ล่าสุดพระ รัตนตรัย ประกอบด้วย สิ่ง ใด

พระ รัตนตรัย ประกอบด้วย สิ่ง ใด

ต้องอ่าน

พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ..(สิ่งที่นำมาถวาย เช่น ภัตตาหาร).. ร้านพิธีไทย ขอขอบพระคุณ ข้อมูลดีๆ จาก rta.mi.th นะคะ.. ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่ง..(สิ่งที่นำมาถวาย เช่น ภัตตาหาร).. ขึ้นไปหรือมีรูปร่างสูงใหญ่ ควรใช้จีวรขนาด 2.1 ม. อานุภาพภาวนา “พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.”

พระ รัตนตรัย ประกอบด้วย สิ่ง ใด

พระราชธรรมนิเทศ, (ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. เพื่อให้ได้ซึ่งปัญญาจักษุ ขอได้กระทำความเพียร ตามมหาสติปัฏฐาน คือ เจริญวิปัสสนากรรมฐานเถิด จะเกิดปัญญาจักษุ ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้อย่างแน่นอน.

บทความล่าสุด