ล่าสุดการ จุด ธูป เทียน บูชา พระ รัตนตรัย เพื่อ เริ่ม ต้น พิธีกรรม ทาง...

การ จุด ธูป เทียน บูชา พระ รัตนตรัย เพื่อ เริ่ม ต้น พิธีกรรม ทาง ศาสนา ประธาน ใน พิธี จะ ต้อง ปฏิบัติ ข้อ ใด ก่อน เป็น อันดับ แรก

ต้องอ่าน

อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามิ. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. แม้นานๆ อาจารย์หมอจะฝากรอยจารึกไว้ แต่ความเห็นของอาจารย์หมอยังคมเสมอ… อิมํ ภนฺเต สปริวารํ, กฐินจีวรทุสฺสํ, สงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, สงฺโฆ, อิมํ, สปริวารํ, กฐินจีวรทุสฺสํ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, ปฏิคฺคเหตฺวา จ, อิมินา ทุสฺเสน, ก€ินํ, อตฺถรตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะ, มาลาคันธะวิเลปะ นะธาระณะมัณะฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะ-สะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามิ. ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะ-สะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามิ.

ตามความเห็นของผู้เขียน ความเห็นทั้งสองก็พอฟังได้ทั้งนั้น… ส่วนแนวทางปฏิบัติ ใครจะจุดธูปหรือจุดเทียนก่อนก็ได้ เลือกเอาเองตามความพอใจ (ส่วนพวกที่เถียงกันนั้น ให้เค้าเถียงกันเถอะ อย่าไปเถียงกับพวกเค้าเลย…)…… ไทยรัฐออนไลน์ เชื่อว่ามีบางคนที่ยังสับสนเกี่ยวกับการเวียนเทียน ว่าจริงๆ แล้วเราสามารถเวียนเทียนในวันสำคัญทางศานา วันไหนได้บ้าง เอาเป็นว่าเรามาเรียนรู้วิธีการเวียนเทียนที่ถูกต้อง ความสำคัญ และวิธีปฏิบัติกันดีกว่า… การจุดธูปเทียนเพื่อบูชาฯ คิดว่าน่าจะมีมานานแล้วเพราะมีอยู่ทั่วโลก และเป็นเรื่องค่านิมท้องถิ่นที่ทำตามๆ กันมา ซึ่งก็อาจเหมือน คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันบ้าง… พระสงฆ์ผู้รับคำลากล่าวคำว่า ยัสสะทานิ ตุมเห กาลัง มัญญะถะ. หมอพิธีก็เป็นอย่างนี้แหละ เกือบทุกหมอเหมือนกันหมด ถ้าไม่เกรงใจเจ้าภาพ อาจารย์ท่านก็คงไม่มา…

รู้ไว้ นำไปปฏิบัติ หลักการจุดธูปเทียนบูชาพระ

โดยอ้างเหตุผลว่า ธรรมเกิดก่อนพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสว่า แม้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงเคารพธรรม… ข้ออ้างอีกอย่างหนึ่งก็เพราะ สมัยก่อนไฟเป็นสิ่งที่ทำให้ติดขึ้นยาก ดังนั้น จึงจุดเทียนก่อนเพื่อจะได้หล่อเลี้ยงไฟไว้ จะได้จุดธูปได้ง่าย… เทียนใช้บูชาพระธรรม นิยมจุด ๒ เล่ม เพราะ ปาพจน์คือคำสอนที่เป็นประธานของพระพุทธเจ้านั้นแยกออกเป็น ๒ ได้แก่ธรรม และ วินัย … แต่บางท่านก็อาจจุด ๖ เล่ม เมื่อมีเทียนเหลือเฟือ โดยอ้างว่าพระธรรมคุณมี ๖ ประการ…

การ จุด ธูป เทียน บูชา พระ รัตนตรัย เพื่อ เริ่ม ต้น พิธีกรรม ทาง ศาสนา ประธาน ใน พิธี จะ ต้อง ปฏิบัติ ข้อ ใด ก่อน เป็น อันดับ แรก

อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะบัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อภิรักขิตุง สะมาทิยามิ. อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ. อิมานิ มยํ ภนฺเต, ทีปธูปปุปฺผวรานิ, รตนตฺตยสฺเสว, อภิปูเชม, อมฺหากํ, รตนตฺตยสฺส ปูชา, ทีฆรตฺตํ, หิตสุขาวหา, โหตุ, อาสวกฺขยปฺปตฺติยา. ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

วันฮาโลวีน ประวัติวันฮาโลวีน Halloween 2022

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับพิธีกรรมมีมากมาย สำหรับผู้รู้หรือผู้ไม่สนใจก็อาจปล่อยให้ผ่านไป แต่ผู้ไม่รู้หรือผู้สงสัยก็อาจนำมาถกเถียงเป็นเรื่องราวได้… ดังเช่นวันก่อน อาจารย์เจียมมาเยี่ยมแล้วก็ถามว่า มีผู้สนใจและต้องการเหตุผลรองรับเรื่องการจุดธูปเทียน ผู้เขียนก็เล่าให้ฟัง ท่านว่าเรื่องนี้ก็นำไปเขียนในบล็อกได้ จึงนำมาเล่าไว้เผื่อบางคนอาจสนใจ… โดยอ้างเหตุผลว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม จริงอยู่ว่าพระธรรมมีอยู่ก่อน แต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้และทรงนำมาเผยแพร่แล้ว แม้พระธรรมจะมีอยู่ก็ไร้ความหมาย ดังนั้น ต้องจุดธูปก่อน… มตินี้ยังโต้แย้งว่า ที่เค้าว่าจุดเทียนก่อนนั้น หมายถึงจุดเทียนชนวนก่อนที่จะมาจุดธูป ถ้าไม่มีเทียนชนวนก่อนก็ไม่อาจจุดธูปได้…. บางคนอาจไม่เข้าใจว่าเรื่องอะไร จึงขอขยายความย้อนหลังเล็กน้อย ในการบูชาพระรัตนตรัยนั้น จะมี ธูป เทียน และดอกไม้…. ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ (อริยสัจ ๔) หรือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่…

  • แม้นานๆ อาจารย์หมอจะฝากรอยจารึกไว้ แต่ความเห็นของอาจารย์หมอยังคมเสมอ…
  • มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.
  • คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก อิมานิ มยํ ภนฺเต, วสฺสิกสาฏิกานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, วสฺสิกสาฏิกานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.
  • ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐังคะ-สะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามิ.
  • อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ น่าจะเจียดเวลาเขียนเล่าไว้เป็นวิทยาทานบ้าง…
  • มตินี้ยังโต้แย้งว่า ที่เค้าว่าจุดเทียนก่อนนั้น หมายถึงจุดเทียนชนวนก่อนที่จะมาจุดธูป ถ้าไม่มีเทียนชนวนก่อนก็ไม่อาจจุดธูปได้….

อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ น่าจะเจียดเวลาเขียนเล่าไว้เป็นวิทยาทานบ้าง… พิธีกรรมมักจะทำไปตามที่เคยเห็นมา ต่อมาก็กลายเป็นความเคยชิน และความเคยชินนี้เอง กลายมาเป็นความถูกต้อง… ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงเป็นสุขๆ เถิด..

บทที่ ๓  ทานพิธี

มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ. รอบที่ 3 ให้ระลึกถึงพระสังฆคคุณ โดยสวดบทสุปะฏิปันโน “สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ…” ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ. ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ. หันทะทานิ มะยัง ภันเต อาปุจฉามะ, พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียา.

การ จุด ธูป เทียน บูชา พระ รัตนตรัย เพื่อ เริ่ม ต้น พิธีกรรม ทาง ศาสนา ประธาน ใน พิธี จะ ต้อง ปฏิบัติ ข้อ ใด ก่อน เป็น อันดับ แรก

เบญจมาศ พลอินทร์.2523.วรรณคดีขนบประเพณี พระราชพิธีสิบสองเดือน.กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. พระสงฆ์ว่า อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อุโปสะถะวะ-เสนะ มะนะสิกะริตวา สาธุกัง อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ. เอเต มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธะมามะกาติ โน, สังโฆ ธาเรตุ.

การ จุด ธูป เทียน บูชา พระ รัตนตรัย เพื่อ เริ่ม ต้น พิธีกรรม ทาง ศาสนา ประธาน ใน พิธี จะ ต้อง ปฏิบัติ ข้อ ใด ก่อน เป็น อันดับ แรก

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ. ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ. ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะ-ระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ. ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะ-ระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ. ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,ติสะระเณนะสะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ. ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ. มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ . มยํ อิมินา ปทีเปน, อสุกาย, นมฺมทาย, นทิยา, ปุลิเน €ิตํ, มุนิโน, ปาทวลญฺชํ, อภิปูเชม, อยํ, ปทีเปน, มุนิโน ปาทวลญฺชสฺส, ปูชา, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย, สํวตฺตตุ. คำถวายผ้าป่า อิมานิ มยํ ภนฺเต, ปํสุกูลจีวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โฮโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, ปํสุกูลจีวรานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย สุขาย.

การ จุด ธูป เทียน บูชา พระ รัตนตรัย เพื่อ เริ่ม ต้น พิธีกรรม ทาง ศาสนา ประธาน ใน พิธี จะ ต้อง ปฏิบัติ ข้อ ใด ก่อน เป็น อันดับ แรก

อิมํ ภนฺเต สปริวารํ, กฐินจีวรทุสฺสํ, สงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, สงฺโฆ, อิมํ, สปริวารํ, กฐินจีวรทุสฺสํ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, ปฏิคฺคเหตฺวา จ, อิมินา ทุสฺเสน, ก€ินํ, อตฺถรตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย. อิมานิ มยํ ภนฺเต, เสนาสนานิ, อาคตานาคตสฺส, จาตุทฺทิสสฺส, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, เสนาสนานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย. อิมานิ มยํ ภนฺเต มตกภตฺตานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ, อิมานิ, มตกภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากญฺเจว, มาตาปิตุ อาทีนญฺจ าตกานํ, กาลกตานํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย. นั่นคือ ชอบสงสัยแล้วค้นหาเหตุผล ซึ่งก็มีอยู่ทุกเรื่องทุกวงการนั่นแหละ ที่มักนำเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาถกเถียงกัน… เอตานิ มยํ ภนฺเต, สลากภตฺตานิ, สปริวารานิ, อสุกฏฺ€าเน, €ปิตานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, เอตานิ, สลากภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย. มยํ ภนฺเต, อิมํ วจฺจกุฏึ, อาคตานาคตสฺส, จาตุทฺทิสสฺส, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม, สาธุ โน ภนฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ อิมํ, วจฺจกุฏึ, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

บทความล่าสุด