วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร

วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร

มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ศาลรัฐธรรมนูญ (อาคารสำนักงานเกษตร กรุงเทพฯ)

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมัยรัชกาลที่ ๓ ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ ทั่วทั้งพระอาราม และได้สร้างอาคารขึ้นใหม่หลายหลัง ได้แก่ เศวตกุฎาคารวิหารยอดสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ หอพระนากสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐานพระนากที่อัญเชิญจากรุงศรีอยุธยา ต่อมาเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระราชโอรส และพระราชธิดาในพระมหากษัตริย์ พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประดับจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ พระปรางค์ ๘ องค์

ย้อนอดีต วังหน้า หนึ่งในพระราชวังที่รุ่งเรืองและสำคัญที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์​

ประวัติการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ เป็นความรู้ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จากในอดีตที่ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาให้การช่วยเหลือ ชาวบ้านที่เจ็บป่วยจึงต้องหันไปพึ่งพาหมอที่อยู่ตามชุมชนหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง ซึ่งหมอเหล่านี้ก็มีการนำเอาความรู้มาจากตำราบันทึกประสบการณ์ และการบอกเล่าจากหมอรุ่นเก่า กลายเป็นที่พึ่งพิงสำหรับชาวบ้านมาช้านาน การแพทย์แผนไทยก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ในยุคนั้นยังมีการขุดค้นพบแท่งบดยาซึ่งเป็นแท่งหินมีปลายกลมมน พบว่าอยู่ในยุคสมัยทวารวดี หลักฐานของการใช้ยาแผนโบราณยังถูกบันทึกลงในศิลาจารึกอันเลื่องชื่อของพ่อขุนรามคำแหงเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรบริเวณเขาสรรพยาหรือเขาหลวง เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านให้สามารถเข้ามาเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปใช้ในการรักษาและบำรุงร่างกายในยามจำเป็น ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เริ่มมีการจัดยาให้กับชาวบ้านที่เข้ามาทำการรักษาได้ถูกต้องมากขึ้น จากเดิมที่ชาวบ้านต้องหาเก็บเกี่ยวเอาเองตามสภาพความรู้ที่มี เริ่มปรากฏให้เห็นแหล่งจ่ายยาที่ชัดเจนมากขึ้น ร้านขายยาสมุนไพรเริ่มกระจายตัวเข้าใกล้แหล่งชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ด้านในหรือด้านนอกกำแพงเมือง ทำให้การซื้อหายาสมุนไพรได้ตรงกับโรคที่เป็น

วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร
วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร

ภายในอาคารโดม เมื่อเดินจากบันไดกลางขึ้นไปบนชั้น ๒ ห้องแรกจะเป็นห้องทำงานของบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย นั่นคือ ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ นั่นเอง ซึ่งห้องเดียวกันนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นศูนย์บัญชาการขบวนการเสรีไทยที่มีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้นำ โดยทำงาน ร่วมกับคณะเสรีไทยสายอังกฤษและสายสหรัฐอเมริกา กล่าวได้ว่า ตึกโดมได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัย ดังเช่นที่นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยแห่งนี้นิยมเรียกตนเองว่า “ลูกแม่โดม” ตลอดมา ซึ่งลูกแม่โดมคนหนึ่งที่ชื่อว่า เปลื้อง วรรณศรี ได้ประพันธ์บทกวี “โดม…ผู้พิทักษ์ธรรม” ไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ความตอนหนึ่งกล่าวว่า

ส ค2428 สิ้น “วังหน้า” หรือ พระพระมหาอุปราชองค์สุดท้าย

เป็นทางเดินเชื่อมต่อกันระหว่างพระที่นั่งองค์กลางกับองค์ตะวันออก สำหรับรับรองพระราชอาคันตุกะ เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องสัตราวุธโบราณ มุขกระสันตะวันตก เป็นทางเดินเชื่อมระหว่างพระที่นั่งองค์กลางกับองค์ตะวันตก เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพระแสงปืนโบราณ

  • ต้นความคิด “สร้างวังรอบพระนคร ป้องกันกรุง”
  • 25 มิถุนายน 2017
  • ไฮไลต์ four วันอภิปรายร่าง พ.ร.บ.
  • วรรณกรรมเรื่อง ราชาธิราช
  • พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) จึงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์อาคารต่างๆ ในวังหน้า รวมถึงโปรดให้สร้างพระที่นั่งเก๋งจีนและพระที่นั่งตึกฝรั่งสูง 2 ชั้น รู้จักกันในปัจจุบันว่า ‘พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์’

มาจากซุ้มจรนำพระปรางค์วัดพุทไธสวรรย์ กรุงศรีอยุธยา และโปรดเกล้าฯ ให้ยุบหล่อใหม่เป็นพระพุทธรูป) เมื่อครั้งที่หอพระมณเฑียรธรรมองค์เดิมถูกไฟไหม้ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทูลอาสาสร้างหอพระมณเฑียรธรรมหลังใหม่ถวาย โดยให้ช่างวังหน้ามาดำเนินการก่อสร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรมและการประดับตกแต่งรวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระมณเฑียรธรรมนี้จึงเป็นศิลปะแบบวังหน้า หน้าบันทำด้วยไม้จำหลักลายพระพรหมทรงหงส์ อยู่เหนือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ล้อมรอบด้วยลายก้านขดเทพนม ที่แผงรอคอสองเป็นซุ้มเรือนแก้วตั้งเทพนมเรียงกัน 5

thirteen.2 ธรรมาธิกรณ์ ใช้ตรา เทพยดาทรงพระนนทิการ thirteen.three โกษาธิบดี ใช้ตรา . 13.4 เกษตราธิการ ใช้ตรา พระพิรุณทรงนาค หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออกของไทยคือ กรมพระคลัง ( กรมท่า. ) หัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออกของไทยมี 9 เมือง คือ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี บางละมุง ระยอง จันทบุรี ตราด

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระพุทธปรางค์ปราสาทสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๙๘ ตามแบบปราสาททอง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้วยวัตถุประสงค์ครั้งแรก จะให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต แต่ภายหลังที่รัชกาลที่ ๔ เสด็จสวรรคตแล้ว ได้กลายเป็นที่ประดิษฐาน พระเจดีย์กะไหล่ทอง ต่อมาเกิดไฟไหม้ ในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมรูปรัชกาลต่างๆ จนถึงปัจจุบันพระศรีรัตนเจดีย์ สร้างขึ้นพร้อมๆ กับพระพุทธปรางค์ปราสาท เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หอราชพงศานุสร และหอราชกรมานุสรเป็นหอพระขนาดเล็ก ๒ หอ หอราชพงศานุสร ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างอุทิศถวายพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หอราชกรมานุสรประดิษฐานพระพุทธรูป ๓๔ พระองค์ ทรงสร้างอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยา พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์๕ พระองค์

วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร
วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๒. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๒. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๑. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๗. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙๘-๒๙๙.

พระที่นั่งมหิศรปราสาท หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งราชฤดี พระที่นั่งดุสิตาภิรมย์

วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร
วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการฟื้นฟูขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้แก่ 43.1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 43.2 พระราชพิธีโสกันต์ forty three.3 การเล่นสักวา ประเพณีการเล่นสักวาในสมัยรัชกาลที่ 1 จัดให้มีการเล่นกันที่ คลองมหานาค

วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร
วังหน้า พระองค์ แรก ใน สมัย รัตนโกสินทร์ เกี่ยวข้อง กับ รัชกาล ที่ 1 อย่างไร

close
Scroll to Top