สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3

เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่3006สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่3007สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่3101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3

เว็ปไซต์สพปลำปาง เขต three แผนดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบป้องกันน้ำท่วม เลขที่2/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบป้องกันน้ำท่วม เลขที่ 1/2563 แสดงบทความ จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม » ประกาศรับสมัคร/สอบคัดเลือก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต three นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3

► Facebook การบริหารงาน ♦ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ♦ รายงานการกำกับติดตามฯ รอบ 6 เดือน ♦ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี♦ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหาร งาน การเงินและสินทรัพย์ กลุ่มพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา eight/1 หมู่1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่9003สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต three นายธันวา ลิ่มสถาพร เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่9101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายประหยัด สุขขี เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่9201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 63 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลดปกรายงาน ดาวน์โหลดโลโก้ สพป.แพร่ 2 งานภายใน สพป.แพร่ 2 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564รายละเอียด งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564รายละเอียด งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียด

กศน.จังหวัดชัยภูมิ ระบบงบประมาณ/แบบรูปรายการ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รูปแบบรายการประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

(ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563) รายงานความพร้อม สพป.ชร.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด คลิก

สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
สํา นักงาน เขต พื้นที่ การ ศึกษา ประถม ศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา ผลงาน / รางวัลเด่น (เขต) เผยแพร่ผลงาน นางวรี สุขรักษา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านเว็บไซต์ของนายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจา

พิธีเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ อำเภอโชคชัย 2 กรกฎาคม กรกฎาคม 2019 พิธีสวนสนาม โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก

นักจัดการงานทั่วไป นางอรนลิน ทองวัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน นางสาวเภาสุรัตน์ ศรีชัยนาท

Scroll to Top