ความรู้พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ทรง พระ ราช นิพนธ์ หนังสือ เรื่อง ไตรภูมิ...

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ทรง พระ ราช นิพนธ์ หนังสือ เรื่อง ไตรภูมิ พระร่วง

ต้องอ่าน

สืบราชสมบัติต่อ ซึ่งตกแก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นในปี พ.ศ. หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง สมโภชพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล).

ด้วยประวัติศาสตร์และศิลปะไทยในทัศนะพม่า, หน้า ๓๕ – ๖๘. สุจิตต์ วงษ์เทศ. บางขุนเทียนส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยและกรุง (นันทรัตพันธุ์) ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐). พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. โครงการวิชาการ สำนักพิมพ์อมรินทร์. คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัด ครั้งแรก ๒๕๑๓).

ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

อานุภาพภาวนา “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.” 31น่าจะเป็น พ.ศ. ๑๙๐๔ และ ๘ ปี ตามลำดับ, ฉบับเดิมคงพิมพ์ผิด. 30น่าจะเป็น พ.ศ. บุคลาธิษฐาน การนำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาอธิบาย หมวด ป. ความเพียร เพื่อความหลุดพ้น.” โลกลี้ลับ ๙๓ (๙๖๒) นุ่มนนท์ เนื่องในโอกาสมีอายุครบ ๖ รอบ ใน พ.ศ.

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ทรง พระ ราช นิพนธ์ หนังสือ เรื่อง ไตรภูมิ พระร่วง

อารักษ์ ตั้งวิจิตร. ประวัติการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพระใส. ประวัติพระติ้ว – พระเทียม (พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม). [ม.ป.ป.]. เทศนาเสือป่า.

ทรงพระผนวช

ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙, ๒๕๑๙. ฉบับที่เยอรมันได้ไปทำแต่ใบปกกระดาษมาแต่เดิม น่าจะเป็นฉบับรองทรง….” ทรงเครื่อง, ทรงเครื่องต้น ฉลองพระองค์ทรงเครื่องต้นของพระเจ้า หมวด น.

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ทรง พระ ราช นิพนธ์ หนังสือ เรื่อง ไตรภูมิ พระร่วง

ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. วัฒนสุขชัย และลูกๆ หลานๆ จัดพิมพ์เนื่องในงานบุญทอด ____________. เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป.

๖ พระพุทธศาสนาในไทย

หน้า ๔๑ – ๙๒. มหานิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, พระ. ประวัติหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ. ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุธรรม- สำนักนายกรัฐมนตรี.

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ทรง พระ ราช นิพนธ์ หนังสือ เรื่อง ไตรภูมิ พระร่วง

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พุทธ- เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี. อรุณราชวราราม ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพ- มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร. ศิลปากร, กรม. พระพุทธรูป และพระพิมพ์ ในกรุพระปรางค์วัดราช กรมศิลปากร.

พระราชกรณียกิจ

ประยุทธ ติกขวีโร, พระอธิการ. ประวัติวัดพระเจ้าทองทิพย์. โรงพิมพ์การศาสนา.

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ทรง พระ ราช นิพนธ์ หนังสือ เรื่อง ไตรภูมิ พระร่วง

____________. ประวัติศาสตร์การสร้างพระพุทธรูปล้านช้าง. (ผะอบ ณ ถลาง) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี. หน้า ๑๘ – ๕๖. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พิมพ์ในงานศพ ขรัวยายแสง เมื่อปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖).

  • เทิม มีเต็ม.
  • หน้า ๑๘ – ๕๖.
  • (๒๕๔๘ ข).
  • (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ ฉลอง ๒๕ ศตวรรษ แห่งพระพุทธศาสนา, หน้า ๓๗ – ๖๒.
  • ความเพียร เพื่อความหลุดพ้น.” โลกลี้ลับ ๙๓ (๙๖๒) นุ่มนนท์ เนื่องในโอกาสมีอายุครบ ๖ รอบ ใน พ.ศ.
  • สุจิตต์ วงษ์เทศ.

ตำนานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี พระศรีศาสดา. แม้ว่าบทบาทของพระมหากษัตริย์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. คุรุสภา ลาดพร้าว. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ ฉลอง ๒๕ ศตวรรษ แห่งพระพุทธศาสนา, หน้า ๓๗ – ๖๒.

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ทรง พระ ราช นิพนธ์ หนังสือ เรื่อง ไตรภูมิ พระร่วง

พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับที่เป็นสมบัติของบริติชมิวเซียมกรุง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓). สุธา ลีนะวัต. “พระพุทธรูปที่นายอัลฟอนโซ ทอร์นาเรลลีออกแบบ.” สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า. ฟาแบร์เช่. (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ____________. (๒๕๒๙).

พระ มหา กษัตริย์ พระองค์ ใด ทรง พระ ราช นิพนธ์ หนังสือ เรื่อง ไตรภูมิ พระร่วง

บทความล่าสุด