เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก

เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก

เหมือนนกแขกเต้าชื่อโปฏฐปาทะหมกไหม้อยู่ที่เถ้าไฟในเตา ว่าด้วยคหบดีโพธิสัตว์ รุหกวรรค รวมชาดกที่มีในวรรค [๙๗] เหตุทั้ง ๒ ประการไม่ควรแก่เรา เราไม่ชอบใจเลย ก็หญิงนี้ลงไปในฉางข้าวแล้ว ยังพูดว่า ฉันยังใช้คืนท่านไม่ได้

ผู้มีดวงตางาม ยิ้มแย้มร่าเริงน่ารักนี้ไปโดยพลการ ท่านจะทำอย่างไรเล่า [๕๐] ถ้าอาตมาเกิดความโกรธขึ้น ความโกรธก็จะไม่พึงเสื่อมคลาย

เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก
เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก

ชนเหล่านั้นมีอาสวะสิ้นแล้ว เป็นพระอรหันต์ ทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นมีผลมาก มาตังคชาดกที่ ๑ จบ

ครู่หนึ่งจึงบ่ายหน้าสู่ทิศปราจีนหลีกไป [๑๕๓] ครั้นบ่ายหน้าสู่ทิศปราจีนไปได้ครู่หนึ่ง ได้เหลียวกลับมา มองดูอาตมาด้วยดวงตาทั้ง ๒ ที่นองไปด้วยน้ำตา ในคราวนั้น อาตมาได้ประคองอัญชลีทั้ง ๑๐ นิ้ว

เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก
เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก

[๑๓๑] โคเปลี่ยวมีกำลังของนายบ้าน มีหนอกกระเพื่อม มีสีสันสวยงาม มีกำลังวังชาสมบูรณ์ มันเหยียบข้าพเจ้า ข้าพเจ้าโกรธจึงได้กัดมัน มันทุรนทุรายเพราะความทุกข์จนถึงตาย

เมื่อไม่ทรงเห็นพระสวามีผู้เป็นที่พึ่งในป่า ก็มีดวงพระเนตรพร่าพรายเพราะความร้อน ทรงกันแสงอยู่ ณ ที่นั้น [๓๑๔] เมื่อไม่ทรงพบพระราชบุตร พระนางก็ทรงไหว้วอน สมณพราหมณ์และฤๅษีผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะว่า ดิฉันขอถึงพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่ระลึก

เหตุไร เจ้าทั้ง ๒ จึงพากันเศร้าโศกไม่สร่างซาอยู่ในป่านี้ (กินนรีกราบทูลว่า) [๑๙๓] พ่อพราน เราทั้ง ๒ พลัดพรากกันอยู่หนึ่งราตรี ไม่อยากจะพลัดพรากจากกัน เมื่อระลึกถึงกันและกัน

เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก
เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก

ข้าพระองค์ได้รับแล้วในวันนี้ ข้าพระองค์พิจารณาถึงสมญานั้นอยู่จักขอบวชในวันนี้ เพราะข้าพระองค์ไม่มีความพอใจในการบริโภคกามคุณในโลกนี้ กัลยาณธรรมชาดกที่ ๑ จบ ว่าด้วยราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกที่ภูเขาเงิน

แต่เพราะเห็นญาติๆ พร้อมเพรียงเป็นอันเดียวกัน เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงซบเซาอยู่ผู้เดียวในป่า [๑๗๐] เมื่อก่อนสุกรเหล่านี้กลัวภัย แยกกันหนีไปคนละทิศละทาง แสวงหาที่พึ่ง แต่บัดนี้พวกมันกลับรวมหมู่กันตั้งท่าสู้ ยากที่ข้าพเจ้าจะข่มพวกมันได้

เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก
เพราะ เหตุ ใด ท่าน บี พี จึง ได้ รับ การ ยกย่อง เป็น บิดา แห่ง ลูกเสือ โลก

พระราชาพึงทรงห้ามการตรัสคำไม่จริง ความโกรธ ความหรรษาร่าเริง ต่อแต่นั้นพึงตรัสสั่งให้ทำราชกิจ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า นั้นเป็นพระราชประเพณี [๔] ขอเดชะเสด็จพ่อ เมื่อก่อนกรรมใดเป็นกรรมกระทำให้ เดือดร้อนโดยไม่ต้องสงสัย พระองค์ทรงทำไว้แล้ว ๑ กรรมใดพระองค์ทรงมีความกำหนัดและความขัดเคืองทรงทำ ๑

[๑๒๐] ท่านเป็นเทวดามาจากสวรรค์หรือหนอ หรือว่าเป็นฤๅษีผู้มีฤทธิ์มาก ท่านเป็นใครกันแน่มาถึงที่นี้ จงประกาศตนให้ดิฉันทราบ [๑๒๑] หมู่เทพมาประชุมพร้อมกันที่สภาชื่อสุธรรมาถวายบังคมท่านผู้ใด

พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง เพราะภัยที่ยังมาไม่ถึง นักปราชญ์จึงได้พิจารณาเห็นโลกทั้ง ๒

เมื่อนั้นเรากับเธอพึงเกี่ยวข้องกันได้แน่ [๗๙] เมื่อใดป้อมถูกสร้างขึ้นอย่างดีด้วยขายุง มั่นคงและไม่หวั่นไหว [๘๐] เมื่อใดบันไดถูกสร้างขึ้นอย่างดีด้วยเขากระต่าย เพื่อประโยชน์แก่การขึ้นสวรรค์ได้ เมื่อนั้นเรากับเธอพึงอยู่ร่วมกันได้แน่

หญิงนี้เป็นของเรา มันละเมิดธรรม กลับประพฤติอธรรม [๙๔] จะไว้ใจได้อย่างไรว่า เราคุ้มครองไว้ได้ดี เพราะพวกหญิงหลายใจ ไม่มีการรักษาไว้ได้เลย

Scroll to Top