ความบันเทิงบิดา ของ สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มี นาม ว่า อะไร

บิดา ของ สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มี นาม ว่า อะไร

ต้องอ่าน

© 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved.

บิดา ของ สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มี นาม ว่า อะไร

พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ (พระเจ้าตากสิน) จุลศักราช ๑๑๒๘-๑๑๔๔. กรมตำรา กระทรวงธรรมการ. บทที่ eight สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ปราบดาภิเษก ณ กรุงธนบุรี, หน้า 13. ประวัติวรรณคดีไทยสำหรับนักศึกษา. ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน three.zero ประเทศไทย.

พระราชสันตติวงศ์

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี . พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ . กรุงธนบุรี ในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตรโกสินทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรมตำรา กระทรวงธรรมการ .

บิดา ของ สมเด็จ พระเจ้าตากสิน มี นาม ว่า อะไร

โรม บุนนาค เขียนว่าปี พ.ศ.2497 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ขึ้นที่วงเวียนใหญ่ หนังสือลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2497 เขียนว่า…เรื่องการเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี… ต่อมา ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2524 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เทิดพระนามสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช. แบบเรียนพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ (พระเจ้าตากสิน) จุลศักราช ๑๑๒๘ ถึง ๑๑๔๔.

บทความล่าสุด