ข้อตกลงในการใช้งาน

โปรดอ่านเว็บไซต์นี้จำเป็นต้องมีการพิจารณาและเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้คุณเข้าถึง

การอ่านและยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งาน และการอ่านและการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ จำเป็นต้องมีการพิจารณาสำหรับเว็บไซต์ที่ให้สิทธิ์คุณในการเยี่ยมชม อ่าน ขายต่อ ทำธุรกรรม ดำเนินการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม . โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดได้ส่งถึงคุณแล้ว ข้อตกลง การเป็นตัวแทน คำมั่นสัญญา การรับประกัน การดำเนินการ หรือคำแถลงใดๆ และทั้งหมดโดยผู้เยี่ยมชมที่แตกต่างจากข้อตกลงนี้ในทางใดทางหนึ่งจะไม่มีผลบังคับใช้หรือมีผลใดๆ

บุคคลทั้งหมดจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ เว้นแต่พวกเขาจะอ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยการดู เยี่ยมชม ใช้ ทำธุรกรรมการชำระเงินในนามของ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้ค้าปลีก ตัวกลาง บริษัทในเครือ ลูกค้า ผู้ให้บริการร้านค้า ผู้เผยแพร่ ผู้ลงโฆษณา หรือการโต้ตอบใด ๆ ก็ตามที่คุณตกลงในข้อตกลงนี้ ใช้นโยบายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงนี้หรือนโยบายเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในการอ้างอิงซึ่งเว็บไซต์อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในอนาคต

ทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี การเข้าเยี่ยมชม อ่าน หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ถือเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว็บไซต์นี้ปฏิเสธการเข้าถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก (COPA) ปี 1998 โดยเฉพาะ

เว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบุคคลหรือผู้ดูไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งคุณยอมรับตามเงื่อนไขในการดู เว็บไซต์ได้รับอนุญาตให้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ของการยกเว้นและเพื่อการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ผู้เยี่ยมชมมีหน้าที่ยืนยัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอนุญาตให้เข้าชมเว็บไซต์นี้ เพื่อแจ้งให้ตนเองทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

คู่สัญญาในข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน

ผู้เยี่ยมชม ผู้ชม ผู้ใช้ สมาชิก สมาชิก บริษัทในเครือ ผู้ค้าปลีก หรือลูกค้า ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ผู้เยี่ยมชม” เป็นฝ่ายในข้อตกลงนี้ เว็บไซต์และเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์รุ่นก่อนเป็นคู่สัญญาในข้อตกลงนี้ ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “เว็บไซต์” ผู้เยี่ยมชมเข้าใจและรับทราบว่าข้อตกลงนี้มีผลเหนือกฎและแทนที่ข้อตกลงใดๆ ของผู้เยี่ยมชมกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เยี่ยมชมที่เป็นเจ้าของข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เสนอบนเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม

เว็บไซต์ขอปฏิเสธข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ผู้เยี่ยมชมทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้เยี่ยมชม ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้กับทุกฝ่าย ในกรณีที่มีข้อพิพาทกับผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้และโดยกฎและกฎหมายผิดนัดที่บังคับใช้ซึ่งจะตัดสินในอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันหรือศาลยุติธรรมที่เว็บไซต์เลือกในเขตอำนาจศาลของการเลือกเว็บไซต์ ข้อตกลง การรับรอง สัญญา การรับประกัน การกระทำ หรือข้อความใดๆ และทั้งหมดโดยเว็บไซต์ผู้เยี่ยมชมหรือข้อตกลงที่เสนออื่น ๆ ที่แตกต่างจากเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะไม่มีผลบังคับหรือผลกระทบ ผู้เยี่ยมชมทั้งหมดรวมถึงผู้ค้าปลีก คนกลาง บริษัทในเครือ พันธมิตรร่วมทุน ผู้เผยแพร่ ผู้โฆษณา นักการตลาดออนไลน์

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

เว้นแต่คุณจะทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนกับเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชม ผู้ชม สมาชิก สมาชิก บริษัทในเครือ หรือลูกค้าไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลนี้ในเชิงพาณิชย์หรือในที่สาธารณะ พวกเขาไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ คัดลอก บันทึก พิมพ์ ขาย หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยการดูเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับเงื่อนไขการดูนี้ และคุณรับทราบว่าการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย และอาจต้องรับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา อีกครั้ง ผู้เยี่ยมชมไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการใช้เนื้อหาหรือบางส่วนของเนื้อหา รวมถึงฐานข้อมูล หน้าที่มองไม่เห็น หน้าที่เชื่อมโยง รหัสอ้างอิง หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เว็บไซต์อาจมี ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ สำหรับการใช้งานใดๆ ไม่มีอะไร. ผู้เข้าชมตกลงที่จะชำระความเสียหายในจำนวนเงิน U. S.$100,000 นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและความเสียหายจริงสำหรับการละเมิดข้อกำหนดนี้ ผู้เยี่ยมชมรับประกันว่าเขาหรือเธอเข้าใจว่าการยอมรับข้อกำหนดนี้เป็นเงื่อนไขในการรับชมและการรับชมถือเป็นการยอมรับ

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือสิทธิ์ในการใช้ ขาย เผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์จะต้องได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ ผู้เข้าชมไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาของไซต์ การใช้เนื้อหาเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจะผิดกฎหมาย เว้นแต่จะกระทำด้วยสัญญาหรืออนุญาตอย่างชัดแจ้งของเว็บไซต์

การไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไซต์ การสร้างแบรนด์ร่วม “การจัดกรอบ” และการอ้างอิงไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเว็บไซต์ ห้ามใครไฮเปอร์ลิงก์เว็บไซต์นี้ หรือบางส่วนของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โลโก้ เครื่องหมายการค้า การสร้างตราสินค้า หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์) กับเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อ้างอิง url (ที่อยู่เว็บไซต์) ของเว็บไซต์นี้ในสื่อเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง และไม่ได้รับอนุญาตให้ ‘เฟรม’ ไซต์ คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเว็บไซต์โดยเฉพาะเพื่อลบหรือปิดใช้งานกิจกรรมดังกล่าวและต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งหมด คุณตกลงที่จะชำระความเสียหายจำนวน $100,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ บวกกับค่าใช้จ่ายและความเสียหายจริงสำหรับการละเมิดข้อกำหนดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์

เว็บไซต์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าชมยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการดู อ่าน ใช้ หรืออาศัยข้อมูลนี้ เว้นแต่คุณจะทำสัญญาอย่างชัดแจ้งซึ่งขัดกับเว็บไซต์ คุณไม่มีสิทธิ์พึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้ว่าถูกต้อง เว็บไซต์ไม่ได้รับประกันดังกล่าว

เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้และศักยภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง แม้ว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่สามารถเขียนเช็คของตนเองในแง่ของรายได้ แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับเงินโดยใช้เทคนิคและแนวคิดในเอกสารเหล่านี้ ตัวอย่างและคำรับรองในเอกสารเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นสัญญาหรือการรับประกันรายได้ โอกาสในการสร้างรายได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา แนวคิดและเทคนิคของพวกเขาทั้งหมด ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่โอกาสทางธุรกิจ และให้คำแนะนำและการฝึกอบรมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาเท่านั้น นี่คือผลิตภัณฑ์และระบบใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีประวัติรายได้จากการใช้งาน เราไม่ติดตามรายได้จริงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เช่นเดียวกับที่จะละเมิดความลับทางการค้าของผู้ใช้และข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นประสบการณ์ของเรากับผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ แจ้งให้เราทราบ

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับอันตรายที่เกิดจากคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณจากการโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา ผู้เยี่ยมชมจะถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดของไวรัส เวิร์ม หรือปัจจัยที่เสียหายอื่นๆ

เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของผู้เยี่ยมชมหรือบุคคลใด ๆ ที่ผู้เยี่ยมชมติดต่อสื่อสารในภายหลังจากรหัสหรือข้อมูลที่เสียหายซึ่งส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกครั้ง ผู้เข้าชมดูและโต้ตอบกับไซต์นี้ หรือแบนเนอร์หรือป๊อปอัปหรือโฆษณาที่แสดงบนนั้น โดยยอมรับความเสี่ยงเอง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับอันตรายที่เกิดจากการดาวน์โหลด

ผู้เยี่ยมชมดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง เว็บไซต์ไม่รับประกันว่าการดาวน์โหลดจะปราศจากรหัสคอมพิวเตอร์ที่เสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไวรัสและเวิร์ม

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยการดู ใช้ หรือโต้ตอบในลักษณะใด ๆ กับไซต์นี้ รวมทั้งแบนเนอร์ โฆษณา หรือป๊อปอัป ดาวน์โหลด และตามเงื่อนไขของเว็บไซต์เพื่อให้การดูของเขาถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เยี่ยมชมสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ตลอดไป และคำอธิบายทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงสาเหตุใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายใด ๆ ไม่ว่าจะร้ายแรงหรือกว้างขวางเพียงใด ไม่ว่าร่างกายหรืออารมณ์ ที่คาดการณ์ได้หรือที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจโดยธรรมชาติ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้เยี่ยมชมตกลงว่าในกรณีที่เขาสร้างความเสียหาย ซึ่งเว็บไซต์ต้องจ่าย ผู้เข้าชมตามเงื่อนไขในการรับชม สัญญาว่าจะคืนเงินให้เว็บไซต์ทั้งหมด

ส่ง

ผู้เข้าชมตกลงตามเงื่อนไขในการดู ว่าการสื่อสารระหว่างผู้เยี่ยมชมและเว็บไซต์ถือเป็นการส่ง การส่งทั้งหมดรวมถึงบางส่วนกราฟิกที่มีอยู่หรือเนื้อหาใด ๆ ของการส่งจะกลายเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเว็บไซต์และอาจนำไปใช้เพื่อการค้าโดยไม่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม ผู้เยี่ยมชมตกลงที่จะสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งประสงค์ที่จะให้เว็บไซต์ใช้งานได้ตลอดไปตามที่เห็นสมควร “การส่ง” ยังเป็นบทบัญญัติของนโยบายความเป็นส่วนตัว

สังเกต

ไม่มีการแจ้งใด ๆ เพิ่มเติมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เนื่องจากผู้เข้าชมและผู้เยี่ยมชมรับประกันโดยชัดแจ้งว่าสิทธิ์ในการแจ้งได้รับการยกเว้นเป็นเงื่อนไขสำหรับการอนุญาตให้ดูหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์

ข้อพิพาท

เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาที่เว็บไซต์กำหนดให้สำหรับการดู ใช้งาน หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ ผู้เยี่ยมชมตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันสำหรับการเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือความขัดแย้งใดๆ (“การเรียกร้อง”) ใดๆ (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด หรืออย่างอื่น) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ รวมถึงปัญหาการชักชวน ปัญหาความเป็นส่วนตัว และปัญหาเงื่อนไขการใช้งาน ในกรณีที่ผู้เข้าชมเป็นฝ่ายที่ชนะ ผู้เข้าชมจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทนายความของตนเอง เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับ Vistor ในศาลในเขตอำนาจศาลที่เว็บไซต์เลือก

ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ชม ผู้เข้าชม สมาชิก สมาชิก หรือลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นศาลหรือพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ผู้ชม ผู้เยี่ยมชม สมาชิก สมาชิก หรือลูกค้าจะไม่มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการค้นพบก่อนการทดลอง ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในกฎ; คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะตัวแทนหรือสมาชิกของกลุ่มผู้เรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้อนุญาโตตุลาการ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันโดยมีสิทธิจำกัดในการอุทธรณ์

ฝ่ายที่ชนะจะได้รับเงินคืนจากอีกฝ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาท รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบสวน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เขตอำนาจศาลและสถานที่

ถ้าเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการซื้อนี้จะต้องถูกนำขึ้นศาลยุติธรรม ก่อนหรือหลังอนุญาโตตุลาการ ผู้ชม ผู้มาเยี่ยม สมาชิก สมาชิก หรือลูกค้าตกลงว่าเขตอำนาจศาลและเขตอำนาจศาลที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะเป็นรัฐและเมืองที่ประกาศไว้ในข้อมูลการติดต่อ ของเจ้าของเว็บ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ในกรณีที่การดำเนินคดีอยู่ในศาลรัฐบาลกลาง ศาลที่เหมาะสมจะเป็นศาลรัฐบาลกลางของเว็บไซต์ที่เลือก

รูปแบบการเรียกเก็บเงินและนโยบายการยกเลิก/คืนเงิน

สามารถขอคืนเงินได้โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าโดยคลิกลิงก์ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ดู ผู้เยี่ยมชม สมาชิก สมาชิก หรือลูกค้าตกลงว่ากฎหมายที่ใช้บังคับที่จะนำมาใช้จะต้องเป็นสถานะของเว็บไซต์ที่แสดงในข้อมูลการติดต่อของเราในทุกกรณี

ข้อมูลการติดต่อ

สามารถติดต่อผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้ที่ [email protected]