ล่าสุดพระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ที่ ทรง สถาปนา กรุง ศรีอยุธยา เป็น ราชธานี...

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ที่ ทรง สถาปนา กรุง ศรีอยุธยา เป็น ราชธานี เมื่อ ปี พ ศ 1893

ต้องอ่าน

๖๗–๖๘. ๑๘ ณัฏฐภัทร จันทวิช. ๑๘๔. ๑๖ ณัฏฐภัทร จันทวิช. ๖ ณัฏฐภัทร จันทวิช. ๔ ณัฏฐภัทร จันทวิช.

พระองค์ไม่ค่อยสนพระทัยในสวัสดิภาพของบ้านเมือง และความสงบสุขของชุมนุมชน พระองค์ไม่ได้เป็นนักรบโดยธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่ทรงรักทหารเลย สนพระทัยศาสนาแต่เพียงเล็กน้อย และไม่สนพระทัยคนยากจนเลย. พระราชธรรมนิเทศ,(ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ. มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. มีหลายพระนาม – พระเจ้าศิริชัย หรือ พระเจ้าชัยศิริเชียงแสน หรือ ท้าวแสนปม ผู้สร้างเมืองศรีรามเทพนคร เป็นพระโอรสของพระเจ้าศิริธรรมราช.

หน้า sixty seven. 4.พระภิกษุเคมะสาระ. ชกใต้เข็มขัด ธรรมเนียมปฏิบัติเผด็จการพม่า. มปท. พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๐. Th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระราเมศวร, วันที่สืบค้น 7 สิงหาคม 2558.

อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม และราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2310 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์. พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะฉลาดนัก มีอุปนิสัยไม่ดี โหดร้ายและกระหายเลือด โกรธง่าย ตระหนี่ ตะกละ โลภ และตัณหาจัด พระองค์ไม่ลังเลที่จะใช้พระราชอำนาจฉุดคร่าภรรยาของผู้อื่นมาเป็นของตน. พระราชโอรสของพระบรมลำพงศ์เป็นกษัตริย์กรุงกัมพูชาสืบไป. วรรณกรรมสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสูญหายไปหมดแล้ว คงเหลือแต่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (พ.ศ.

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ที่ ทรง สถาปนา กรุง ศรีอยุธยา เป็น ราชธานี เมื่อ ปี พ ศ 1893

ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระยางัวนำถม จากหลักฐานในศิลาจารึกวัดพระมหาธาตุ พ.ศ. ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นเมืองด่านหน้าทางด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา. ครองเมืองสุพรรณภูมิ ญาติของวัฏเดชได้อภิเษกกับพระเจ้าอู่ทอง แล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับไปที่เมืองอโยธยาปุระ. 2.พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระพุทธศาสนาในอาเซีย. กรุงเทพฯ ; ธรรมสภา, ๒๕๔๐.

ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. Th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่_1, วันที่สืบค้น 6 กันยายน 2558. แนวความคิดที่ว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นชาวจีน เป็นเพียงการอ้างอิงจากพงศาวดารฉบับวันวลิต อีกทั้งก็ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีมาสนับสนุน ข้อสันนิษฐานนี้ จึงไม่มีน้ำหนักมากพอเช่นกัน. ได้พยายามศึกษาหาความรู้ในภาษาต่างประเทศ มีภาษจีน ภาษาญวน และภาษาแขก จนสามารถพูดคล่องได้ทั้ง three ภาษา และยังได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทย ขอม และคัมภีร์พระไตรปิฎก.

พระอัยกา

๓๒ ณัฏฐภัทร จันทวิช.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. ๓๐ ณัฏฐภัทร จันทวิช. ๒๕ ณัฏฐภัทร จันทวิช.

  • ๔๓ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์.
  • ๒๕ ณัฏฐภัทร จันทวิช.
  • จากจดหมายเหตุจีน พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตเมื่อ พ.ศ.
  • หรือพระนามเต็ม กำมรเตงอัญศรีอินทรบดินทราทิตย์ พระนามเดิม พ่อขุนบางกลางหาว ทรงเป็นปฐมวงศ์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย ครองราชสมบัติ ตั้งแต่ พ.ศ.
  • ๑๘๓–๑๘๔.

๑๗ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์. ๑๑ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์. ๕๙–๖๐.

เกิดเหตุไฟไหม้ร้านขายชำริมถนน เจ้าของร้านคาด สาเหตุมาจากฟ้าผ่า

๔๗ ณัฏฐภัทร จันทวิช. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. ๑๑๘.

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ที่ ทรง สถาปนา กรุง ศรีอยุธยา เป็น ราชธานี เมื่อ ปี พ ศ 1893

พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ม ๑. โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. หน้า 305.

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ที่ ทรง สถาปนา กรุง ศรีอยุธยา เป็น ราชธานี เมื่อ ปี พ ศ 1893

ด้านการปกครอง ทรงปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัย โดยพระราชกรณียกิจดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ 1.1)พ.ศ. 2416ประการแรก ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้นมาสองสภา ได้แก่ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (เคาน์ซิลออฟสเตต) และสภาที่ปรึกษาในพระองค์ (ปรีวีเคาน์ซิล) 1.2)พ.ศ. ” กล่าวว่า พระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าพรหมกุมาร มีต้นวงศ์อยู่ที่เมืองเชียงแสนหรือแคว้นโยนกนคร ต่อมาพระเจ้าพรหมได้อพยพมาสร้างเมืองเชียงรายหรือเวียงไชยปราการ กษัตริย์ที่เวียงไชยปราการที่ปกครองสืบต่อมา ถูกเมืองสุธรรมวดีรุกราน จึงอพยพมาอยู่แถบบริเวณเมืองไตรตรึงส์ สืบต่ออายุมาหลายชั่วคน จนถึงพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ที่ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี. กล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์ไว้ว่า “บิดาเจิ้งเป็นชาวมณฑลกวางตุ้ง ไปทำมาค้าขายอยู่ที่เสียมล่อก๊ก [ประเทศไทย] และเกิดเจิ้งเจา [สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี; สำเนียงปักกิ่ง] ที่นั่น เมื่อเจิ้งเจาเติบใหญ่ เป็นผู้มีความสามารถ ได้เข้ารับราชการอยู่ในเสียมล่อก๊ก เมื่อเจิ้งเจารบชนะพม่า ฯ แล้ว ราษฎรทั่วประเทศยกขึ้นเป็นเจ้าครองประเทศ…

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ที่ ทรง สถาปนา กรุง ศรีอยุธยา เป็น ราชธานี เมื่อ ปี พ ศ 1893

๔๔ ณัฏฐภัทร จันทวิช. ๑๘๓–๑๘๔. ๔๐ ณัฏฐภัทร จันทวิช. ๔๒–๔๓. ๓๗ ณัฏฐภัทร จันทวิช. ๑๘๕.

บทความล่าสุด