ล่าสุดตาม หลัก ศาสนา พราหมณ์ ฮินดู สิ่ง ที่ เป็น เป้าหมาย สูงสุด ของ ชีวิต...

ตาม หลัก ศาสนา พราหมณ์ ฮินดู สิ่ง ที่ เป็น เป้าหมาย สูงสุด ของ ชีวิต คือ อะไร

ต้องอ่าน

โคตมะหรือเคาตมะผู้ก่อตั้งลัทธินยายะสันนิษฐานว่าเกิดประมาณ 550 ปี ก่อน ค.ศ. มนูผู้แต่งคัมภีร์ธรรมศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดในสมัยศตวรรษที่ 5 ก่อน ค.ศ. กณาทะผู้ก่อตั้งลัทธิไวเศษิกะสันนิษฐานว่าเกิดประมาณศตวรรษที่ 3 ก่อน ค.ศ. ไชมินิผู้ก่อตั้งลัทธิมีมางสาหรือปูรวมีมางสาสันนิษฐานว่าเกิดระหว่างศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ.

ตาม หลัก ศาสนา พราหมณ์ ฮินดู สิ่ง ที่ เป็น เป้าหมาย สูงสุด ของ ชีวิต คือ อะไร

มหานิทานสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นต้นเหตุใหญ่กล่าวถึงประวัติปฏิจจสมุปบาท หรือกฏแห่งเหตุผลที่เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่ รวมทั้งทฤษฎีเรื่องอัตตา. พาทรายณะผู้ตั้งลิทธิเวทานตะหรืออุตตรมีมางสามีผู้กล่าวว่าเป็นครเดียวกับวยาสะและเกิดระหว่างศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. บางท่านก็สันนิษฐานว่าเกิดระหว่างศตวรรษที่ 5 ถึงศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ.

ศาสนาคริสต์ พระเยซูทรงสอนสาวกและผู้เลื่อมใสในพระองค์ให้รู้จักการเสียสละ

กปิละผู้ก่อตั้งลัทธิสางขยะสันนิษฐานว่าเกิดในสมัยศตวรรษที่ 6 ก่อน ค.ศ. ปตัญชลีผู้ก่อตั้งลัทธิโยคะสันนิษฐานว่าเกิดในสมัยศตวรรษที่ three หรือ four ก่อน ค.ศ.

ตาม หลัก ศาสนา พราหมณ์ ฮินดู สิ่ง ที่ เป็น เป้าหมาย สูงสุด ของ ชีวิต คือ อะไร

บทความล่าสุด