ล่าสุดการ สถาปนา กรุง สุโขทัย เกิด จาก วิธี ใด

การ สถาปนา กรุง สุโขทัย เกิด จาก วิธี ใด

ต้องอ่าน

ประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ จากข้อมูลที่มีเบื้องต้น มีความเป็น Drama ค่อนข้างมาก กระผมผู้รวบรวมจะพยายามค้นคว้า และเทียบเคียงกับข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกันของประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า) และเอกสารจากฝรั่งต่างประเทศ มาเพิ่มเสริม เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่เอนเอียงต่อไป หากไม่มีหลักฐานใดอ้างอิง ก็จะเว้นไว้เช่นนั้น และจะไม่จินตนาการแต่งเติมอีก จักขอให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการต่อยอดของผู้ศึกษา ผู้สนใจต่อไป. รูปแบบของรัฐหรือรูปแบบการปกครองเกิดขึ้นพร้อมกับการกำเนิดรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ดูแล ให้ประชาชนอ… ” (ตามพงศาวดารมหาราชวงศ์ ฉบับอูกะลา ได้กล่าวว่าและได้รับพระราชบรรดาศักดิ์จากพระมาตุลาว่า “เมงเยกะยอชวา – Minye Kyawswa” – ซึ่งแย้งกับข้อมูลส่วนอื่นว่า มังกะยอชวา หรือ มังสามเกียด คือพระโอรสหรือ พระมหาอุปราชาของพระเจ้านันทบุเรง) หรือ พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ในกาลต่อมา. เมื่อทูตกลับไปรายงาน พระเจ้าหงสาวดี ก็ถือเป็นเหตุผล ที่จะทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยา… รูปแบบการปกครองที่มีอยู่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่คนคนเดียว หรือกลุ่มเดียว ใช้อำนาจบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ แบบเบ็ดเสร็จ ปราศจากการถ่วงดุลอำน…

การ สถาปนา กรุง สุโขทัย เกิด จาก วิธี ใด

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทราบก็ทรงเสียพระทัย จึงเสด็จไปประทับที่วังหลัง ให้พระมหินทร์พระโอรสว่าราชการแทน เมื่อพระชนมายุประมาณ 59 พรรษา ต่อมาได้เสด็จออกผนวชใน ปี พ.ศ.2109 โดยมีข้าราชการออกบวชด้วยจำนวนมาก ซึ่งพระมหินทร์ พระราชโอรสทรงได้ว่าราชการแทน ต่อมาทรงมีเรื่องกินแหนงแคลงใจกับพระมหาธรรมราชาจนเกิดความร้าวฉานระหว่างพิษณุโลกกับกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากพระองค์สมคบกับพระไชยเชษฐา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างยกทัพไปตีเมืองพิษณุโลก เพื่อกำจัดพระมหาธรรมราชา จนพระองค์มิอาจรั้งราชการแผ่นดิน จึงทูลเชิญให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิลาผนวช หลังจากที่ผนวชได้ไม่นาน แล้วกลับมาว่าราชการดังเดิม. พระมหาจักรพรรดิกับพระมหินทร์เสด็จขึ้นไปเมืองพิษณุโลก ในขณะที่พระมหาธรรมราชาเสด็จไปหงสาวดีแล้วนำพระวิสุทธิกษัตรีพร้อมด้วยพระเอกาทศรถมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อพระมหาธรรมราชาทราบเรื่องจึงเข้ากับกรุงหงสาวดีอย่างเปิดเผย แม้ว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะทรงนำพระชายา พระโอรสและพระธิดาของพระมหาธรรมราชาลงมายังกรุงศรีอยุธยา โดยหวังว่าพระมหาธรรมราชาจะไม่ทรงกล้าดำเนินการใด ๆ ต่อกรุงศรีอยุธยา แต่การณ์ก็ไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อพระมหาธรรมราชาทราบว่าพระอัครชายาและโอรสธิดา ถูกจับเป็นองค์ประกันก็ทรงวิตก ได้ส่งสาส์นไปยังพระเจ้าบุเรงนองให้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา. พระเจ้าบุเรงนองทรงพยายามโจมตีอยู่นานจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2112 ก็ยังตีกรุงศรีฯ ไม่แตก อีกทั้งสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงพยายามเปลี่ยนที่ตั้งค่ายอยู่หลายระยะ โดยในภายหลังทรงย้ายค่ายเข้าไปใกล้กำแพงเมืองจนทำให้สูญเสียไพร่พลไปไม่น้อย ระหว่างการสงครามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีพระประชวรและสวรรคตในเวลาต่อมา สมเด็จพระมหินทร์ขึ้นครองราชย์และทรงบัญชาการรบแทน.

กำเนิด “กรุงเทพฯ” ราชธานีใหม่

ณัฏฐภัทร จันทวิช. ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนปลายและธนบุรีจากจดหมายเหตุจีน. ให้มาตีเมืองพิษณุโลก เมื่อทัพทั้งสองฝ่ายประชิดเมืองพิษณุโลกได้แล้วก็ยังตีเมืองไม่สำเร็จ เพราะมีทัพจากพระเจ้าบุเรงนองมาช่วยเมืองพิษณุโลก. พระเทพกษัตรีย์ และยังมีพระอนุชาและขนิษฐาต่างพระชนนี คือ พระศรีเสาวราช กับ พระแก้วฟ้า. พระบริหารเทพธานี. ประวัติศาสตร์ไทย เล่ม ๒.

Empirememes Empirememes Empirememes Empirememes

จิราธร ชาติศิริ. เศรษฐกิจกรุงธนบุรีในศตวรรษแห่งจีน.อ้างแล้ว. จนในที่สุดก็ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นได้สำเร็จในปี พ.ศ. ที่เติบโตขึ้นเป็นเมือง กระจายตัวอยู่ตามแนวลุ่มน้ำยมและน่าน ครั้นก่อน พ.ศ. ร่ำไห้ขอบคุณ three ฮีโร่ บังกระสุนให้จนตัวตาย ‘อดีตนายก’ โวย ถ้าไม่ผิดใครจะมากราบข… โครงร่างการวิจัย ควรมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1.

ผู้ติดตาม

ซึ่งมีหลักฐาน “โยธยา ยาสะเวง” หรือ “คำให้การชาวกรุงเก่า” แตกต่างกันออกไป. ” นั่นเอง ซึ่งประเด็นนี้ ใคร่ขอให้ผู้สนใจศึกษา ได้ค้นคว้าสืบเสาะหาข้อเท็จจริงต่อไป โดยลดทิฏฐิมานะ ลดความเป็นอัตตาลง เอาความรู้ ความจริงและความก้าวหน้าทางวิชาประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งด้วยเถิด. รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์เป็นการศึกษารัฐศาสตร์ที่มีปรากฏอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนา แต่โดยที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนา ไม่ใช่ศาสตร์แ… ประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ช่วงต้น การเข้ามาอยู่อาศัย แนวคิดถิ่นกำเนิดชนชาติไท บ้านเชียง ~2500 ปีก่อน พ.ศ. อันอยู่ในฐานะเป็นอริต่ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยา (ในหนังสือแหล่งอ้างอิง 04. ความนำ ทฤษฎีการเมืองเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัย โดยการตั้งสมมติฐาน …

สมเด็จพระมหินทราธิราช พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางน้อยใหญ่ ได้ถูกนำไปกรุงหงสาวดี แต่ด้วยสมเด็จพระมหินทร์ทรงประชวร ได้เสด็จสวรรคตระหว่างทางไปกรุงหงสาวดี. (ขณะทรงพระชนมายุเพียง 9 พรรษา) ไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีในปี พ.ศ.2107 พร้อมยังสั่งให้ยกทัพตามลงมาเพื่อตีกรุงศรีฯ ด้วย. กรุงสุโขทัยได้ตกเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา ใน พ.ศ. ประชาธิปไตยมีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักคิด หรือผู้ศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ประโยชน์ อาจหมายถึงรูปแบบกการป… รัฐหรือประเทศเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

  • การจัดตั้งองค์กรทางการเมืองสืบเนื่องมาจากการที่มนุษย์รวมตัวกันขึ้นเป็นสังคม จุดเริ่มต้นของการรวมตัวเป็นสังคม คือ การรวมกลุ่มข…
  • หรือพระยาลิไทย ผู้ปกครองสุโขทัยอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ.
  • พระเจ้าบุเรงนองทรงพยายามโจมตีอยู่นานจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2112 ก็ยังตีกรุงศรีฯ ไม่แตก อีกทั้งสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงพยายามเปลี่ยนที่ตั้งค่ายอยู่หลายระยะ โดยในภายหลังทรงย้ายค่ายเข้าไปใกล้กำแพงเมืองจนทำให้สูญเสียไพร่พลไปไม่น้อย ระหว่างการสงครามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีพระประชวรและสวรรคตในเวลาต่อมา สมเด็จพระมหินทร์ขึ้นครองราชย์และทรงบัญชาการรบแทน.
  • ร่ำไห้ขอบคุณ 3 ฮีโร่ บังกระสุนให้จนตัวตาย ‘อดีตนายก’ โวย ถ้าไม่ผิดใครจะมากราบข…
  • พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ม ๑.
  • เศรษฐกิจกรุงธนบุรีในศตวรรษแห่งจีน.อ้างแล้ว.

ความสำคัญและที่มา… ได้เสด็จไปที่ป่ามหาโพธิ์ จึงได้ช้างเผือกสองช้างนี้มา. เพชร จดหมายจากพิพัทธโกศา ถึงบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา หน้า๓๓-๔๐.

ไทย Expanded Collapsed

วิวัฒนาการลัทธิการเมือง เพลโต (427 ปีก่อนคริสตกาล ) – ราชาธิปไตย – ทรราษฎร์, ทุชนาธิปไตย – อภิชนาธิปไตย – คณาธิปไตย … ความหมายของประชาธิปไตย คำว่า “ ประชาธิปไตย ” ถอดศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า “Democracy” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ ค… การจัดตั้งองค์กรทางการเมืองสืบเนื่องมาจากการที่มนุษย์รวมตัวกันขึ้นเป็นสังคม จุดเริ่มต้นของการรวมตัวเป็นสังคม คือ การรวมกลุ่มข…

เกิดจากสาเหตุอะไร? นับว่าเป็นคำถามที่บรรดาปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ได้พยายามค้นหาสาเหตุและคำตอบอยู่ตลอดเวลา มี… พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ม ๑. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

การ สถาปนา กรุง สุโขทัย เกิด จาก วิธี ใด

หรือพระยาลิไทย ผู้ปกครองสุโขทัยอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ. พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ม 1. ” ทำให้พระเจ้าบุเรงนองถือเอาสาส์นนี้เป็นเหตุยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา.

การ สถาปนา กรุง สุโขทัย เกิด จาก วิธี ใด

ถึงแม้ว่าพม่าจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงดังนี้ แต่พระเจ้าบุเรงนองยังไม่ทรงประสบความสำเร็จในการได้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองประเทศราช ดังนั้นพระเจ้าบุเรงนองจึงทรงพยายามดำริหาวิธีในการเอาชนะกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่จะมารบอีกครั้งหนึ่ง. หลังจากนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ส่งเรือรบไปยิงค่ายพม่า ทำให้พม่าต้องถอยทัพกลับหงสาวดี เมื่อกลับถึงเมืองพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้นั้นยึดติดกับการตีกรุงศรีอยุธยา จึงทรงติดสุราอย่างหนักจนออกว่าราชการไม่ได้ ต้องให้บุเรงนองผู้เป็นพระญาติเป็นผู้สำเร็จราชการแทน. บางพงศาวดาร (คำให้การชาวกรุงเก่า และคำให้การขุนหลวงหาวัด) กล่าวว่า ทรงกระทำการขุ่นเคืองแก่พระเจ้าบุเรงนอง จึงถูกสำเร็จโทษด้วยการถ่วงน้ำที่เมืองสระถุง (เมืองสถุง หรือ สถัง – เมืองสะเทิม – Thaton).

การ สถาปนา กรุง สุโขทัย เกิด จาก วิธี ใด

ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองที่กรุงหงสาวดี ก็ยกทัพไปชิงพระวิสุทธิกษัตริย์ พระเอกาทศรถ และครอบครัวของพวกข้าหลวงเดิมมาไว้ที่กรุงศรีอยุธยา ขากลับสมเด็จพระมหินทราธิราชพยายามตีเมืองกำแพงเพชร เพราะทรงเห็นว่าเป็นกำลังฝ่ายข้าศึก แต่ตีไม่สำเร็จ สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงทราบข่าวทั้งหมด จึงทูลฟ้องพระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้าบุเรงนองจึงยกทัพใหญ่มาอีกครั้งในเดือนสิบสอง สามารถปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ได้ แต่ตีพระนครได้ไม่สำเร็จ ระหว่างนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประชวรได้ 25 วันก็เสด็จสวรรคต. ด้วย แต่ถูกทหารมอญล้อมจับพร้อมกับพระราเมศวร ไปถวายพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ซึ่งประทับที่เมืองชัยนาท สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทราบจึงส่งพระราชสาส์นไปขอให้ปล่อยพระราชโอรสทั้งสองพระองค์คืนกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ทรงตกลงโดยขอแลกกับช้างพลายมงคลทวีปและช้างพลายศรีมงคลไปไว้ยังกรุงหงสาวดี สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงปรึกษามุขมนตรีแล้วก็ตกลงถวาย กองทัพพระเจ้าหงสาวดีจึงยกทัพกลับไป. ก่อนการเสียกรุง พ.ศ.2112 พระมหาธรรมราชาได้ทรงส่งกองทัพมาร่วมล้อมกรุงศรีอยุธยาร่วมกับทัพใหญ่ของพระเจ้าบุเรงนองด้วย รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญในกองทัพพม่า และในปี พ.ศ.2112 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 1 แห่งล้านช้างทรงส่งกองทัพเข้าช่วยเหลือกรุงศรีอยุธยา พระมหาธรรมราชาก็ทรงปลอมเอกสารลวงให้กองทัพล้านช้างนำทัพผ่านบริเวณที่ทหารพม่าคอยดักอยู่ กองทัพล้านช้างจึงแตกพ่ายไป. สมเด็จพระมหินทร์ฯ ทรงดีพระทัยที่พระยาจักรีหนีมาได้ จึงทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาการรบแทนที่พระยาราม ครั้นพระยาจักรีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาพระนครแล้ว จึงดำเนินการสับเปลี่ยนหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ จนกระทั่งการป้องกันพระนครอ่อนแอลง พระยาจักรีได้ใส่ร้ายให้พระศรีสาวราชว่าเป็นกบฎจึงถูกสำเร็จโทษ เมื่อเห็นว่าได้เวลาอันสมควร พระยาจักรีจึงให้สัญญาณแก่พม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทุกด้าน และทำให้กองทัพพม่าเข้าสู่พระนครสำเร็จ โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือน. พระเจ้าบุเรงนองตบพระหัตถ์ที่พระราชอาสน์ทูลเชิญสมเด็จพระมหินทราธิราชให้เข้ามานั่ง สมเด็จพระมหินทราธิราชก็คลานเข้าไปแต่ไม่ถึงที่พระราชอาสน์ พระเจ้าบุเรงนองยื่นพานพระศรี (พานใส่หมากพลู) ให้ สมเด็จพระมหินทราธิราชไม่ทรงรับ พระเจ้าบุเรงนองหยิบพระศรีให้ ทรงรับมาไว้ครู่หนึ่งจึงเสวย พระเจ้าบุเรงนองเชิญสมเด็จพระมหินทราธิราชไปอยู่หงสาวดี โดยระหว่างรอเสด็จให้อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระมหาธรรมราชา และให้พระมหาอุปราชาก็เข้าไปกวาดต้อนครัวเรือนชาวกรุงศรีฯ และรูปหล่อส่งไปกรุงหงสาวดีทั้งหมด.

บทความล่าสุด