วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด

วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด

ความหมายของ “จิตอาสา”ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ดังนี้ “จิต” เป็นคำนาม หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึก “อาสา” เป็นคำกริยาหมายถึง เสนอตัวเข้ารับทำ ความหมายของ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใน การทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ

  • สถิติรายงานผลและการติดตาม
  • คิดอย่างเป็นระบบและมี
  • ได้แก่ รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา รศ.นันทา ขุนภักดี และผศ.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
  • ย้อนหลัง 3 เดือน
  • ร้องเรียน ร้องเรียน/เสนอแนะ

ระเบียบที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

Tagged in พ่อขุนรามคำเเหง ภาษาไทย วันภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ออสโตรไทย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา

โครงสร้างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ วันภาษาไทยแห่งชาติ

นักเรียนมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม

วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด
วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐฯ และเอกชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับจากการมีวันภาษาไทยแห่งชาติ บุคคลในวงวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และวงการสื่อสาร ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง จนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ตัวอักษรใหม่ ยอมรับเงื่อนไข เงื่อนไขการใช้บริการ

วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด
วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด

ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปล เรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระราชนิพนธ์ แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก เป็นต้น พระราชนิพนธ์เรื่อง ติโต นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระมหาชนก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวOn This Dayวันกำเนิดลูกเสือไทย ไทยฉีดวัคซีนโควิดเดือนกรกฎาคมรวมได้เพียง 7.7 ล้านโดส ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนละ 10 ล้านโดสตามที่รัฐบาลเคยประกาศ โตมร ศุขปรีชา

วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด
วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด

1.1.2 อำนาจหน้าที่ 1.1.3 ประวัติคณะกรรมการ (ชุดปัจจุบัน) 1.2 คณะอนุกรรมการ 1.2.1 โครงสร้างคณะอนุกรรมการ 1.2.2 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 1.2.3 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 1.three สำนักงาน 1.3.1 โครงสร้างสำนักงาน

เงินงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าของรางวัล กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับศูนย์ภาษาไทย จ.ชลบุรี

วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด
วัน ภาษา ไทย แห่ง ชาติ จัดตั้ง ขึ้น เพื่อ วัตถุประสงค์ ใด

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรับเช็ค ประกาศรับสมัครงาน

close
Scroll to Top