ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล พื้นที่โดยรอบเส้นทางแห่พระบรมสารีริกธาตุ โดยมีจุดเริ่มต้นและปลายทางการแห่พระบรม-สารีริกธาตุที่วัดนางชีโชติการาม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ ซึ่งผ่านคลองสำคัญ ได้แก่ คลองด่าน คลองบางกอกใหญ่ คลองชักพระ คลองบางกอกน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่เขตต่าง ๆ ได้แก่ เขตตลิ่งชัน เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ ประเพณีชักพระวัดนางชี เป็นประเพณีสำคัญที่ทำสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นงานบุญประจำปีที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แสดงออกถึงงานประเพณีทางศาสนา ที่ชุมชนชาวน้ำทำกิจกรรมร่วมกัน ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ “งานแห่พระบรมสารีริกธาตุ” ประวัติความเป็นมาของวัดนางชี

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน
ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

ชื่อรายการขนมตึงตัง ชื่อเรียกในท้องถิ่น ขนมตึงตัง เลขที่ 1503 ชุมชนคลองบางนา ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. “ขนมตึงตัง” เป็นขนมโบราณของชาวไทยเชื้อสายมอญที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มักทำในโอกาสที่ว่างเว้นจากการทำนาแล้ว หรือทำหลังเทศกาลออกพรรษา โดยชื่อขนม “ตึงตัง” นี้มีที่มาจากเสียงการตำข้าวเหนียวในครก ขนมตึงตังเป็นขนมที่ทำจากข้าวเหนียวนึ่งสุกตำผสมกับหัวกะทิ เกลือ และน้ำตาลโตนด น้ำตาลมะพร้าว เครื่องปรุงเช่นเดียวกับขนมกะละแม แต่ต่างกันที่กรรมวิธีการผลิต ขนมกะละแมจะใช้วิธีการกวน วัตถุดิบทำจากข้าวเหนียว กะทิ และน้ำตาล กวนจนละเอียดไม่ติดกระทะ ส่วนขนมตึงตังเป็นการใช้วิธีการตำจนละเอียดไม่ติดก้นครก โดยมีน้ำกะทิหรือไขมันจากมะพร้าวเป็นเครื่องประกอบสำคัญ ชื่อ “ตึงตัง” จึงมีที่มาจากเสียงการตำข้าวเหนียวในครกนั่นเอง การทำขนมตึงตัง ถือได้ว่าเป็นขนมสามัคคีเช่นเดียวกับการทำกระยาสารท ข้าวเหนียวแดง กะละแม ขนมจีน มักทำในเทศกาลมาฆมาส หรือทำหลังเทศกาลออกพรรษา กระบวนการทำนั้นจะใช้แรงงานคนมาก ต้องมีการนัดหมายเตรียมงานก่อน เนื่องจากทำในปริมาณมาก ในสมัยก่อนการทำขนมตึงตังแต่ละครั้งถือเป็นโอกาสให้คนหนุ่มสาวต่างบ้านมาทำความรู้จักกัน และผู้ใหญ่ได้เห็นลูกหลานที่จะสานสัมพันธ์กันในอนาคตได้รู้จักอุปนิสัยใจคอ มีโอกาสสร้างครอบครัวที่ดีต่อไป

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน
ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

(กิโลกรัม/ไร่) ปุ๋ยหมักแห้ง + น้ำหมักหอยเชอรี่ 4) ศึกษาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปจากอ้อย ได้พัฒนาวิธีการผลิตน้ำตาลแดง เพื่อรับประทานกับเครื่องดื่ม การทำซีอิ๊วจากโปรตีนถั่วเขียว โดยใช้โปรตีนถั่วเขียว 137 กิโลกรัม ทำการเพาะเชื้อรา Aspergillus Oryza เพื่อหมักและผลิตซีอิ๊วได้ 123 ขวด และบางส่วนยังอยู่ในระหว่างการหมักเพื่อผลิตซีอิ๊ว ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในพื้นที่ให้มากที่สุด นับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 5) ศึกษาวิธีการปลูกกระเจี๊ยบ โดยใช้ระยะการปลูก 1x 0.50 เมตร ปลูกด้วยเมล็ด ได้รับผลผลิตน้ำหนักแห้ง 34.5 กิโลกรัม/ไร่ หรือน้ำหนักสดเฉลี่ย 282 กิโลกรัม/ไร่ และศึกษาวิธีการปลูกสบู่ดำ ได้ทำการปลูกสบู่ดำโดยใช้ระยะการปลูกที่แตกต่าง ได้ผลการศึกษาดังนี้ ระยะปลูกสบู่ดำ

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน
ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

กลองมโหระทึก เป็นกลองที่หล่อขึ้นจากสำริด ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง ดีบุกและตะกั่ว มีลักษณะเป็นรูปทรง กระบอก บริเวณหน้ากลองมีการตกแต่งลวดลายประดับ เช่น ลายพระอาทิตย์ เรือ นกน้ำชนิดต่างๆ เป็นต้นว่า นกกระเรียน นกยาง นกยางทะเล สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ และ หอย ลวดลายบนกลองมโหระทึกเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ พิธีขอฝน และพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เป็นต้น ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในสุโขทัย จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง พบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว โดยได้พบเครื่องมือหินจากแหล่งโบราณคดีเขาเขนเขากา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เขากะล่อน อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร โครงกระดูกมนุษย์โบราณและเครื่องมือหิน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเคียวหินที่ใช้สำหรับการเกษตรกรรมจากแหล่งโบราณคดีบ้านบึงหญ้า อำเภอคีรีมาศ และชุมชนที่มีการถลุงโลหะที่แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย กลุ่มคนที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้อาจอยู่ต่อเนื่องกันและตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นในเวลาต่อมาจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา จึงได้มีการติดต่อกับดินแดนอื่นแถบบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปรากฏมีวัฒนธรรมแบบทวารวดี โดยได้พบหลักฐานโบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดี ได้แก่ ลูกปัด เหรียญเงินรูปพระอาทิตย์ จากแหล่งต่างๆในพื้นที่ตลอดจนการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดชมชื่น เขตอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่พบโครงกระดูกมนุษย์อยู่ร่วมกับโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดี หลักฐาน ดัง กล่าวแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งที่มีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สู่สมัยที่วัฒนธรรมแบบทวารวดีแพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย

หนังสือเวียนกองพัสดุ การประชุมของผู้บริหารสำนักฯ วีดีโอทัศน์นำเสนอโครงการ สำนักฯ ต้นทุนผลผลิต แผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน
ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

close
Scroll to Top