ล่าสุดวง ดนตรี สากล ชนิด ใด เปรียบเทียบ ได้ กับ วง มโหรี เครื่อง ใหญ่...

วง ดนตรี สากล ชนิด ใด เปรียบเทียบ ได้ กับ วง มโหรี เครื่อง ใหญ่ ของ ไทย

ต้องอ่าน

ขิมเป็นเครื่องดนตรีของจีนในสมัยโบราณ ขิมเป็นได้ทั้งเครื่องตี เครื่องสี และเครื่องดีด จากเรื่องเล่าขานกันว่า มีเจ้าเมืองแ… ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย เรื่อง สำนวนภาษา คำพังเพยในท้องถิ่น ที่มาและความสำคัญของโครงงาน ภาษาไทยในแต่… โครงงาน เรื่อง โดย เด็กหญิงวิภาวี แจ้งเจียนหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ เลขที่ ๓๓ โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในกล… โครงงานเรื่อง โขน โดย เด็กหญิงสุกัญญา สาหร่ายกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/ 1 เลขที่ 19 โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนร… ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย เรื่อง สำรวจรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย ที่มาและความสำคัญของโครงงาน การเขียนคำภาษ…

กรอ เป็นวิธีบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทตี (เช่น ระนาด ฆ้องวง) อย่างหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีตี ๒ มือ สลับกันถี่ ๆ เหมือนรัวเสียงเดียว (ดูคำว่า รัว) หา… ระบบเสียงที่มีความไพเราะของเปียโน ที่ได้รับการประดิษฐ์สร้างสรร มีอานุภาพต่อผู้ที่ได้รับฟัง ขณะที่เล่นได้อย่างอัศจรรย์และยอดเยี่ยม… โขน เป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของไทย มีประวัติที่เก่าแก่ยาวนานมาก เชื่อว่ามีความเก่าแก่อย่างน้อยย้อนไปถึงสมัยอยุธยามีการสันนิษฐานว่าเป็นก… รำวงมาตรฐาน ในปัจจุบันนี้เป็นศิลปะแห่งการรำวงที่งดงาม ซึ่งในสมัยก่อนยังมิได้มีคำว่า “มาตรฐาน” จะเรียกกันเพียงว่า “รำวง”…

บทความล่าสุด