ล่าสุดการ บวช พระ สงฆ์ ใน ปัจจุบัน ใช้ วิธี การ บวช ใน ข้อ...

การ บวช พระ สงฆ์ ใน ปัจจุบัน ใช้ วิธี การ บวช ใน ข้อ ใด

ต้องอ่าน

- Advertisement -

สตรีที่อายุยังน้อยจะให้บวชเป็นสามเณรีก่อน เมื่ออายุครบ 18 ปี หากปฏิบัติดีจะได้รับการบวชเป็นนางสิกขมานา โดยรักษาศีลข้อที่ 1-6 ไม่ให้บกพร่องเป็นระยะเวลา 2 ปี แล้วได้รับฉันทานุมัติจากสงฆ์ จึงจะสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ หากนางสิกขมานามีความบกพร่องในความประพฤติ ก็จะตั้งต้นนับเวลาใหม่ การขอบวชของสิกขมานาในรุ่นหลัง ๆ จะปฏิบัติในสองขั้นตอนคือ… กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมทั้ง ๓ นี้ ที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกินแล้ว ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ด้วยตั้งใจก็ดี มิได้ตั้งใจก็ดีขอบิดา-มารดา จงอโหสิกรรมความผิดนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ขออย่าให้มีโทษแก่กันนับแต่บัดนี้ ตราบเท่านิพพาน. พระมหาอดุลย์ ยโสธโร, เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องบัณเฑาะก์กับการบรรลุธรรม, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

การ บวช พระ สงฆ์ ใน ปัจจุบัน ใช้ วิธี การ บวช ใน ข้อ ใด

การเตรียม ผ้าไตรให้วางบนพานแว่นฟ้า มีดโกน หินลับมีด กล่องเข็ม ธมกรกให้ใส่ในบาตร นำบาตรสวมในถุง ตะเครียว นอกจากนี้ ยังนิยมใส่เครื่องรางของขลังในบาตร เพื่อปลุกเสกให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งขึ้น. ๔ ข้อนี้ ภิกษุต้องระวังให้มาก เพราะไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ ทำผิดเข้าแล้วต้องขาดจากความเป็นพระเหมือนกัน. นิธิ เอียวศรีวงศ์, พระตุ๊ด-เณรแต๋ว, มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552. ฝึกหัดกิริยามารยาทของภิกษุ เช่น การกราบ การไหว้ การประเคนให้ถูกต้อง.

บวชเพื่อศึกษาพระธรรม

เสร็จแล้ว นาคพึงประนมมือน้อมรับไตรจีวรจากบิดามารดา บิดามารดาวางไตรจีวรพาดบนแขนทั้ง ๒ นาคประคองแนบไว้กับอก แล้วคุกเข่าเข้าไปหาอุปัชฌาย์ วางผ้าไตรจีวรไว้ด้านซ้ายมือ รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌาย์ กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง. นอกจากนี้สามเณรยังต้องศึกษาและปฏิบัติตนตามเสขิยวัตร ๗๕ ข้อ เพื่อฝึกกิริยามารยาทของตนให้เรียบร้อยดีงาม เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น. ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. ครั้นรับศีล 5 จบแล้ว พระสงฆ์ผู้เป็นประธานจะให้โอวาทเกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาโดยย่อ และกล่าวคำอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี… กรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกินแล้ว บิดา-มารดา ขออโหสิกรรมซึ่งกรรมนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่งหากแม้นว่า บิดามารดาได้เคยทำผิดบ้าง ขอลูกจงมีใจกตัญญูให้อภัยแก่บิดามารดาด้วยเถิด.

  • กรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกินแล้ว บิดา-มารดา ขออโหสิกรรมซึ่งกรรมนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่งหากแม้นว่า บิดามารดาได้เคยทำผิดบ้าง ขอลูกจงมีใจกตัญญูให้อภัยแก่บิดามารดาด้วยเถิด.
  • พระมหาสักชาย กนฺตสีโล, การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • เอหิภิกขุอุปสัมปทา การบวชประเภทนี้ เป็นวิธีการบวชที่พระพุทธเจ้าประทาน แก่กุลบุตรผู้ขอบวชด้วยพระองค์เอง เป็นการอนุญาตให้มาเป็นภิกษุโดยการตรัสด้วยพระวาจาแต่จะมีอยู่ 2 แบบ คือ…
  • ๔ ข้อนี้ ภิกษุต้องระวังให้มาก เพราะไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ ทำผิดเข้าแล้วต้องขาดจากความเป็นพระเหมือนกัน.
  • สตรีที่อายุยังน้อยจะให้บวชเป็นสามเณรีก่อน เมื่ออายุครบ 18 ปี หากปฏิบัติดีจะได้รับการบวชเป็นนางสิกขมานา โดยรักษาศีลข้อที่ 1-6 ไม่ให้บกพร่องเป็นระยะเวลา 2 ปี แล้วได้รับฉันทานุมัติจากสงฆ์ จึงจะสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ หากนางสิกขมานามีความบกพร่องในความประพฤติ ก็จะตั้งต้นนับเวลาใหม่ การขอบวชของสิกขมานาในรุ่นหลัง ๆ จะปฏิบัติในสองขั้นตอนคือ…
  • เสร็จแล้ว นาคพึงประนมมือน้อมรับไตรจีวรจากบิดามารดา บิดามารดาวางไตรจีวรพาดบนแขนทั้ง ๒ นาคประคองแนบไว้กับอก แล้วคุกเข่าเข้าไปหาอุปัชฌาย์ วางผ้าไตรจีวรไว้ด้านซ้ายมือ รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌาย์ กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง.

วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกเข เจติยัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต.

พระมหาสมปองประกาศสึก 29 ธ ค นี้ เผยอิ่มในพระธรรม ยอมรับสนใจการเมือง จากนี้เดินหน้าทำประโยชน์

พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้… ตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ผู้ที่จะบวชเป็นพระทุกรูปต้องผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรก่อน จึงจะอุปสมบทเป็นพระได้ ฉะนั้นจึงมักเรียกรวมกันว่า บรรพชาอุปสมบท. เมื่อวันทาเสมาเสร็จแล้ว ก่อนเข้าอุโบสถให้โปรยทานด้วยความตั้งใจ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้บวชสละแล้วซึ่งทรัพย์สิน อันเป็นสิ่งพันผูกภายนอก ไม่โหยหาอาลัยกับทางโลกพร้อมที่จะเข้าสู่ความเป็นพระ ดำรงชีวิตให้ประเสริฐในทางธรรมต่อไป. ล่าสุดเราจะเห็นกระแสการยอมรับผ้ายันต์ที่เกลือกกลั้วธุรกิจ ในขณะที่กลับละเลยปัญหาการปิดสถานีวิทยุเสียงธรรมและการเผยแผ่ธรรมในระดับประเทศทั้งที่เคยกระทำได้มาก่อน จนกระทั่งพระภิกษุสายปฏิบัติจำนวนหนึ่งถึงขั้นต้องประกาศ ? คว่ำบาตร? นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการ กสทช.

การ บวช พระ สงฆ์ ใน ปัจจุบัน ใช้ วิธี การ บวช ใน ข้อ ใด

พระมหาสักชาย กนฺตสีโล, การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน, วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เอหิภิกขุอุปสัมปทา การบวชประเภทนี้ เป็นวิธีการบวชที่พระพุทธเจ้าประทาน แก่กุลบุตรผู้ขอบวชด้วยพระองค์เอง เป็นการอนุญาตให้มาเป็นภิกษุโดยการตรัสด้วยพระวาจาแต่จะมีอยู่ 2 แบบ คือ… นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, เพศและความเป็นชายในพุทธศาสนา กับการควบคุมภิกษุ สามเณร และบัณเฑาะก์, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) น.3-25.

- Advertisement -
- โฆษณา -

บทความล่าสุด