คนดังข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

ต้องอ่าน

ขนบธรรมเนียบประเพณี ง. ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 17. เพราะเหตุใดบ้านเรือนไทยในอดีตจึงมีการยกพื้นสูง? เป็นที่สำหรับพักผ่อนในยามว่างจากการทำการเกษตร ข. ทำให้บ้านเรือนมีความมั่นคงแข็งแรง ค. ป้องกันน้ำท่วม ป้องกันสัตว์ร้าย ง.

ไตรภูมิพระร่วง ง. ระบบไพร่ 12. การนับถือพระพุทธศาสนา จัดเป็นภูมิปัญญาหรือไม่? มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. “ใครคือแม่ทัพสำคัญของอยุธยาในคราวเสียกรุงครั้งที่ 2” เป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์. หลักฐานชั้นรองแสดงถึงภูมิปัญญาของคนอยุธยา ได้มากกว่าหลักฐานชั้นต้น.

การแต่งกายของหญิงชาวอยุธยาที่นุ่งโจงกระเบนและห่มผ้าแถบ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด? การดำรงชีวิต ข. การประกอบอาชีพ ค.

ข้อสอบกลางภาค ประวัติฯ ม 1

การสร้างเจดีย์เพื่อบูชาผู้ล่วงลับ ง. การประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา 14. ข้อใดแสดงให้เห็นการใช้ภูมิปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต?

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นเพราะมีจุดประสงค์หลายประการ ยกเว้น ด้านใด? ทำให้สังคมสงบสุข ข. ทำให้ผู้คนมีความสุข ค.

ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรมของชาวสุเมเซียน

หลักฐานชั้นต้นแสดงให้เห็นภาพทางประวัติศาสตร์มากกว่าหลักฐานชั้นรอง. พระเจ้าตากชำนาญในการรบมากกว่างานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา. เรียงลำดับการใช้ศักราชในการบันทึกประวัติศาสตร์ไทยให้ถูกต้อง 1.

Empirememes Empirememes Empirememes Empirememes

อิทธิพลแนวคิดความจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกี่ยวกับพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งในโลก 5. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา? สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ข. การลอกเลียนแบบธรรมชาติ ค.

ก กฎหมาย                                                      ข ระบบคมนาคม

กำหนดการทำบุญฉลองอัฐิอุทิศส่วนกุศลแด่ ย่ากงสี-พ.ต…. 34. สมุนไพรในข้อใดที่ช่วยรักษาอาการแก้ไข้ ขับเสมหะ ? 31. มีพ่อค้าจีนที่ชำนาญการค้าทางเรือเข้ามาติดต่อค้าขาย.

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

การชลประทาน ข. เครื่องถ้วยชามสังคโลก ค. ประเพณีชักพระ ง.

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

การจัดระเบียบสังคม ง. การแสดงออกทางศิลปะ 8. การจัดระบบไพร่โดยให้มีการเข้าเดือน – ออกเดือน และให้มีศักดินา จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด? การปลูกฝังให้คนเคารพเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์ จัดเป็นภูมิปัญญาด้านใด? 10. ภูมิปัญญาในอดีตที่ ไม่มี แล้วในปัจจุบัน คืออะไร?

ข้อ ใด เป็น ภูมิปัญญา สมัย สุโขทัย ที่ เกี่ยวข้อง กับ ชลประทาน

ขาดแคลนกำลังทรัพย์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา. ข้อสอบออนไลน์ ภาค ข ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง โดย “ติวสอบดอทคอม”… อยุธยาได้รับความเสียหายมากจนไม่สามารถเป็นราชธานีได้.. อธิบายเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลชัดเจนแต่ไม่บันทึกศักราช. เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจมากจนเกินไป..

  • อธิบายเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลชัดเจนแต่ไม่บันทึกศักราช.
  • เป็น เพราะได้รับอิทธิพลจากภายนอก ค.
  • ความเชื่อของท้องถิ่น ค.
  • เป็น เพราะเป็นการจัดระเบียบสังคม ข.
  • วิถีการดำรงชีวิต ข.
  • กำหนดการทำบุญฉลองอัฐิอุทิศส่วนกุศลแด่ ย่ากงสี-พ.ต….

คติความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น เชื่อในพระแม่โพสพ ค. การกำหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติทำให้เกิดผลดีต่อการประกอบอาชีพ ง. เป็น เพราะเป็นการจัดระเบียบสังคม ข.

บทความล่าสุด