ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

เด็กที่ติดยาเสพติดมีลักษณะอาการที่สังเกตเห็นได้หลายชนิด ทั้งทางด้านร่างกายและพฤติกรรมแสดงออกดังนี้ หน้าตาเฉยเมยแบบคนที่มีความทุกข์ ผอมซีด สุขภาพทรุดโทรม ความประพฤติเปลี่ยนไป ละเลยกิจวัตรประจำวัน ระเบียบวินัยลดหย่อน กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว ผิดปกติ โมโหง่า ย มีลับลมคมใน ชอบแยกตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ (๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

โทษของการติดยาเสพติด

สำรวจความพึงพอใจ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  • (๓) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือคำเตือน
  • ความหมายของยาเสพติด
  • กลุ่มเป้าหมาย
  • ข้อมูลการดำเนินงานอื่นๆ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

โทษของ: ยาเค

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง
ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

๒.๒ การลดความตึงเครียด ความกระวนกระวายใจ ความหงุดหงิด ความตื่นเต้น ตลอดจนการนอนไม่หลับ ยาที่กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น แอลกอฮอล์ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ และยากล่อมประสาท ออกฤทธิ์แบบนี้ ๒.๓ การกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพื่อลดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย การง่วงเหงาหาวนอน การอ่อนเพลีย การซึมเศร้า และขาดพละกำลัง สารที่ออกฤทธิ์แบบนี้ ได้แก่ กาเฟอีน (cafeine, สารที่มีในกาแฟ และชา) แอมเฟตามีน โคเคน และใบกระท่อม กลไกของการเสพติด

ได้แก่ โคเคน ใบโคคา ได้แก่ ใบกัญชา ยางกัญชา ประเภทใบกระท่อม ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็นที เมสตาลีน เมลัดมอนิ่งกลอรี่ ต้นลำโพง เห็ดเมาบางชนิด

ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง
ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดแบนเนอร์

undefined

ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง ผู้ใดหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลตามมาตรา ๙๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือข้าราชการหรือพนักงานองค์การและหน่วยงานของรัฐผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษอันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือร่วมมือสนับสนุนในการกระทำดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น มาตรา ๑๐๑[ ๑๙]

ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง
ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

การทำงานบนที่สูง ความปลอดภัยกับการทำงานบนที่สูง ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน และตรวจสอบนั่งร้าน ปั้นจั่น/เครน อุปกรณ์ช่วยยกในงานเครนนั้นสำคัญไฉน โฟล์คลิฟท์ เทคนิคการเลือกซื้อรถยก มาใช้งาน รู้จักส่วนประกอบของรถโฟล์คลิฟท์เพื่อความปลอดภัย

undefined

ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒หรือประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอื่น และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล ถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ยึด ให้ยาเสพติดให้โทษนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข มาตรา ๑๐๑ ทวิ[ ๒๐] บรรดายาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะหรือวัตถุอื่นซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น

ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง
ยา เสพ ติด ให้ โทษ ชนิด ร้ายแรง

เอกสารสำนักปลัด เอกสารกองคลัง เอกสารกองช่าง

Scroll to Top