อุป นิ สัน น กถา

เห็นปานนี้ นี้เรียกว่า ความผูกโกรธ. ความผูกโกรธนี้ อันบุคคลใดละได้แล้ว บุคคลนี้เรียกว่า ผู้ไม่ผูกโกรธ. อรรถกถาอักโกธนบุคคล คือ บุคคลผู้ไม่โกรธ เป็นต้น

คำว่า “เทฺว วา ตีณิ วา” สักว่าเป็นเทศนาเท่านั้น. โกลังโกลบุคคลนั่น แหละ ย่อมท่องเที่ยวไปจนถึงภพที่ ๖ จึงกระทำทาง คือ มรรคอันเป็นที่สิ้นสุด

อุป นิ สัน น กถา
อุป นิ สัน น กถา

สิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน และไม่ขวนขวายประกอบสิ่ง ที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน. บุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน นั้น เป็นผู้ไม่มีความปรารถนา เป็นผู้มีกิเลสอันดับแล้ว เป็นผู้เย็นแล้ว ย่อม เป็นผู้เสวยความสุข สำเร็จอิริยาบถอยู่ในทิฏฐธรรมด้วยคนอันประเสริฐ. อรรถกถาบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อน เป็นต้น

อุป นิ สัน น กถา
อุป นิ สัน น กถา

บุคคล ที่ไม่ทำตนให้เดือนร้อน และไม่ขวน- ขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน และ ไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน เป็นไฉน ? บุคคลนั้น ไม่ทำตนให้เดือดร้อน ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ไม่มี

อุป นิ สัน น กถา
อุป นิ สัน น กถา

นั้น บุคคลนี้เรียกว่า คนมีตาข้างเดียว. ทวิจักขุบุคคล บุคคลผู้มีตาสองข้าง เป็นไฉน ? เจริญ ด้วยจักษุเช่นใด จักษุเช่นนั้น ย่อมมีแก่บุคคลบางคนในโลกนี้ บุคคล

อุป นิ สัน น กถา
อุป นิ สัน น กถา

การตีเสมอ ในข้อนั้น เป็นไฉน การตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอ ภาวะที่ ตีเสมอ ธรรมเป็นอาหารแห่งการตีเสมอ ฐานแห่งวิวาท การถือเป็นคู่ว่าเท่า เทียมกัน การไม่สละคืน อันใด นี้เรียกว่า การตีเสมอ การตีเสมอนี้ อัน

อุป นิ สัน น กถา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top