ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร

ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร

ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝึกหัดชำระจิตให้สงบมีสุขภาพคุณภาพและประสิทธิ ปฏิทินวันมาฆบูชา อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ วันมาฆบูชา เดินสายไหว้พระ 9 วัด ในวันมาฆบูชา

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ร่วมแสดงความคิดเห็น พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องม […] เก๋งชนจยย.กลางสี่แยก เมืองน่าน

(Hiuen-Tsang) ​ซึ่งได้จาริกมาเมืองราชคฤห์ราวปี 1300ซึ่งท่านบันทึกไว้แต่เพียงว่า ท่านได้เห็นแต่เพียงซากมูลคันธกุฎีซึ่งมีกำแพงและอิฐล้อมรอบอยู่เท่านั้น (ในสมัยนั้นเมืองราชคฤห์โรยราถึงที่สุดแล้ว พระถังซำจั๋งได้แต่เพียงจดตำแหน่งที่ตั้งทิศทางระยะทางของสถูปและโบราณสถานเก่าแก่อื่น ๆ ในเมืองราชคฤห์ไว้มาก ทำให้เป็นประโยชน์แก่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีในการค้นหาโบราณสถานต่าง ๆ ในเมืองราชคฤห์ในปัจจุบัน) จุดแสวงบุญและสภาพของวัดเวฬุวันในปัจจุบัน ปัจจุบันหลังถูกทอดทิ้งเป็นเวลากว่าพันปี และได้รับการบูรณะโดยกองโบราณคดีอินเดียในช่วงที่อินเดียยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จุดที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชา (ลานจาตุรงคสันนิบาต) ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

วัดศรีมยุเรศวร** Shri Mayureshwar Mandir Or Morgaon Ganesha Temple เมืองโมเรกาวน์ Morgaon ใกล้กับเมืองปูเน Pune**

พระเจ้าสุปปะพุทธะ มีจิตโกรธแค้นอาฆาต ที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบ ที่ทอดทิ้งธิดาของตน ขวางทางที่พระพุทธองค์จะออกโปรดเวไนยสัตว์ เสด็จดำเนินไม่ได้เพราะมีทางออกอยู่ทางเดียว ถึงกับต้องอดพระกระยาหารไป ๑ วัน นันทมานพ เข้าปลุกปล้ำ ข่มขืนภิกษุณี ชื่อ อุบลวรรณาเถรี จิญจมาณวิกา แกล้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ กับพระพุทธองค์ โดยเอาไม้กลึงนูนไปผูกรัด ไว้ที่หน้าท้องในเสื้อผ้า นันทยักษ์ เหาะขึ้นกลางอากาศแล้วใช้ กระบองซึ่งเป็นอาวุธประจำตน ฟาดลงมา หมายเศียรของพระสารีบุตร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย

อาหาร-ท่องเที่ยว กีฬาต่างประเทศ ฟุตบอลต่างประเทศ ฟุตบอลในประเทศ

มาฆบูชา วันแห่งความรักบริสุทธิ์

‘WHO’ เตือนทั่วโลกฉีด ‘วัคซีนผสมสูตร’ อันตราย! วันอาสาฬหบูชา “วันอาสาฬหบูชา” ตรงเป็นวันที่ 15 ค่ำ เดือน 8

ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร
ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร

การแพทย์แผนไทยสมัยอยุธยา ตำนานกล่าวถึงสาเหตุการอพยพสร้างเมืองใหม่ของพระเจ้าอู่ทองว่า เมืองเดิมเกิดภัยพิบัติ แม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน เกิดโรคห่าระบาด ทำให้เกิดการอพยพผู้คนออกจากเมืองเดิม เพื่อแสวงหาทำเลที่ตั้งเมืองใหม่ที่บริเวณหนองโสน เป็นสภาพที่ลุ่ม มีแม่น้ำ ๓ สายไหลผ่านคือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี และภายหลังสถาปนาเป็นเมืองหลวงชื่อพระนครกรุงศรีอยุธยา พระมหากรุณาธิคุณ ประวัติความเป็นมาของวิชานวดไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เปิดให้มีการสอนวิชาการแพทย์แผนไทยและแบ่งตำราการนวดเป็นภาควิชาหัตถศาสตร์เรียกว่า”ตำรานวดฉบับหลวง”

สังเวชนียสถานสารนาถ** Sarnath Buddhist Monastery เมืองสารนาถ Sarnath ใกล้กับเมืองพาราณสี Varanasi **

ค้นหาเริ่มค้นหา ข่าวท่องเที่ยว ไปจาริกแสวงบุญช่วงเข้าพรรษา ณ ดินแดนแห่งศาสนา ประเทศอินเดีย บทความทั้งหมด

ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร
ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร

ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียด ในบริเวณอันกว้างขวาง และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ที่นี่ยังมีพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรด้วย พาราณสี หรือ วาราณสี เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า four,000 ปี เป็นเมืองที่มีแม่คงคาศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าเป็นสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวเทพ ถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย และเป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก ครั้งสมัยอาณานิคม เมืองนี้มีชื่อว่า เบนาเรส ( Benares) พาราณสียังเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในหลายด้าน กล่าวคือ เป็นที่เกิดของพระโพธิสัตว์หลายครั้ง โดยมีอาณาเขตครอบคลุมถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ อันเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่ง หาเรื่องเที่ยวแนะนำ ข้อควรรู้มัลดีฟส์ ก่อนบินลัดฟ้าไปฟินกับสวรรค์แห่งท้องทะเล

ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร
ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร

นอกจากจะเป็นสังฆารามแห่งแรกแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ อันก่อให้เกิดวันมาฆบูชา เมื่อขึ้น 15 ค่ำ เดือน three เป็นที่แสดงธรรมเทศนาและพระสูตรต่างๆ เป็นที่ประดิษฐานพระสถูปพระธาตุของพระอรหันต์ชั้นผู้ใหญ่ และเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรก เพราะหมอชีวกโมารภัจจ์เป็นผู้ถวายการรักษาให้กับพระองค์เมื่อคราวที่ถูกพระเจ้าเทวทัตลอบทำร้ายจนห้อเลือด ติดตามชมสถานที่สำคัญแห่งพุทธศาสนาอันเป็นส่วนหนึ่งของพุทธประวัติของมหาศาสดาได้ใน “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา sixteen.forty five – 18.00 น. สุดยอดซีรีส์ ช่อง thirteen ทำไมพระพุทธเจ้า “นอนตะแคงขวา” ตอนปรินิพพาน 8,318 views

ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร
ผู้ สร้าง วัด เวฬุวัน ถวาย พระพุทธเจ้า คือ ใคร

เมือง…แขกแบ่งชนชั้น เมือง…เวฬุวันวัดป่า เมือง…อัครสาวก เมือง…เปรตนรกขอส่วนบุญ คู่มือพระธรรมวิทยากร

พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ประวัติศาสนาพุทธ ศาสดา พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า)

Scroll to Top