ล่าสุดสังคายนา มี ความ หมาย ว่า อย่างไร

สังคายนา มี ความ หมาย ว่า อย่างไร

ต้องอ่าน

ถึงเช่นนั้น, แม้กระนั้น.

สังคายนา มี ความ หมาย ว่า อย่างไร

จริยศาสตร์เป็นการศึกษาคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ โดยมีความมุ่งหวังให้มนุษย์ค้นหาคุณค่าที่แท้จริงแห่งชีวิตและสรรพสิ่ง โดยใช้สติปัญญา และเหตุผลในการแสวงหาสิ่งที่ดีมีคุณค่าที่สุดในชีวิต เพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งตน แต่เพราะชีวิตมนุษย์มิได้ราบเรียบเสมอไป บางครั้งเกิด “ความขัดแย้งทางคุณค่า การกระทำของมนุษย์” กล่าวคือ เป็นความรู้สึกสองทางที่ขัดแย้งกัน จนมนุษย์ไม่สามารถตัดสินใจได้ ในท้ายที่สุดการกระทำต่าง ๆ ในสังคมจึงต้องอาศัยจริยศาสตร์มาเป็นมาตรการตัดสินคุณค่าการกระทำ. [คายะ คายยะ] น. การซักซ้อม การสวดพร้อมกันและเป็นแบบเดียวกัน การประชุมชําระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกัน.

สำนวนไทย พร้อมความหมาย

สะสาง เช่น เรื่องนี้ต้องสังคายนากันเสียที. (ป. สงฺคายน). [สัง-คา-ยะ-นา] (มค. สงฺคายน) น. การซักซ้อม, การสวดเป็นแบบเดียวกัน, การประชุมชำระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกัน (เหมือน สังคายนาย)….

สังคายนา มี ความ หมาย ว่า อย่างไร

ถ้าใช้ในประโยคที่ไม่เป็นคําถาม หมายความว่า จะโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม เช่น ถึงอย่างไรเขาก็ไม่มา. ชนิดไหน, วิธีไร. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม สัน.

บทความล่าสุด