พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา

พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่าไฉน ภิกษุทั้งหลาย จึงได้ก่อไฟผิงเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ทรงสอบถาม พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกภิกษุก่อไฟผิง จริงหรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า ทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้น จึงได้ก่อไฟผิงเล่า

พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา
พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา

ปพฺพชฺชา บวชเป็นดาบสหรือพระภิกษุอยู่ คุณสมฺปตฺติ ได้สมาบัติ ๘ และ อภิญญา ๕ อธิกาโร อาจสละชีวิตแก่พระพุทธเจ้าได้ ฉนฺทตา มีฉันทะ อุตสาหะ บำเพ็ญพุทธกากรธรรม

พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา
พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา

�������ต่อมา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วได้ ๗ วัน พระสุภัททะร่วมอยู่ในคณะของพระมหากัสสปเถระ ซึ่งกำลังเดินทางจากเมืองปาวาสู่เมืองกุสินารา ระหว่างทางนั้น คณะได้ทราบข่าวพุทธปรินิพพานจากอาชีวกผู้หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นราคะ (คือพระปุถชน โสดาบัน และสกทาคามี) พากันร้องไห้คร่ำครวญเป็นอันมาก �������ในขณะนั้นเอง พระสุภัททะวุฒบรรพชิต ก็ร้องห้ามขึ้นว่า �อย่าเลย ท่านผู้มีอายุ พวกท่านอย่าเศร้าโศก อย่าร่ำไห้ไปเลย พวกเราพ้นดีแล้ว พระมหาสมณะนั้นคอยเบียดเบียนพวกเราว่า สิ่งนี้ควรแก่เธอ สิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอ บัดนี้พวกเราปรารถนาสิ่งใด ก็จักกระทำสิ่งนั้น� �������พระมหากัสสปเถระได้ฟังแล้วเกิดธรรมสังเวช ดำริว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง ๗ วัน ก็ยังเกิดเสี้ยนหนามขึ้นแล้วในพระศาสนา หากต่อไปคนชั่วได้พวกพ้องมีกำลังเติบกล้าขึ้น ก็จะทำพระศาสนาให้เสื่อมถอย ดังนั้น หลังจากเสร็จงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ว ท่านจึงได้ยกถ้อยคำของสุภัททะวุฒบรรพชิต �������นี้ขึ้นเป็นข้อปรารภ ชักชวนพระเถระทั้งหลายร่วมกันทำสังคายนาครั้งแรก แสดงผลการค้น ลำดับที่��17 / 44โสดาบัน ผู้ถึงกระแสที่จะนำไปสู่นิพพาน,

ห้องสมุด หนังสือ หนังสือนิยาย ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ หอศิลป์ ศิลปะ ภาพวาด ประวัติศาสตร์ศิลป์ สื่อประสม Graphic Design เว็บไซต์ในเครือ ติดตามพันทิป

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ กฎ กติกา และมารยาท คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น ติดต่อทีมงาน Pantip

พระพุทธเจ้า ทรงมีพุทธกิจประจำวันอยู่ตลอดพระชนมชีพด้วยอาการดังนี้ จะได้เวลาประทับเพื่อพักผ่อนพระอิริยาบถนั้นน้อยนัก ทรงบำเพ็ญพุทธกิจโดยพระมหากรุณาแก่สรรพสัตว์โดยไม่เลือกหน้า ทรงยังพระชนชีพอยู่ด้วยอาหารอันมีผู้ศรัทธานำมาถวาย เสด็จจากคามหนึ่งสู่คามหนึ่ง จากนิคมจากชนบท จากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งมิได้หยุดอยู่กับที่ เว้นแต่การอันเป็นฤดูพรรษา เพื่อความสุขของทวยนิกรทั่วหน้า จวบจนพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา อันเป็นเวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ประวัติ บัณฑิตวิทยาลัย มมร ประวัตินักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) ชั้น 2

ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันอยู่ในเมือง กุสีนคระ) แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิต ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญ เช่นนี้ ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชา

วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช forty five ปี ในเวลาเช้ามืดพระโพธิสัตว์ ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา และเมื่อตรัสรู้แล้ว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้น อบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรม ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน forty five พรรษา พระพุทธองค์เสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงแสดงธรรม ทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมาภิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วน วันอังคารขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา พระโพธิสัตว์เสด็จดับขันธปรินิพพาน คงเหลือแต่พระธรรมกาย ก่อนจะเสด็จดับขันธ์ ยังทรงมีมหากรุณาประทานปัจฉิมโอวาทแก่พุทธบริษัทว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร พระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมสูงสุด หรือความจริงของสรรพสิ่ง (ไตรลักษณ์ 3) และความจริงของชีวิต (ปฏิจจสมุปบาท 12) ว่าสรรพสิ่งและชีวิตทั้งปวงนั้นล้วนมีลักษณะเป็นสามัญธรรมดา three ประการ คือ อนิจจัง ความเปลี่ยนแปลง ความไม่จีรังยั่งยืนของสิ่งทั้งปวง เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช และวัตถุทั้งปวงไม่อาจจะหลีกเลี่ยง

วันวิสาขบูชา 2559 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม เชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันวิสาขบูชากันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบความเป็นมา และความสำคัญของวันวิสาขบูชา ถ้างั้นอย่ารอช้า…เราไปค้นหาความหมายของวันวิสาขบูชา และอ่านประวัติ พร้อม ๆ กันดีกว่าครับ ประวัติวันวิสาขบูชาและ

พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา
พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา

ผ่าพิสูจน์แล้ว ผญบ.แพร่ เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน กทม.ปิดตลาด eleven แห่ง ควบคุมโควิด-19 มีที่ไหนบ้าง? ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ ยังสูง! ติดเพิ่ม three,052 ราย เสียชีวิตอีก 24 ราย ‘ม.33 เรารักกัน’ รอบใหม่ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รับเงินเยียวยา 2,000 บาท เริ่ม 24 พ.ค.sixty four

สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจาก “ตัณหา” อันได้แก่ ความอยากได้ต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มรรค คือ หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ เป็นการปฎิบัติเพื่อแก้ปัญหา มี 8 ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง three ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการ ดำรงชีวิตค่ะ รวมภาพกิจกรรม บริการที่แนะนำ ข้อมูล BIG DATA โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา
พระพุทธเจ้า ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ใน ขณะที่ มี พระ ชนมายุ กี่ พรรษา

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า ไม่เคยมี จักไม่มี และย่อม ไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่น ซึ่งจะมี ปัญญาในทางพระสัมมาสัมโพธิญาณ ยิ่งกว่าพระผู้มี พระภาคเจ้า เนื่องจากพระสารีบุตร ต้องการประกาศความเลื่อมใสของตนในเมืองนาลันทา เพราะว่าเมือง นาลันทา เป็นศูนย์การศึกษาแม้ในครั้งพุทธกาล เป็นศูนย์รวม นักปราชญ์นักวิชาการ พระสารีบุตร ซึ่งเป็นเลิศทางด้านปัญญาประสงค์ จะประกาศให้เหล่านักวิชาการแห่งนาลันทา รับรู้ความ ยิ่งใหญ่ ของพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระพุทธเจ้า ระดับวิชาการ พระพุทธองค์ทรงประกาศให้รู้ว่า อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ครอบคลุมภูมิปัญญา ทุกระดับ ทิฏฐิ sixty two ซึ่งเป็นเรื่องเชิงวิชาการ เป็นปรัชญา พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้ง แต่ไม่ประสงค์จะ อภิปรายตอบข้อสงสัย เพราะไม่มีประโยชน์ และจะกลายเป็นประเด็นให้เจ้าลัทธิ นำไปกล่าวอ้าง ในที่ต่างๆ ว่า พระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้ อย่างนี้ ระดับอุดมการณ์ พระพุทธองค์ทรงประกาศภาวะยิ่งใหญ่แห่งนิพพานว่า เป็นที่ดับสนิทของ มหาภูตรูป เป็นที่ดับสนิทแห่งนาม ภาวะที่ เรียกว่านิพพาน นี่แหละคืออุดมการณ์สูงสุด แห่งการ ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ความรุ่งเรืองหลังพุทธกาล มหาวิทยาลัยนาลันทา

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์ กับเมืองนาลันทา พร้อมด้วยภิกษุ หมู่ใหญ่ ประมาณ 500 รูป แม้สุปปิยปริพาชก ก็ได้เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์ กับเมือง นาลันทา พร้อม ด้วยพรหมทัตมาณพผู้เป็นศิษย์… เมืองนาลันทามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงราชคฤห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ เป็นที่ซึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จไปมาเสมอ (โคจรคาม) นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญ ใกล้เคียง เช่น สวนมะม่วงชื่อ ปาวาริกะ ซึ่งทุสสิกปาวาริกเศรษฐีน้อมถวาย สวนอัมพลัฏฐิกา ปาฏลิคาม และพหุปุตตเจดีย์ ความสำคัญของเมืองนาลันทาสมัยพุทธกาล นาลันทามีความสำคัญมาแต่ครั้งพุทธกาล เห็นได้จากกรณีที่พระสารีบุตรบันลือสีหนาท ประกาศ ความเลื่อมใสของตน ในอนุตตรสัมมา สัมโพธิญาณ ของพระพุทธเจ้าว่า

Scroll to Top