วัจ น ภาษา คือ

วัจ น ภาษา คือ

และเราคิดว่าถูก เพราะถูกใจเรา ถ้าเป็นความรู้ทางโลก ไม่ว่ากันค่ะ แต่ถ้าเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ถือว่า ตู่พระพุทธวัจนะ บิดเบือนพุทธโอวาทค่ะ เพราะคาถาธรรมบท พุทธอุทาน พุทธวัจนะ พุทธโอวาท ทั้งหลาย ล้วนมีนัยแห่งธรรมที่ลึกซึ้งละเอียด สุขุม ลุ่มลึก แล้วปัญญาปุถุชน ที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบมาตีความตามความคิดของตน แต่งต่อเติม

�������ดู ทุกขลักษณะ, อนัตตลักษณะ อนิจจสัญญา กำหนดหมายถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขาร �������(ข้อ ๑ ในสัญญา ๑๐) อนิจจัง ไม่เที่ยง, ไม่คงที่, สภาพที่เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับล่วงไป; �������ดู อนิจจลักษณะ, ไตรลักษณ์

Algorithm ดัชนีพืช พรรณ. การเจาะ ภาษาอังกฤษ. คดีลึกลับ pantip. Ig กระแต แฟน เติ้ ล. ฤกษ์ดีปี 2560.

�������ถ้าเป็นภิกษุก็สำรวมในพระปาฏิโมกข์ มีมารยาทดีงาม เป็นต้น �������(ข้อ ๒ ในสัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม, ข้อ ๑ ในจรณะ ๑๕) สีลสามัญญตา ความสม่ำเสมอกันโดยศีล �������คือ รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนภิกษุสามเณร ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ

วัจ น ภาษา คือ
วัจ น ภาษา คือ

อนุปุพพิกถา เทศนาที่แสดงไปโดยลำดับ �������เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดเป็นชั้นๆ จากง่ายไปหายาก �������เพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสัจจ์ �������มี ๕ คือ

สัญญาเวทยิตนิโรธ การดับสัญญาและเวทนา เป็นสมาบัติ เรียกเต็มว่า สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เรียกสั้นๆ ว่า นิโรธสมาบัติ �������(ข้อ ๙ ในอนุปุพพวิหาร ๙); �������ดู นิโรธสมาบัติ สัญโญชน์ ดู สังโยชน์ สัณฐาน ทรวดทรง, ลักษณะ, รูปร่าง

สินไถ่ เงินไถ่ค่าตัวทาส สินธพ ม้าพันธุ์ดีเกิดที่ลุ่มน้ำสินธุ สิ้นพระชนม์ หมดอายุ, ตาย สิเนรุ ชื่อภาษาบาลีของภูเขาเมรุ;

วัจ น ภาษา คือ
วัจ น ภาษา คือ

บริจาคให้วิกิพีเดีย เปลี่ยนแปลงล่าสุด หน้าที่ลิงก์มา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง อ้างอิงบทความนี้

อาวัชนาการ ความรำพึง, การรำลึก, นึกถึง อาวาส ที่อยู่, โดยปรกติหมายถึงที่อยู่ของพระสงฆ์ คือวัด อาวาสปลิโพธ ความกังวลในอาวาส �������คือ ภิกษุยังอยู่ในอาวาสนั้น หรือหลีกไปแต่ยังผูกใจอยู่ว่าจะกลับมา (เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้กฐินยังไม่เดาะ);

วัจ น ภาษา คือ
วัจ น ภาษา คือ

ภิกษุทั้งหลาย เรื่อง four อย่างเหล่านี้และไม่พึงคิด ใครขืนคิดจะพึงมีส่วนเป็นบ้า” พุทธวจนะตรัสไว้ใน อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ขออธิบายดังนี้ โลกจินดา การคิดเรื่องโลก โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ดวงดาว พระอาทิตย์ พระจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไร อนุโมทนาค่ะ คุณ arunsuk DT09532 ที่ลิ้งค์ไปสู่พระไตรปิฎกเจ้าค่ะ ซึ่งมีข้อความตามลิ้งค์นี้ค่ะ (ได้รู้ศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีด้วยค่ะ) [๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย

อปุญญาภิสังขาร อภิสังขารที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุญ คือ บาป อาเนญชาภิสังขาร อภิสังขารที่เป็นอเนญชา คือ กุศลเจตนาที่เป็นอรูปาวจร ๔; �������เรียกง่ายๆ ได้แก่ บุญ บาป ฌาน อภิสังขารมาร อภิสังขารเป็นมาร เพราะเป็นตัวปรุงแต่งกรรม ทำให้เกิดชาติชรา เป็นต้น ขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏฏ์

วัจ น ภาษา คือ
วัจ น ภาษา คือ

เป็นสังฆเภทได้ เราต้องไปดู “ความหมายของคำว่าสังฆเภท” ขออ้างอิง ดังนี้ครับ โดยเฉพาะข้อ three และข้อ 4 นี่ต้องระวังให้ดีครับ ความสุขที่แท้คือการบำเพ็ญเพียรไม่สิ้นสุด นั่นคือเกียรติ์อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับจากจักรวาล นิพพานหาใช่ที่สุดไม่… แนะนำกระทู้เด่นในห้อง Black Hole​ เชื่อหรือไม่ พระพุทธเจ้า, พระเยซู, พระนบีมูฮัมหมัด เป็นหนึ่งเดียวกัน? 1 สึกจากพระ แล้วกระทำในฐานะ “อุบาสก” แทน

สจฺจวาโจ มีวาจาสัตย์ อโกธโน หรือ โกธาภิกู ไม่โกรธ ระงับความโกรธได้ วัตรปฏิบัติ การปฏิบัติตามหน้าที่, การทำตามข้อปฏิบัติที่พึงกระทำเป็นประจำ, ความประพฤติที่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมแห่งเพศ ภาวะหรือวิถีดำเนินชีวิตของตน วัน ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ำรุ่งจนถึงย่ำค่ำ, ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำรุ่ง หรือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน �������การที่เรียกว่า วัน นั้นเพราะแต่โบราณถือเอากำหนดพระอาทิตย์ ซึ่งเรียกตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกเป็นกำหนด จึงเรียกว่าวัน คือมาจากคำว่า ตะวัน นั่นเอง วันอุโบสถ ดู อุโบสถ

�����������ทรัพยากร ที่เกิดทรัพย์ �����������ศิลปากร บ่อเกิดศิลปะ, �������ค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บ จากสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ หรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อการค้า อากัปกิริยา การแต่งตัวดี และมีท่าทางเรียบร้อยงดงาม; �������กิริยาท่าทาง อาการ ความเป็นอยู่, ความเป็นไป, สภาพ, ท่าทาง, ท่วงที, ทำนอง, กิริยา, กิริยาที่ทำ, ลักษณะของการกระทำหรือความเป็นไป

Scroll to Top