ล่าสุดเพราะ เหตุ ใด พระ มหา กั ส ส ปะ จึง ได้ รับ...

เพราะ เหตุ ใด พระ มหา กั ส ส ปะ จึง ได้ รับ การ ยกย่อง จาก พระพุทธเจ้า ว่า เป็น เลิศ ใน ด้าน ธุดงค์

ต้องอ่าน

น้ำร้อนนั้น เข้าไปพล่านในท้อง ขับกรีสออกมาโดยส่วนเบื้องต่ำ (ทวารหนัก) กรีสน้อยหนึ่งยังมีอยู่เพียงใด ย่อมออกเป็นน้ำขุ่นเพียงนั้น เมื่อท้องสะอาดแล้ว, จึงออกเป็นน้ำใส ไม่ขุ่น, ทีนั้น เขาจึงราดน้ำที่เหลือบนหลังสุกรนั้น. แต่นั้นจึงลนขนด้วยคบหญ้าแล้ว ตัดศีรษะด้วยดาบอันคม. รองโลหิตที่ไหลออกด้วยภาชนะ เคล้าเนื้อด้วยโลหิตแล้วปิ้งนั่งรับประทานในท่ามกลางบุตรและภรรยา ขายส่วนที่เหลือ. ตามพุทธานุพุทธประวัติ พระมหากัสสปะ ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในด้านธุดงค์ ซึ่งปกติท่านจะถือธุงค์ ๓ ข้อ เช่น ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร์ เป็นต้น… และพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอพระองค์ เป็นต้น… และเพราะเหตุที่ความเร่าร้อนในอเวจีนั้น มีประมาณยิ่งกว่าความเร่าร้อนของไฟโดยปกติ พระนาคเสนเถระจึงกล่าวอุปมานี้ไว้ว่า “มหาบพิตร แม้หินประมาณเท่าเรือนยอด อันบุคคลทุ่มไปในไฟนรกย่อมถึงความย่อยยับได้โดยขณะเดียวฉันใด ส่วนสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นเป็นประหนึ่งอยู่ในครรภ์มารดา จะย่อยยับไปเพราะกำลังแห่งกรรมเหมือนฉันนั้น หามิได้.

ส่วนเฉพาะคำว่า ธุดงค์ เป็นอย่างไรนั้น… ถ้าไม่สอบถามพระสงฆ์ทรงภูมิรู้ หรือชาวบ้านผู้เคยบวชเรียนหรือศึกษามาเป็นการเฉพาะแล้ว ก็ยากที่จะอธิบายได้ตรงตัว… ลำดับนั้น พวกคนในเรือนของเขา จับเขาไว้ให้มั่นแล้วปิดปาก. ธรรมดาผลแห่งกรรม อันใครๆ ไม่สามารถจะห้ามได้. เขาเที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้าง ข้างนี้บ้าง. คนใน ๗ หลังคาเรือนโดยรอบย่อมไม่ได้หลับนอน.

เพราะ เหตุ ใด พระ มหา กั ส ส ปะ จึง ได้ รับ การ ยกย่อง จาก พระพุทธเจ้า ว่า เป็น เลิศ ใน ด้าน ธุดงค์

ถ้าอาจารย์ (หรือใครๆ ) อ่านแล้ว เกิดข้อสงสัยจุดใด… อาตมาปวารณาว่ายินดีให้ความคิดเห็นในส่วนที่พอจะช่วยได้… ตอนแรกๆ ที่เริ่มหัดโยง Link นั้น อาตมามักจะตรวจสอบทุกครั้งว่าผิดพลาดหรือไม่… ครั้งนี้ มิได้ตรวจสอบ เป็นเพราะพลั้งเผลอ และคงเพราะเริ่มชำนาญแล้วก็ได้… ขออนุโมทนาอย่างยิ่ง ที่โยมอาจารย์ช่วยเตือน… และได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว…

เมืองไทยจะวิกฤตถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

ส่วนของวัดป่าบางที่นั้นจะมีวิธีการเพิ่มออกนอกไปจากคัมภีร์อีก คือ จะต้องคนอาหารรวมกันด้วย ซึ่งแม้จะไม่มีในข้อธุดงค์ตามคัมภีร์แต่ก็ทำได้ไม่ผิดอะไร. พระเจ้ากาลิงคะ ได้ทอดพระเนตรกุรุธรรมที่พวกพราหมณ์และอำมาตย์จารึกลงในแผ่นทองคำนำมา ทรงสมาทานบำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยดี. ฝนจึงตกในแคว้นของพระองค์, แว่นแคว้นได้เกษมมีภิกษาหาได้โดยง่ายแล้ว. อีกอย่างหนึ่ง ใคร่จะเรียนโยมอาจารย์ว่า คัมภีร์วิสุทธิมรรค โบราณถือกันว่าเป็นพระไตรปิฏกฉบับย่อ…

  • แม้เขาแลเป็นเหมือนโค มีสายเลือดไหลออกจากปากเข้าไปในเรือนเที่ยวคลาน ร้องไป.
  • ลำดับนั้นมารดาพูดกะเขาว่า “ลูก” เจ้าจงดูบิดานี้เที่ยวคลานร้องไปในท่ามกลางเรือนเหมือนโค ความทุกข์นี้จักตกบนกระหม่อมของเจ้า เจ้าไม่ต้องห่วง แม้ซึ่งแม่ จงทำความสวัสดีแก่ตนหนีไปเถิด” บุตรนายโคฆาตก์นั้นถูกมรณภัยคุกคาม ไหว้มารดาแล้วหนีไป ก็แลครั้นหนีไปแล้ว ได้ไปยังนครตักกสิลา.
  • หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า…?
  • พระมหากัสสปเถระ เมื่อท่านทำสังคายนาเรียบร้อยแล้ว ได้อยู่ที่พระเวฬุวนาราม ในกรุงราชคฤห์ ไม่ประมาท ปฏิบัติธรรมเป็นนิตย์ ดำรงชนมายุสังขารประมาณได้ ๑๒๐ ปี ท่านก็ดับขันธปรินิพพาน ณ ระหว่างกลางกุกกุฏสัมปาตบรรพตทั้ง ๓ ลูก ในกรุงราชคฤห์.
  • แม้นายจุนทสูกริก เที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้าง ข้างนี้บ้าง ภายในเรือนนั่นเอง ด้วยความเร่าร้อนในนรก.

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาจอก ต.หนองญาติ … พระ ๑,๒๕๐ องค์ ที่มาประชุมเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น. เรื่องสอบธรรม ของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๓. ๒.ปฏิคคาหกผู้สรับทานเป็นทักขิเณยยะ สคือผู้ควรที่จะรับทานหรือไทยธรรม. เราาจักไม่ละสติที่ไปในกาย คือพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์.

กรีนโซน

ซึ่งความเข้าใจทำนองนี้ นับว่าเป็นความหมายที่งอกขึ้นมาในวัฒนธรรมทางภาษาของเรา แต่อาจไม่ตรงตามความหมายของภาษาเดิมนัก… เวลาพระจะออกเที่ยวกรรมฐาน พระองค์ประทานพระโอวาท ให้ไปหาเที่ยวที่วิเวกสงัด ที่เปลี่ยว ๆ ไม่มีผู้คนสัญจรไปมา แล้วที่พัก ท่านก็บอกอย่าไปพักอยู่ใกล้ที่ชุมนุมชน และทางขึ้นลงของท่าน้ำ … สปทานจาริปังคะ ละเว้นการโลเล (ยึดติด) เที่ยวจาริก (ภิกขาจาร) (เพื่อมิให้ผูกพันกับญาติโยม) สมาทานบิณฑบาตรตามลำดับ ลำดับบ้าน ไม่เลือกบ้านที่จะรับบิณฑบาต เดินแสวงหาบิณฑบาตไปตามลำดับ. ส่วนของวัดป่าบางที่นั้นจะมีวิธีการเพิ่มออกนอกไปจากคัมภีร์อีก คือ ละเว้น บิณฑบาตรซ้ำที่เดิม ถืออย่างเบาย้ายสายบิณฑบาตรทุกวัน อย่างหนักออกเดินทางย้ายที่เที่ยวบิณฑบาตรไม่ต่ำกว่าที่เดิมไม่เกินโยชน์ (16กิโล) สมาทานบิณฑบาตตามลำดับบ้าน ลำดับอายุพรรษา ไม่เดินแซง (แย่งอาหาร) ซึ่งไม่ผิดจากพระไตรปิฎก-อรรถกถาแต่อย่างใด สามารถทำได้เช่นกัน. ภิกษุทั้งหลาย ยืนอยู่ในที่นั้นๆ เห็นแล้ว จึงกล่าวว่า “ผู้มีอายุเธอบวชในพระพุทธศาสนา ทำปาณาติบาต (นับว่า) ทำกรรมไม่สมควร” แล้วพาภิกษุทั้งสองรูปนั้นไปเฝ้าพระตถาคต. ๓.ญัตติจตุตถกรรมวาจา พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกเป็นผู้ให้การบวช และใช้กันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ผู้ที่ได้รับการบวชเป็นคนแรก คือ พระราธะ และพระอุปัชฌาย์ คือ พระสารีบุตร.

เพราะ เหตุ ใด พระ มหา กั ส ส ปะ จึง ได้ รับ การ ยกย่อง จาก พระพุทธเจ้า ว่า เป็น เลิศ ใน ด้าน ธุดงค์

ไม่เคยแปรผัน ขลังและศักดิ์สิทธิ์จริง อันเป็นเครื่องยืนยันได้เสมอว่า กระทำแล้วสำเร็จจริง, มรรคผลนิพพาน มีจริง ไม่สิ้นสมัย ถึงแม้พุทธศาสนาจะผ่านกาล เวลามากว่า ๒๖๐๐ ปีแล้วก็ตาม หลักการและเหตุผลของการธุดงค์ก็ยังเหมือนเดิม มิได้แปรเปลี่ยนไปแต่อย่างใด … “นี่แหละ พระมหากัสสปะ ผู้เป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเธอทั้งหลาย ซึ่งออกจากป่าจากเขา มาหาเรา” และทรงสรรเสริญธุดงควัตรอันเคร่งครัดของท่านมหากัสสปะต่อไปว่า … ปัตตปิณฑิกังคะ ละเว้นฉันภาชนะที่ 2 ใส่อาหารรวมในภาชนะเดียวกันทั้งหมด สมาทาน ฉันเฉพาะในบาตร.

พระโพธิสัตว์ทำความดีด้วยมุ่งในปณิธานพระอรหันต์ทำความดีเพราะเป็นธรรมดาที่ท่านจะทำ

ก็ในหนทางที่นางเดินไป บนคันนา มีงูพิษร้ายนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่ง งูไม่อาจขบกัดแข้งพระเถระอันปกปิดด้วยผ้ากาสะยะได้. นางพลางระลึกถึงทานกลับไปถึงที่นั้น. งูเลื้อยออกจากรู กัดนางให้ล้มลง ณ ที่นั้นเอง. นางมีจิตเลื่อมใส ทำกาละแล้ว ไปเกิดในวิมานทองประมาณ ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวุต๒ ประดับเครื่องอลังการทุกอย่าง เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขานิติกรรมเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติไว้ ความตอนหนึ่งว่าหากมีพระราชโอรสก็ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงบรรลุนิติภาวะ แต่ถ้าไม่มีพระราชโอรสก็ใคร่ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงรับรัชทายาทสืบสันติวงศ์ตามราชประเพณี…

เพราะ เหตุ ใด พระ มหา กั ส ส ปะ จึง ได้ รับ การ ยกย่อง จาก พระพุทธเจ้า ว่า เป็น เลิศ ใน ด้าน ธุดงค์

หากเป็นพระธุดงค์ในยุคสมัยที่รุ่นพ่อแม่ หรือรุ่นเราๆ ท่านๆ ที่ยังมีโอกาสร่วมสมัยอยู่นั้น ก็มีอาทิ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม … ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งคนในยุคนั้นอย่าว่าแต่เคยพบเห็นท่านยามธุดงค์อยู่เลย แค่จะหาโอกาสไปนมัสการท่านองค์เป็นๆ ยังยากแสนยาก หนังสือชีวประวัติของหลวงปู่ชอบฯ ความอีกตอนหนึ่งกล่าวอิงพุทธพจน์ไว้ว่า ….. สมัยนั้น บุตรของนายโคฆาตก์ยืนแลดูบิดาอยู่ในที่ใกล้.

เพราะ เหตุ ใด พระ มหา กั ส ส ปะ จึง ได้ รับ การ ยกย่อง จาก พระพุทธเจ้า ว่า เป็น เลิศ ใน ด้าน ธุดงค์

ธุตะ (ธุ + ตะ) มาจาก ธุ รากศัพท์ แปลว่า กำจัด ในที่นี้หมายถึงการกำจัดกิเลสเท่านั้น…

กัสสปะ เธอพึงศึกษาว่า เราจักเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในภิกษุทั้งที่เป็นผู้เฒ่า ผู้ปานกลาง และผู้ใหม่อย่างแรงกล้า. หลังรับศีลแล้ว ก่อนพระจะเทศน์ ต้องอาราธนาว่า…? มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ… เป็นไฉน ดูก่อนเกวัฏฏะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่า ท่านจงคิดอย่างนี้ อย่าคิดอย่างนั้น จงมนสิการอย่างนี้ อย่ามนสิการอย่างนั้น จงละสิ่งนี้ จงบำเพ็ญสิ่งนี้ . ๒.เราจักฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศล เราจักเงี่ยหูฟังธรรมนั้นและพิจารณาเนื้อความ. พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียนนาม และบ้านท่านประธานาธิบดี โฮ จิ มินห์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตปร…

พระธาตุมรุกขนคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่เล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นผงสี่เหลี่ยม ฐานกว… นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความชำนาญ แม้จะเป็นเหตุให้การตรวจสอบไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ความพลั้งเผลอในการกระทำย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น แม้จะมีความชำนาญก็ควรจะตรวจสอบเสมอ… ข่าวสดประชาชาติธุรกิจสุดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเทคโนโลยีชาวบ้านเส้นทางเศรษฐีสำนักพิมพ์มติชนศูนย์ข้อมูลมติชนมติชนอคาเดมีKhaosod EnglishMatichon Investor Relationร่วมงานกับเรา. 12.4 อยู่บนกุฏิวิหารให้ ทำให้สะอาด ถ้าตามโคนไม้ไม่กวาดหรือทำอะไรเพราะใบไม้มีประโยชน์เช่นทำให้เท้าไม่ เปื้อนก่อนเข้าอาสนะ และสัตว์หรือคนเข้ามาย่อมได้ยินเสียง. พระธาตุศรีคุณ พระธาตุถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๐ ผู้ที่ค้นพบคือชาวบ้านที่เป็นชาวลาวอพยพมาอยู่ในอำเภอนาแก ปัจจุบัน…

บทความล่าสุด