ประกาศเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล

เราให้ความสำคัญกับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังและจะปกป้องสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างจริงจัง

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา และคุณไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหา คุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เราระบุเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดและดำเนินการ

เราไม่สามารถดำเนินการใดๆ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เรา ดังนั้นหากคุณเชื่อว่าเนื้อหาของคุณซึ่งคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกละเมิดหรือละเมิด โปรดแจ้งตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ข้อมูลต่อไปนี้:

1.) ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิพิเศษที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด

2.) การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือหากงานที่มีลิขสิทธิ์หลายชิ้นในเว็บไซต์ออนไลน์แห่งเดียวได้รับการคุ้มครองโดยการแจ้งเตือนรายการเดียว แสดงว่ารายการตัวแทนของงานดังกล่าวที่ไซต์นั้น

3.) การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิดหรือเป็นเรื่องของกิจกรรมการละเมิดและที่จะถูกลบออกหรือการเข้าถึงที่จะปิดการใช้งาน และข้อมูลเพียงพอที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เราค้นหาเนื้อหา

4.) ข้อมูลที่เพียงพออย่างสมเหตุสมผลที่ทำให้เราสามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้ (หากมี)

5.) คำแถลงว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย

6.) คำชี้แจงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิพิเศษที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด

ควรส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราดังนี้:
อีเมลตัวแทน DMCA: [email protected]