ล่าสุดความ เชื่อ ใน ศาสนา พุทธ นั้น เชื่อ ว่า ถ้า ได้ ฟัง เทศน์...

ความ เชื่อ ใน ศาสนา พุทธ นั้น เชื่อ ว่า ถ้า ได้ ฟัง เทศน์ มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ให้ จบ ใน ๑ วัน จะ เกิด อา นิง สงฆ์ ใด

ต้องอ่าน

“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องเวสสันดรชาดก ศึกษาเฉพาะทานบารมี”. ข้าพระองค์ก็ได้เห็นพระบาททั้งสองของพระองค์กลับไปตั้งอยู่ ณ ศีรษะแห่งพราหมณ์ ข้าพระองค์ก็ได้กราบพระองค์ นี้เป็นการกราบของข้าพระองค์ครั้งแรก. จริยธรรมของสตรีทั่วไปนั้นจะเน้นให้เห็นถึงความดีมากกว่าความงามของร่างกาย เพราะร่างกายมีการแก่ชราไปตามกาลเวลา แต่ความดีคงทนมากกว่าจะช่วยใ… ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ที่มหาเมฆยังฝนโบกขรพรรษให้ตก แม้ในกาลก่อน เวลาที่เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ มหาเมฆเห็นปานนี้ ก็ยังฝนโบกขรพรรษให้ตกในญาติสมาคม เหมือนกัน ตรัสฉะนี้ แล้วทรงดุษณีภาพ.

ความ เชื่อ ใน ศาสนา พุทธ นั้น เชื่อ ว่า ถ้า ได้ ฟัง เทศน์ มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ให้ จบ ใน ๑ วัน จะ เกิด อา นิง สงฆ์ ใด

พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระขีณาสพ ๒๐,๐๐๐ แวดล้อม ประทับนั่ง ณ บวรพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ ในนิโครธารามนั้น. กาลนั้น เจ้าศากยะทั้งหลายเป็นชาติถือตัว กระด้างเพราะถือตัว คิดกันว่า สิทธัตถกุมารนี้เด็กกว่าพวกเรา เป็นน้อง เป็นภาคิไนย เป็นบุตร เป็นนัดดาของพวกเรา คิดฉะนี้แล้ว จึงกล่าวกะราชกุมารที่ยังหนุ่มๆ เหล่านั้นว่า เธอทั้งหลายจงไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้า พวกเราจักนั่งเบื้องหลังพวกเธอ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานนักแล้ว แต่ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณ ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายทราบได้โดยเป็นอตีตารมณ์ ขอได้ทรงอนุเคราะห์รับเครื่องสักการบูชาที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือถือบูชาอยู่นี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

ใส่ความเห็น ยกเลิกการตอบ

ศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๐๓๑ ประวัติวรรณคดี ๑. กลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์อีกครั้ง…ร่วมใจกันสร้างอุโ… คึดฮอดน้องหลาย..ยามเดือนหงายได้แนมเบิ่ง ขึ้นเทิงกกบักโกแล้ว..กะบ่มีคลื่นแหม่นได้โทร อยากฮัลโหลไปเว้า..แต่ถึงคราวหัวลมป่วน …

ไตรภูมิพระร่วง อิทธิพลต่อสังคมไทย. (พิมพ์ครั้งที่ ๕). เทคโนโลยีกับศาสนาและเกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม. ชยติลเลเก,เค.เอ็น.

  • ในวันวัปปมงคลแรกนาขวัญ เมื่อพระองค์บรรทม ณ พระยี่ภูอันมีสิริใต้ร่มเงาไม้หว้า ข้าพระองค์ได้เห็นเงาไม้หว้า ไม่บ่ายไป.
  • ชยติลเลเก,เค.เอ็น.
  • ใช้เป็นเชิงอุปลักษณ์ คือใช้เป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องนำมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือเท่ากันทุกอย…
  • สุเชาวน์ พลอยชุม, ผู้เรียบเรียง.
  • ไตรภูมิพระร่วง อิทธิพลต่อสังคมไทย.
  • พระโพธิสัตว์พิจารณาเห็นบารมี ๑๐ อุปปารมี ๑๐ และปรมัตถปารมี ๑๐ อย่างนี้ว่า การบริจาคข้าวของเครื่องใช้ทั่วไป ชื่อ ทานปารมี การบริจาคอวัยวะ ชื่อว่า ทานอุปปารมี การบริจาคชีวิต ชื่อว่า ทานปรมัตถปารมี.

เปรียบเทียบจริยธรรมที่ปรากฎในพุทธภาษิตกับผญาภาษิตอ… บ่าวจีบสาวกล่าวผญาเข้ามาจาดอกเบิ่งแหน่ …. ภาควิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. (พิมพ์ครั้งที่ ๖).

คำอาราธนาธัมม์พระเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์

๔ ) ผญาภาษิต เป็นคำสอนที่ให้คติธรรมอันลึกซึ้งแก่… ธรรมสร้อยสายคำ(ว่าด้วยกำเนิดประเพณีต่างๆ)117 … ในห้อง ‘ข่าวพุทธศาสนา’ ตั้งกระทู้โดย perish, 4 ธันวาคม 2009. fifty six.ธรรมนิยายเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นตามกรรมโดยสุทัสส… สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะ มาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ. ธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) ,พระ.

ชนเหล่านั้น แม้ทั้งหมดได้ถวายบังคมแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้ายังพระประยูรญาติทั้งหลาย ให้ถวายบังคมแล้ว เสด็จลงจากอากาศประทับนั่ง ณ บวรพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้ว เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแล้ว พระประยูรญาติที่ประชุมกันได้แวดล้อมแล้ว ทั้งหมดมีจิตแน่วแน่ นั่งอยู่. ในวันวัปปมงคลแรกนาขวัญ เมื่อพระองค์บรรทม ณ พระยี่ภูอันมีสิริใต้ร่มเงาไม้หว้า ข้าพระองค์ได้เห็นเงาไม้หว้า ไม่บ่ายไป. ข้าพระองค์ก็ได้กราบพระบาทของพระองค์ นี้เป็นการกราบของข้าพระองค์ครั้งที่ ๒.

กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร

ฮีตผัวคลองเมีย เป็นการสอนในการครองเรือนให้มีความสุขที่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับสามีภรรยาที่ต้องมีความรักใคร่ต่อกัน การประพฤติหลักของอีต… ภาควิชา ภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หน้า ๖๐. พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ โสเภณี ทำแท้งและการุณยฆาต. ภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนา จึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่า ดังต่อไปนี้.

ความ เชื่อ ใน ศาสนา พุทธ นั้น เชื่อ ว่า ถ้า ได้ ฟัง เทศน์ มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ให้ จบ ใน ๑ วัน จะ เกิด อา นิง สงฆ์ ใด

ก็พระเวสสันดรราช คือ เราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้า แล. เสฏฺโฐหมสฺมึ โลกสฺส. นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว.

ความ เชื่อ ใน ศาสนา พุทธ นั้น เชื่อ ว่า ถ้า ได้ ฟัง เทศน์ มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ให้ จบ ใน ๑ วัน จะ เกิด อา นิง สงฆ์ ใด

จริยศาสตร์แนวพุทธ. สุเชาวน์ พลอยชุม, ผู้เรียบเรียง. คณะกรรมการแผนกตำรา มหามกุฏราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. ขออนุโมทนาบุญกับโยมทุกท่านที่ถวายจตุปัจจัย รวมถึงโ…

ความ เชื่อ ใน ศาสนา พุทธ นั้น เชื่อ ว่า ถ้า ได้ ฟัง เทศน์ มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ให้ จบ ใน ๑ วัน จะ เกิด อา นิง สงฆ์ ใด

บัดนี้ ข้าพระองค์เห็นปาฏิหาริย์ อันยังไม่เห็นนี้ จึงได้กราบพระบาทของพระองค์ นี้เป็นการกราบของข้าพระองค์ครั้งที่ ๓. ใช้เป็นเชิงอุปลักษณ์ คือใช้เป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องนำมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือเท่ากันทุกอย… เทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระ. พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์. ในห้อง ‘พุทธศาสนา และ ธรรมะ’ ตั้งกระทู้โดย HONGTAY, 25 มีนาคม 2007. ก็เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะถวายบังคมแล้ว เจ้าศากยะแม้องค์หนึ่งที่จะไม่อาจถวายบังคม ดำรงนิ่งอยู่ มิได้มี.

๒.๒.๑ พุทธภาษิตและผญาภาษิตกับบุญ สุภาษิตอีสานอิงอาศัยอยู่กับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาทุกอย่าง ทั้งที่เป็นนิทานธรรมและคติธรรมตลอดถึงวรรณก… กาลนั้น พระเจ้าสุทโธทนมหาราชได้ทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์นั้น จึงตรัสว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในวันเมื่อพระองค์ประสูติ เมื่อพระพี่เลี้ยงเชิญพระองค์เข้าไปใกล้ เพื่อให้นมัสการชฏิล ชื่อ กาฬเทวละ. พระศาสดา เมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ นิโครธาราม อาศัยกรุงกบิลพัสดุ์ราชธานี ทรงปรารภฝนโบกขรพรรษ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า ผุสฺสตี วรวณฺณาเภ ดังนี้ เป็นต้น. วรรณกรรมเรื่องพระยาคำกอง(สอนไพร่)93 เป็นวรรณกรรมคำสอนที่ท่านนักปราชญ์ได้ประมวลความรู้จากจารีตประเพณีและวัฒนธรรมตลอดถึงคติความเช… วรรณกรรมประเภทพุทธศาสนา เป็นวรรณกรรมที่มาจากหลายแหล่งคือจากพระไตรปิฏกก็มี และจากปัญญาชาดกก็มี ส่วนวรรณกรรมในด้านพุทธศาสนาของภาคอีส… พระมหาสง่า ไชยวงศ์, “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องทานในพระพุทธศาสนา”.

บทความล่าสุด