ล่าสุดใน มงคลสูตร คำ ฉันท์ พระ อานนท์ มี บทบาท อย่างไร

ใน มงคลสูตร คำ ฉันท์ พระ อานนท์ มี บทบาท อย่างไร

ต้องอ่าน

วิมุตติ คือ ความหลุดพ้น เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ดังพุทธภาษิตว่า พรหมจรรย์นี้มิได้มีลาภสักก… (ผู้ทรงความรู้บางท่านที่จำแนกโดยการแปลจากภาษาบาลี นับได้ 37 ประการ เพราะ “การสงเคราะห์บุตรและคู่ครอง” เป็นสองข้อที่อยู่ในวลีเดียว). คำแปล ข้าพเจ้า (คือพระอานนทเถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง สมเด็จพระผู้มี พระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันวิหาร อารามของอนาถบิณฑิ… ความเป็นมา เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุ… พระนามแฝงว่า รามจิตติ เพื่อพระราชทานลงพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ ดุสิตสมิต เมื่อ พ.ศ. เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่) เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อารา เมฯ …

ใน มงคลสูตร คำ ฉันท์ พระ อานนท์ มี บทบาท อย่างไร

พงศาวดาร พงศาวดาร คือ พงศาวดาร เป็นคำรวมระหว่าง พงศ กับ อวตาร ซึ่งหมายความว่า การอวตารของเผ่าพันธุ์ บางแห่งเขียนว่า พระราชพงศาวดาร … พระสะหัสสะนัย สุทธิกะปะฏิปะทา (กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา) กะตะเม ธัมเม กุสะมา ยัสมิง สะมะเย … ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมั… (๓) สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม.

บทความที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น  อา ป๋า กุ้ง ย่าง อยุธยา เส้นทาง

บทความล่าสุด