามหาวันอีกครั้งหนึ่ง ให้ดำรงอยู่ในพระอรหัตตผลแล พระชายาของภิกษุเหล่านั้นเพื่อจะรู้จิตของภิกษุเหล่านั้นว่าคิดอย่างไร จึงส่งข่าวไปอีกครั้ง ภิกษุเหล่านั้นส่งสาส์นตอบไปว่า พวกเราไม่ควรอยู่ครองเรือน เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะนิพพาน และเรื่องของพระภิกษุกุมาร รูป จะนำไปสู่การบังเกิด ภิกษุณี ในปีต่อไป นางวิสาขาพบพระพุทธเจ้า คัดตกแต่งจากสารานุกรม

เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา
เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา

ในที่ซึ่งอาจจะเสพเมถุนธรรมได้. สองบทว่า นิสชฺช กปฺเปยฺยได้แก่ พึงทำการนั่ง. ก็เพราะบุคคลนั่งก่อน แล้วจึงนอน ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสการนั่งและการนอนทั้งสองไว้ ในบทภาชนะแห่งบทว่านิสชฺช

บางพวกบังเกิดในเทวโลก. พระธรรมเทศนาได้มีผล แม้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก ด้วยอาการอย่างนี้.

  • พระองค์เสด็จยืนและ
  • พยายามเพื่อความฉิบหายแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย ๑
  • ในปัญหาที่เขาถาม ไม่มี
  • มาลาดถวายในบริเวณพระคันธกุฏี

10) ควรนอบน้อมเทวดาภายใน หมายความว่า เห็นพ่อสามี แม่สามี และสามี เป็นดังเทวดาที่ควรนอบน้อม เมื่อแก้ข้อกล่าวหาจนตนเองพ้นผิดหมดแล้ว นางวิสาขาก็จะออกจากบ้านเศรษฐีไป เศรษฐีขอโทษที่เข้าใจผิด ของให้นางอยู่ต่อไป นางวิสาขาจึงขอทำบุญในพระพุทธศาสนาโดยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยภัตตาหาร เมื่อถึงเวลาฟังธรรม นางวิสาขาให้คนไปเชิญพ่อสามีมาฟังธรรม ดูเป็นชีเปลือย จึงขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุ นางวิสาขาเป็นพุทธสาวิกาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยมาก ไปวัดเพื่อฟังธรรมทุกวันมิได้ขาด หลังจากฟังธรรมแล้วมักจะเดินตรวจรอบวัด เพื่อซักถามพระภิกษุรูปใดมีความประสงค์ สิ่งใดจะได้ช่วยจัดหามาถวาย โดยนางได้ขอพรจากพระพุทธเจ้า eight ประการ และพระองค์ก็ทรงประทานให้พร eight ประการคือ

undefined

ชื่อว่ามีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เพราะเมื่อห้วงน้ำไหลนองไปเพียงเข่าบ้าง เพียงสะเอวบ้าง เท้าหรือจีวรของภิกษุ แม้รูปหนึ่ง ก็ไม่ได้เปียกน้ำ ดังนี้แล้ว ร่าเริง เบิกบานใจ อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคผู้เสวยเสร็จแล้ว ทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาตรห้ามภัตรแล้วนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่า

เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา
เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา

หากเราจะเย้าพระสารีบุตร ถามปัญหาในท่ามกลางบริษัทนี้. บริษัทนี้รู้ว่า ภิกษุนี้เป็นพหูสูต ก็จักกระทำสักการะและยกย่อง จึงลุกขึ้นจากระหว่างบริษัทเข้าไปหาพระเถระ ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง แล้วกล่าวว่า

undefined

[๔๗] ถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งสองนี้แล มีวาทะลงกันได้โดยอรรถ ยังต่างกันแต่โดยพยัญชนะ พวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่า ว่าง่ายกว่ากัน พึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่า

เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา
เพราะ เหตุ ใด นาง วิสาขา จึง ได้ ชื่อ อีก ชื่อ หนึ่ง ว่า มิ คา ร มา ตา

พวกชาวบ้านตอบว่า นางนั่งอยู่ในห้อง เจ้าข้า จึงท่านพระอุทายีเข้าไปหาสาวน้อยนั้น ครั้นแล้วสำเร็จการนั่งใน ที่ลับ คือในอาสนะกำบังซึ่งพอจะทำการได้กับสาวน้อยนั้น หนึ่งต่อหนึ่ง เจรจากล่าวธรรมอยู่ ควรแก่เวลา.

close
Scroll to Top