ล่าสุดพรหมวิหาร ธรรม คุณธรรม เครื่อง อยู่ ของ ผู้ใหญ่ มี กี่ ประการ

พรหมวิหาร ธรรม คุณธรรม เครื่อง อยู่ ของ ผู้ใหญ่ มี กี่ ประการ

ต้องอ่าน

เรียนถามปัญหาจากท่านผู้รู้ครับ คือผมสงสัยเรื่องพรหมวิหารสี่ เราปฏิบัติต่อใคร กับทุกคนอย่างนั้นเลยเหรอครับ เช่น ศรัตรูเนี่ย หรือคนที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้า หรือคนที่เคยทะเลาะกับเรา เราจะวางอารมณ์พรหมวิหารสี่อย่างไรครับ และอีกเรื่องนึง เรื่องสันโดษ ซึ่งเป้นหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เราควรมีท่าทีอย่างไรต่อบุคคลอื่นในสังคมครับ ถ้าเรายึดหลักสันโดษแล้วเราไปทำงาน เราจะวางตัวอย่างไรต่อเพื่อนร่วมงาน ผมยังไม่ค่อยเข้าใจพรหมวิหารสี่กับสันโดษ ท่านผู้รู้ช่วยอธิบายด้วยนะครับ………. เรื่องที่ควรศึกษาในการบรรลุธรรม 1.พุทธประวัติ 2.ประวัติพระสาวกในสมัยพุทธกาล three.ความหมายของวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา 4.โอวาทปาฏิโมกข์ 5.อนันตลักขณสูตร 6.ทิศทั้ง 6 7.โลกธรรม eight 8.กฏแห่งไตรลักษณ์ 9.อิทธิบาทสี่ 10.สังคหวัตถุสี่ 11.อริยสัจจ์สี่ 12.การทำสมาธิ thirteen.การภาวนา 14.สติปัฐฐานสี่ 15.พรหมวิหารสี่ และ sixteen.การสวดมนต์ ไม่ต้องเรียงตามลำดับก็ได้ แนะนำอย่างคนรู้น้อย ผิดพลาดประการใดขออภัยต่อท่านที่อ่านและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยครับ………. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ผู้ใดกระทำก็เป็นคุณแก่ตัว ผู้ใดทำตามก็ย่อมได้รับประโยชน์เฉพาะตน เป็นสิ่งที่ต้องขวนขวายกระทำด้วยตัวเอง จะให้ผู้อื่นกระทำแทนไม่ได้ โดยเฉพาะครูบาอาจาย์ไม่ใช่ผู้วิเศษ ที่จะมาเสกหรือว่าดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้น… ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่ารูป-นามเป็นอนัตตา คือความไม่ใช่ตัวตน พร่องไป สลายไป ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง หยุดอยาก คิดดี พูดดี ทำดี มีสติ ก้าวเข้าสู่ภาคปัญญา ทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ข้องกับอกุศลกรรม ประกอบกุศลกรรม หมั่นทำสมาธิ จิตใจเข้มแข็ง ไม่ท้อ จิตใจสงัดจากกิเลส เป็นคนดี……….. ซึ่งเป็น “คุณธรรม” ที่หากยึดปฏิบัติแล้ว จะส่งให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ ซึ่ง คำว่า “มงคล” นั้นหมายถึง เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ โดยนำมาจากบท “มงคลสูตร” ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า “คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ” โดยพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า คุณธรรมนั้นนั่นก็คือ “มงคลชีวิต” ซึ่งก็มี 38 ประการ ได้แก่ … แบ่งปันประสบการณ์ครับ เมื่อเช้านี้จิตใจหดหู่ เศร้า โดยไม่รู้สาเหตุ ก็เลยแก้โดยการภาวนา ตามที่เคยทำมาก่อนเวลาเกิดความเศร้าซึม โดยหายใจเข้าภาวนาพุทธ หายใจออกภาวนาโธ ก็คือทำอานาปานสตินั่นเอง ทำอยู่ประมาณ นาที ปรากฏว่าได้ผลครับ อาการจิตใจหดหู่หายไป ท่านใดประสบปัญหาเดียวกับผมเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะครับ……….

พรหมวิหาร ธรรม คุณธรรม เครื่อง อยู่ ของ ผู้ใหญ่ มี กี่ ประการ

อัตฺตา หิ อัตฺตา โน นาโถ แปลว่า ตนแล เป็นทีพึ่…

อธิบายสวรรค์ 6 ชั้น และ พรหมโลก 16 ชั้น

สุขํ ยาว ชระ สีรํ แปลว่า ศีล นำสุขมาให้ตราบเท่… สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กทม. โยมจงเชื่อในบุญ เพราะถ้าโยมไม่มีบุญ โยมจะไม่มีลมหายใจ .. ว่าด้วยสาเหตุที่ทำให้งานคั่งค้างนั้นสรุปสาเหตุได้เพราะว่า.. ปุณฺญํ สุขํ ชิวิตปุสงฺขยมฺหิ แปลว่า บุญนำสุขมาใ… ลิงก์ลงทะเบียนเพิ่มเติมและรับชมย้อนหลัง Science Education Week หลักสูตร Quantum Computing โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ปิดลงทะเบียน 1 เมษายน 2565 เวลา 20.00 น.

อานุภาพภาวนา “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.” ปาปานํ อกรณํ สุขํ แปลว่า การไม่ทำบาป นำความสุขม… สติ โลกสฺมิ ชาคโร แปลว่า สติเป็นธรรมเครื่องตื่… ในห้อง ‘อภิญญา – สมาธิ’ ตั้งกระทู้โดย tonoaram, 2 กุมภาพันธ์ 2014.

คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารองค์กร

ขอบคุณครับคุณ LookHin ที่กรุณาตอบ ขอบคุณครับ ส่วนเรื่องนรกสวรรค์นั้น ในฐานะที่ผมอ่านพระไตรปิฎกมาพอสมควร ยืนยันได้ว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆครับว่านรกสวรรค์มีจริง ในพระไตรปิฎกก็ระบุไว้ครับ ไม่เชื่อคุณ LookHin ลองไปอ่านดูในพระไตรปิฎกก้ได้นะครับ ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพผมแนะนำให้เดินทางไปอ่านที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก็ได้นะครับ ที่นั่นมีพระไตรปิฎก อยู่ที่หมวดอ้างอิงครับ….. บางครั้งที่หลวงปู่สังเกตเห็นว่า “ผู้มาปฏิบัติยังลังเลใจ เสียดายในความสนุกเพลิดเพลินแบบโลกล้วน” จนไม่อยากละมาปฏิบัติธรรม ฯ ท่านแนะนำชวนคิดให้เห็นชัดว่า .. ” .. ขอให้ท่านทั้งหลายจงสำรวจดูความสุขว่า “ตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิต”… เมื่อเจริญฌานในกสิณจนถึงอุปจารฌานแล้ว ก็เริ่มสร้างทิพยจักษุญาณได้เพราะทิพยจักษุญาณนั้น เริ่มมีผลตั้งแต่จิตเข้าสู่อุปจารฌาน มีผลในการรู้บ้างพอสมควร เช่นรู้สวรรค์นรก และเหตุการณ์ต่างๆ ได้บ้าง ไม่ถึงกับรู้ตายรู้เกิด คือตายแล้วไปเกิดที่ใด… ทำความป้องกันในทิศทั้งหลาย (คือจะไปทิศไหนก็ไม่ให้อดอยาก) หน้าที่ทั้ง ๕ ประการนี้ ครูอาจารย์หรืออุปัชฌาย์ ต้องปฏิบัติให้บริบูรณ์ ถ้าขาดไปแม้เพียงบางข้อบางประการ ก็ชื่อว่าบกพร่องในหน้าที่ของบุพพการี. ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

พรหมวิหาร ธรรม คุณธรรม เครื่อง อยู่ ของ ผู้ใหญ่ มี กี่ ประการ

รวมเป็น กตัญญูกตเวทีแปลว่า ผู้รู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วและตอบแทน. จะทำประโย่ชน์ให้ผู้สนใจปฏิบัติได้มากขึ้นอีกระดับ…. ธมฺมจารี สุขํ เสติ แปลว่า ผู้ประพฤติธรรมย่อมอย… งดเว้นจากข้อที่ทรงห้าม ทำตามข้อที่ทรงพระอนุญาตทุกประการ. บัณฑิต หมายถึง ผู้ทรงความรู้ มีปัญญา มีจิตใจที่งาม และมีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง รู้ดีรู้ชั่ว มีลักษณะ ดังนี้…

บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  จะ เกิด สงครามโลก ครั้ง ที่ 3 ไหม

พระกากัน อโสโก มาลิค ร่วมกับสหายธรรมเปิดตัว มูลนิธิไตรรัตนภูมิ”

ไม่ติดในรูป ไม่ติดในนาม สมาธิฝึกบ่อยๆดี อยู่กับคำบริกรรม เช่นพุทธ-โธ ในสมัยพุทธกาลมีผู้ทูลถามพระอานนท์ว่า การทำสมถะกับวิปัสสนาอะไรก่อนหลัง ท่านตอบว่าอะไรก็ได้ ความสงบแห่งสมาธิเป็นบ่อเกิดปัญญา รู้ไตรลักษณ์ รู้ว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์ พยายามละอกุศลกรรม ตั้งจิตใจไว้ในทางกุศล ลงมือปฏิบัติ เช่น ทาน ศีล ภาวนา ก่อนนอนกราบพระที่หัวนอนก็เป็นสิ่งที่ดี และที่สำคัญ ดำริออกจากกาม เสพเพียงสนองความต้องการของขันธุ์หรือเป็นไปตามธรรมชาติ แต่ไม่หมกมุ่น ไม่คิดไม่ปรุงเรื่องกามจนรกความคิด ถ้ามันไม่ไหวก็ช่วยตัวเอง ไม่ต้องเสียตังค์ไปเที่ยวหรือไปหมกมุ่นเป็นพันเป็นหมื่น ความสุขในชีวิตประจำวันหาได้ง่ายๆหลายๆอย่างเช่น อาบน้ำเย็นๆสบายๆ ทาแป้งเย็นๆสบายๆ ดื่มน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพ จ่ายตลาด ทำกับข้าวกินเองเป็นบางครั้ง โทรศัพท์ขอเพลงกับพี่ๆดีเจ เล่นกล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปสวยๆ เล่นเน็ท ดูทีวี ฟังวิทยุ ดูหนัง อ่านหนังสือ สวดมนต์ ขับรถเล่นหรือปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้าน คุยกับเพื่อน เข้าร้านเสริมสวยหรือร้านตัดผม ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ และกินอะไรอร่อยๆ เป็นต้น………. พระท่านกล่าวว่า ธรรมทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจ หมายความว่าจิตใจเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้บริสุทธิ์ ใจสงัด พ้นจากอาสวะกิเลส เช่น ราคะ โทสะ โมหะ ราคะความกำหนัดยินดีละด้วยเจริญกาคตายสติ การพิจรณารูปกายที่เรารักเราหลงว่าสกปรก มีสิ่งปฏิกูลใหลเข้าไหลออก และในที่สุดก็ต้องแตกดับ พิจรณาทั้งที่กายเรากายเขา โทสะละด้วยสติ มีสติอยู่เสมอจะช่วยละความโกรธและความผูกโกรธได้ และฝึกละอาฆาต เราไม่อาฆาต เราควรตระหนักว่าแต่ละคนก็มีกรรมของตน เราจะไม่ทำร้ายใคร โมหะคือความหลงในรูปร่างกาย หรือหลงในความเป้นตัวตนของตนเอง ละด้วยภาคปัญญา พิจรณาขันธุ์ 5 ให้เห็นเป้นอนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา ก่อนภาวนาทำสมาธิให้จิตใจสงบก่อน แล้วค่อยก้าวเข้าสู่ภาคปัญญา ถ้าถามว่าเพื่ออะไร ตอบว่าเพื่อความสุขในปัจจุบัน ความสุขในโลกนี้และโลกหน้า และเพื่อนิพพาน……….นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สุขสงัดพ้นจากกิเลส………. เชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมครับ ใครชอบอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นครับ เช่น ทาน(คำว่าทานหมายถึงการให้ อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นคำไม่สุภาพนะครับ เป็นคำในสมัยพุทธกาลครับ…) ศีล เช่นศีล 5 ภาวนา(ใครที่ยังภาวนาไม่เป็นก็สอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายาย คุณครูหรือซื้อหนังสือมาอ่าน หรืออ่านในห้องสมุด เป็นต้น…) ศึกษาทางอินเตอร์เน็ท นั่งสมาธิ(ผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ๆแนะนำว่าทำวันละ นาทีก็พอ แต่ถ้าท่านอื่นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็เชิญแย้งได้นะครับ…) และสุดท้าย แนะนำจากประสบการณ์ครับ ใครจิตตกหรือมีอารมณ์หดหู่อยู่บ่อยๆ แก้โดยอานาปานสติครับ คือภาวนาพุทธ-โธ กำหนดดูลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็มีสติรู้ว่าเข้า หายใจออกก็มีสติรู้ว่าออก โดยส่วนตัวของผม ถ้าผมจิตใจหดหู่ผมภาวนาพุทธ-โธ ประมาณ นาที อาการจิตใจหดหู่ก็จะหายไป……….

พรหมวิหาร ธรรม คุณธรรม เครื่อง อยู่ ของ ผู้ใหญ่ มี กี่ ประการ

หน้าต่างรูปภาพ ธีม. รูปภาพธีมโดย merrymoonmary. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

เด็กดี รู้คุณคน

2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จาก สมศ. คุณsorn42 ครับ ตัวกิเลสมันเป็นอกุศล เราก็เอากุศล จิตใจเราเอากุศล ตั้งจิตใจเป็นกุศล มีดำริในทางกุศล อย่าห่วงเรื่องเวลา อยู่กับปัจจุบัน ขอให้เรียนเก่งๆนะครับ………. ด้วยการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานซึ่งมีประการต่าง ๆ. คอยหลบหน้าเจ้าหนี้อยู่เสมอไป คนที่ตั้งใจชำระหนี้บุญคุณจึงหาได้ยาก. แปลว่า ผู้ประกาศคุณนั้นให้ปรากฏ ได้แก่ผู้ตอบแทนคุณ.

บทความล่าสุด